Volume 170 / 2023


Magnetic anisotropy of a sub-ophiolitic metamorphic sole (Mersin ophiolite, Türkiye)

Metamorfik ofiyolit tabanı kayaçların manyetik anizotropisi (Mersin ofiyoliti, Türkiye)

Buğra ÇAVDAR, Antony MORRIS, Mark ANDERSON, Luca MENEGON, Osman PARLAK

Disciplines: -   Pages: 1-14   1135 View
Paleoecological investigation of the Miocene (23.03-5.33 mya) rodents (Mammalia: Rodentia) in Anatolia

Anadolu Miyosen (23.03-5.33 myö) Rodentia (Memeli: Kemirici) takımının paleoekolojik incelenmesi

Hasan VURAL, Şakir Önder ÖZKURT

Disciplines: -   Pages: 15-30   575 View
GIS-based analytical hierarchy process, weight of evidence and logistic regression models for the landslide susceptibility predicting in Echorfa Region (northwestern of Algeria)

CBS tabanlı analitik hiyerarşi süreci, kanıtların ağırlığı ve Echorfa Bölgesi’nde (Cezayir’in kuzeybatısında) heyelan duyarlılığı tahmini için lojistik regresyon modelleri

Zine El Abidine ROUKH, Abdelmansour NADJI

Disciplines: -   Pages: 31-55   1004 View
Stratigraphy of the metamorphic rocks of Niğde Massif and new evidence of Triassic rifting of the Inner Tauride Ocean (Central Anatolia, Türkiye)

Niğde Masifi metamorfitlerinin stratigrafisi ve İç Toros Okyanusu’nun Triyas riftleşmesine ait bulgular (Orta Anadolu, Türkiye)

Mustafa Kemal ÖZKAN, Metin BEYAZPİRİNÇ, Ali Ekber AKÇAY, Muhamed ÇOBAN, Osman CANDAN, Osman Ersin KORALAY, Meftun Kerem SÖNMEZ, Halil YUSUFOĞLU

Disciplines: -   Pages: 57-85   820 View
Production of rare-earth oxides from Eskişehir-Beylikova complex ores

Eskişehir-Beylikova kompleks cevherinden nadir toprak oksitlerinin üretimi

Haydar GÜNEŞ, Hüseyin Eren OBUZ, Hasan AKÇAY, Çiğdem KARA, Ayşe ERDEM

Disciplines: -   Pages: 87-97   506 View
Evaluation of recent earthquake activity along the Ganos Fault: MONGAN network test analysis

Ganos Fayı güncel deprem etkinliğinin değerlendirilmesi: MONGAN ağı test analizleri

Eşref YALÇINKAYA, Marco BOHNHOFF, Ethem GÖRGÜN, Hakan ALP, Stephan BENTZ, Ali PINAR, Fatih ALVER, Ömer KILIÇARSLAN, Burçin Didem TAMTAŞ, Burçak GÖRGÜN

Disciplines: -   Pages: 99-116   393 View
A new look at the origin of N-S trending young basins of western Anatolia

Batı Anadolu’nun K-G uzanımlı genç havzalarının kökenine yeni bir bakış

Ömer Feyzi GÜRER

Disciplines: -   Pages: 117-146   724 View
The importance of Confocal Raman Spectroscopy and mineral chemistry studies in the magma crystallization processes: Strandja Intrusives, NW Türkiye

Magma kristalleşme süreçlerinin belirlenmesinde Konfokal Raman Spektrokopisi ve mineral kimyası incelemelerinin önemi: Istranca İntrüzifleri, KB Türkiye

Ezgi ULUSOY, Yusuf Kağan KADIOĞLU

Disciplines: -   Pages: 147-160   536 View
Evaporate salt exploration by two dimensional (2D) seismic reflection method: Ankara- Polatlı region, Türkiye

İki boyutlu (2B) sismik yansıma yöntemiyle evaporit tuz arama: Ankara-Polatlı bölgesi, Türkiye

Recep GÜNEY, Zeynep Rezzan ÖZERK, Erdener IZLADI, Salih ERDEN, Esra AK, Erdi APATAY, Erdoğan ERYILMAZ, Batuğhan YIKMAZ, Sami Aytaç ÖZDEMİR, Sermet GÜNDÜZ, Tuğçe CAN, İmam ÇELİK, Abdullah GÜRER, Sinem AYKAÇ, Muzaffer Özgü ARISOY, Esra Burcu KÖSE, Büşra Bihter DEMİRCİ

Disciplines: -   Pages: 161-174   833 View
Determination of the coal-bearing zones and the alteration zones containing uranium ore by using two dimensional (2D) seismic reflection method in Thrace Basin

Trakya Havzasında kömürlü zonların ve uranyum cevheri içeren alterasyon zonlarının iki boyutlu (2B) sismik yansıma yöntemi kullanılarak belirlenmesi

Sinem AYKAÇ, Abdullah GÜRER, İmam ÇELİK, Batuğhan YIKMAZ, Erdoğan ERYILMAZ, Erdi APATAY, Sami Aytaç ÖZDEMİR, Sermet GÜNDÜZ, Tuğçe CAN, Esra AK, Erdener IZLADI, Salih ERDEN, Zeynep Rezzan ÖZERK, Recep GÜNEY, Esra Burcu KÖSE, Büşra Bihter DEMİRCİ

Disciplines: -   Pages: 175-192   738 View