Details
Stratigraphy of The Metamorphic Rocks of Niğde Massif and New Evidence of Triassic Rifting of The Inner Tauride Ocean (Central Anatolia, Türkiye)

Niğde Masifi metamorfitlerinin stratigrafisi ve İç Toros Okyanusu’nun Triyas riftleşmesine ait bulgular (Orta Anadolu, Türkiye)

Authors
Mustafa Kemal ÖZKAN, Metin BEYAZPİRİNÇ, Ali Ekber AKÇAY, Muhamed ÇOBAN, Osman CANDAN, Osman Ersin KORALAY, Meftun Kerem SÖNMEZ, Halil YUSUFOĞLU

Keywords

Abstract

Orta Anadolu’da Niğde dolaylarını kapsayan inceleme alanının temelini oluşturan Niğde Masifi’ne ait metamorfitler alttan üste doğru Geç Devoniyen yaşlı Gümüşler, Karbonifer-erken Permiyen yaşlı Kaleboynu, geç Permiyen yaşlı Kızıldağ Formasyonu ile bunları uyumsuz olarak üzerleyen ve birbirlerinden uyumsuzluklarla ayrılan Orta Triyas-Geç Kretase topluluğundan yapılıdır. İlk kez bu çalışmada ayırtlanan, yaygın amfibolit düzeyli fillit-mermer-şist ardalanmalı Triyas istifi (Söğütlüdere Formasyonu) Paleozoyik istifi uyumsuz olarak üzerlemektedir. Tabanda uyumsuzluğu tanımlayan kuvarsitle başlayan Jura-Kretase yaşlı kalın homojen mermerler Kırtepe Formasyonu olarak tanımlanmıştır. İstif yine uyumsuz dokanak ilişkilerine sahip, metaofiyolit blokları içeren, olasılı Geç Kretase yaşlı metafiliş (Kırkpınar Formasyonu) ile sonlanmaktadır. Söğütlüdere Formasyonu’ndaki amfibolit örneğinden ilksel bazik magmatizmanın kristalizasyon yaşı olarak yorumlanan 239 My (Orta Triyas) yaş elde edilmiştir. Aynı Formasyona ait metakırıntılılardan elde edilen en genç detritik zirkon yaşları (223-224 My) bu veri ile uyumlu olacak şekilde Formasyonun ilksel çökelim yaşının olasılıkla Geç Triyas olduğunu göstermektedir. Jeokimyasal veriler söz konusu alkali bileşimli ve anorojenik kökenli bazik volkanizmanın kıtasal kabuk üzerinde gelişen bir genleşme ortamını işaret etmektedir. Bölgesel verilerle birlikte değerlendirildiğinde Söğütlüdere Formasyonu’na ait metabazitler, Torid-Anatolid Platformu’nun Triyas döneminde parçalanması ile başlayıp İç Toros Okyanusu’nun açılması ve Kırşehir Bloku’nun koparılması ile sonuçlanan riftleşmenin ilk evre ürünleri olarak yorumlanabilir.

Click for .pdf Türkçe .pdf için tıklayınız