Accepted - In Press Papers


Sedimentology and Miocene-Pliocene depositional evolution of the stream-dominated alluvial fan deposits at circum-Sultandağları region

Sultandağları çevresi akarsu-etkin alüvyon yelpazesi çökellerinin sedimantolojisi ve Miyosen-Pliyosen depolanma evrimi

Ayhan ILGAR, Ali ERGEN, Alper BOZKURT, Ercan TUNCAY

590 View
Interpretation of satellite gravity anomalies with pseudo-depth slicing method filter in Turkey

Türkiye’de uydu gravite anomalilerinin yapma - derinlik kesiti yöntemi filtresi ile yorumlanması

İlkin ÖZSÖZ, Ertan TOKER

319 View
A graph method for interpretation of magnetic anomalies over 2D dikes and vertical faults

2B Dayk ve düşey faylar üzerindeki manyetik anomalilerin yorumu için bir grafik yöntemi

İbrahim KARA, Oya TARHAN BAL, Anisya B.TEKKELİ

613 View
Accurate whole-rock geochemistry analysis by combined ICP-OES and LA-ICP-MS instruments

Accurate whole-rock geochemistry analysis by combined ICP-OES and LA-ICP-MS instruments

Gönenç GÖÇMENGIL, Fatma ŞİŞMAN TÜKEL, Fulya UZUN, Marcel GUILLONG, Isak YILMAZ, Namık AYSAL, Nurullah HANİLÇİ

959 View
Comparison of ion-exchange resins and activated carbon in recovering gold from cyanide leach solutions with low level of copper.

Comparison of ion-exchange resins and activated carbon in recovering gold from cyanide leach solutions with low level of copper.

Deus Albert MSUMANGE, Ersin Yener YAZıCı, Oktay CELEP, Hacı DEVECİ

737 View
Mud systems applied for problematic formations in core drilling rigs

Karotlu sondaj kulelerinde sorunlu formasyonlar için uygulanan çamur sistemleri

Bülent TOKA

379 View
Evaluation of potential rock falls with three-dimensional analysis: Example of Oltanbey and Hasanbey Districts (Gumushane city center)

Potansiyel kaya düşmelerinin üç boyutlu analizlerle değerlendirilmesi: Oltanbey ve Hasanbey Mahalleleri örneği (Gümüşhane kent merkezi)

SELÇUK ALEMDAĞ, Rasim Taylan KARA, Hasan Tahsin BOSTANCI

408 View
Separation efficiency of different methods to treatment of a low-grade iron ore

Düşük tenörlü demir cevherinin zenginleştirilmesinde farklı metodların ayırma verimliliği

Özgür ÖZCAN

223 View
Analysis of the stress distribution of North Anatolian Fault Zone for the part between Amasya - Tokat cities

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Amasya - Tokat arasındaki kısmının gerilme dağılımının irdelenmesi

Ayça ÇıRMıK, Ufuk AYDıN, Oya PAMUKçU, Fikret DOğRU

285 View
Uludağ extensional metamorphic core complex: preliminary field observations

Uludağ genişlemeli metamorfik çekirdek kompleksi: ilk arazi gözlemleri

Gürol SEYİTOĞLU, Korhan ESAT

291 View
Assessment of Crustal Thinning and Tectonic Stress Distribution of Gülbahçe Fault Zone and Its Surroundings (İzmir, West Turkey) Using Gravity and Magnetic Anomalies

Gülbahçe Fay Zonu ve Çevresinin (İzmir, Batı Türkiye) Kabuk İncelmesi ve Tektonik Gerilme Dağılımının Yerçekimi ve Manyetik Anomalilerle Değerlendirilmesi

Oya PAMUKÇU, Ayça ÇıRMıK, Fikret DOğRU, Ece ÜNLü, Barış Can MALALİÇİ

282 View
Neogene stratigraphy and regional correlation of Mordoğan area, Karaburun-İzmir, Western Anatolia

Mordoğan (Karaburun-İzmir) çevresinin Neojen stratigrafisi ve bölgesel korelasyonu, Batı Anadolu

Fikret GÖKTAŞ

264 View
Gis-based analytical hierarchy process, weight of evidence and logistic regression models for the landslide susceptibility predicting in Echorfa Region (northwestern of Algeria)

Gis-based analytical hierarchy process, weight of evidence and logistic regression models for the landslide susceptibility predicting in Echorfa Region (northwestern of Algeria)

ROUKH ZİNE EL ABİDİNE, NADJI Abdelmansour

386 View
A New Look At The Origin of N-S Trending Young Basins of Western Anatolia

Batı Anadolu’nun K-G uzanımlı Genç Havzalarının Kökenine Yeni Bir Bakış

Ömer Feyzi GüRER

237 View
Estimation Of Blast Vibrations By Numerical Modelling And Signal Analysis

Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Sayısal Modelleme ve Sinyal Analizi İle Tahmin Edilmesi

Güzin Gülsev UYAR AKSOY, Cemalettin Okay AKSOY, Hasan Eray YAMAN

123 View
Formation And Tectonic Evolution Of Structural Slices In Eastern Kargi Massif (Çorum, Turkey).

Formation And Tectonic Evolution Of Structural Slices In Eastern Kargi Massif (Çorum, Turkey).

Cihan YALÇIN, Nurullah HANİLÇİ, Mustafa KUMRAL, Mustafa KAYA

146 View
Güzelyayla Porfiri Cu-Mo Cevherleşmesinin (KD Türkiye) Jeolojisi, Sıvı Kapanım Karakteristikleri ve Maden Kaynak Tahmini

Güzelyayla Porfiri Cu-Mo Cevherleşmesinin (KD Türkiye) Jeolojisi, Sıvı Kapanım Karakteristikleri ve Maden Kaynak Tahmini

Mustafa Kemal REVAN, Deniz GÖÇ, Mustafa ÖZKAN, Cüneyt ŞEN, Rasim Taylan KARA, Mustafa TOKOĞLU, Semi HAMZAÇEBİ, Rıfat Cihan SEVİM, Fatih SEZEN, Celaleddin BAYRAKTAR, Ömer AKGÜL

172 View
Investigation of thermal transformation of composite material obtained from granite and recrystallized limestone natural stone wastes.

Granit ve rekristalize kireçtaşı doğal taş atıklarından elde edilen kompozit malzemenin ısıl dönüşümünün incelenmesi

Gökhan EROL, Devrim PEKDEMİR

150 View
Magnetic anisotropy of a sub-ophiolitic metamorphic sole (Mersin ophiolite, Turkey)

Magnetic anisotropy of a sub-ophiolitic metamorphic sole (Mersin ophiolite, Turkey)

Buğra ÇAVDAR, Antony Morris, Mark ANDERSON, Luca MENEGON, Osman PARLAK

173 View