Accepted - In Press Papers


The importance of Confocal Raman Spectroscopy and mineral chemistry studies in the magma crystallization processes: Strandja Intrusives, NW Turkey

Magma kristalleşme süreçlerinin belirlenmesinde Konfokal Raman Spektrokopisi ve mineral kimyası incelemelerinin önemi: Istranca İntrüzifleri, KB Türkiye

Ezgi ULUSOY, Yusuf Kağan KADIOĞLU

175 View
Stratigraphy of The Metamorphic Rocks of Niğde Massif and New Evidence of Triassic Rifting of The Inner Tauride Ocean (Central Anatolia, Türkiye)

Niğde Masifi metamorfitlerinin stratigrafisi ve İç Toros Okyanusu’nun Triyas riftleşmesine ait bulgular (Orta Anadolu, Türkiye)

Mustafa Kemal ÖZKAN, Metin BEYAZPİRİNÇ, Ali Ekber AKÇAY, Muhamed ÇOBAN, Osman CANDAN, Osman Ersin KORALAY, Meftun Kerem SÖNMEZ, Halil YUSUFOĞLU

187 View
Some thoughts on the morphotectonic development of the Denizli region

Denizli Bölgesi’nin morfotektonik gelişimi üzerinde düşünceler

Yücel Yılmaz

223 View
Evaluation of potential rock falls with three-dimensional analysis: Example of Oltanbey and Hasanbey Districts (Gumushane city center)

Potansiyel kaya düşmelerinin üç boyutlu analizlerle değerlendirilmesi: Oltanbey ve Hasanbey Mahalleleri örneği (Gümüşhane kent merkezi)

SELÇUK ALEMDAĞ, Rasim Taylan KARA, Hasan Tahsin BOSTANCI

508 View
Evaluation of current earthquake activity on the Ganos Fault: MONGAN network test analysis

Ganos Fayı güncel deprem etkinliğinin değerlendirilmesi: MONGAN ağı test analizleri

EŞREF YALÇINKAYA, Marco BOHNHOFF, Ethem GÖRGÜN, Hakan ALP, Stephan BENTZ, Ali PINAR, Fatih ALVER, Ömer KıLıçARSLAN, Burçin Didem TAMTAŞ, Burçak GÖRGÜN

62 View
Analysis of the stress distribution of North Anatolian Fault Zone for the part between Amasya - Tokat cities

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Amasya - Tokat arasındaki kısmının gerilme dağılımının irdelenmesi

Ayça ÇIRMIK, Ufuk AYDıN, Oya PAMUKçU, Fikret DOğRU

373 View
Uludağ extensional metamorphic core complex: preliminary field observations

Uludağ genişlemeli metamorfik çekirdek kompleksi: ilk arazi gözlemleri

Gürol SEYİTOĞLU, Korhan ESAT

371 View
Assessment of Crustal Thinning and Tectonic Stress Distribution of Gülbahçe Fault Zone and Its Surroundings (İzmir, West Turkey) Using Gravity and Magnetic Anomalies

Gülbahçe Fay Zonu ve Çevresinin (İzmir, Batı Türkiye) Kabuk İncelmesi ve Tektonik Gerilme Dağılımının Yerçekimi ve Manyetik Anomalilerle Değerlendirilmesi

Oya PAMUKÇU, Ayça ÇIRMIK, Fikret DOĞRU, Ece ÜNLÜ, Barış Can MALALİÇİ

367 View
Neogene stratigraphy and regional correlation of Mordoğan area, Karaburun-İzmir, Western Anatolia

Mordoğan (Karaburun-İzmir) çevresinin Neojen stratigrafisi ve bölgesel korelasyonu, Batı Anadolu

Fikret GÖKTAŞ

355 View
Gis-based analytical hierarchy process, weight of evidence and logistic regression models for the landslide susceptibility predicting in Echorfa Region (northwestern of Algeria)

Gis-based analytical hierarchy process, weight of evidence and logistic regression models for the landslide susceptibility predicting in Echorfa Region (northwestern of Algeria)

ROUKH ZİNE EL ABİDİNE, NADJI Abdelmansour

468 View
A New Look At The Origin of N-S Trending Young Basins of Western Anatolia

Batı Anadolu’nun K-G uzanımlı Genç Havzalarının Kökenine Yeni Bir Bakış

Ömer Feyzi GüRER

333 View
Estimation Of Blast Vibrations By Numerical Modelling And Signal Analysis

Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Sayısal Modelleme ve Sinyal Analizi İle Tahmin Edilmesi

Güzin Gülsev UYAR AKSOY, Cemalettin Okay AKSOY, Hasan Eray YAMAN

216 View
Formation And Tectonic Evolution Of Structural Slices In Eastern Kargi Massif (Çorum, Turkey).

Formation And Tectonic Evolution Of Structural Slices In Eastern Kargi Massif (Çorum, Turkey).

Cihan YALÇIN, Nurullah HANİLÇİ, Mustafa KUMRAL, Mustafa KAYA

221 View
Güzelyayla Porfiri Cu-Mo Cevherleşmesinin (KD Türkiye) Jeolojisi, Sıvı Kapanım Karakteristikleri ve Maden Kaynak Tahmini

Güzelyayla Porfiri Cu-Mo Cevherleşmesinin (KD Türkiye) Jeolojisi, Sıvı Kapanım Karakteristikleri ve Maden Kaynak Tahmini

Mustafa Kemal REVAN, Deniz GÖÇ, Mustafa ÖZKAN, Cüneyt ŞEN, Rasim Taylan KARA, Mustafa TOKOĞLU, Semi HAMZAÇEBİ, Rıfat Cihan SEVİM, Fatih SEZEN, Celaleddin BAYRAKTAR, Ömer AKGÜL

277 View
Investigation of thermal transformation of composite material obtained from granite and recrystallized limestone natural stone wastes.

Granit ve rekristalize kireçtaşı doğal taş atıklarından elde edilen kompozit malzemenin ısıl dönüşümünün incelenmesi

Gökhan EROL, Devrim PEKDEMİR

221 View
Magnetic anisotropy of a sub-ophiolitic metamorphic sole (Mersin ophiolite, Turkey)

Magnetic anisotropy of a sub-ophiolitic metamorphic sole (Mersin ophiolite, Turkey)

Buğra ÇAVDAR, Antony Morris, Mark ANDERSON, Luca MENEGON, Osman PARLAK

257 View
Recovery of Cu-Ce from copper slag by using flotation and chemical methods

Bakır cürüfundan flotasyon ve kimyasal yöntemlerle Cu-Ce kazanımı

Bekir BAŞKURT, Mete Tayhan SERDENGEÇTİ, Kaan ÖZÇELİK, Hüseyin BAŞTÜRKCÜ

122 View
Paleoecological investigation of the Miocene (23.03-5.33 mya) rodents (Mammalia: Rodentia) in Anatolia

Paleoecological investigation of the Miocene (23.03-5.33 mya) rodents (Mammalia: Rodentia) in Anatolia

Hasan VURAL, Şakir Önder ÖZKURT

59 View
Production of rare-earth oxides from Eskişehir-Beylikova complex ores

Eskişehir-Beylikova kompleks cevherinden nadir toprak oksitlerinin üretimi

Haydar GÜNEŞ, Hüseyin Eren OBUZ, Hasan AKÇAY, Çiğdem KARA, Ayşe ERDEM

83 View
Caves in clastic rocks (Muğla, SW Türkiye)

Kırıntılı kayaçlı mağaralar (Muğla, GB Türkiye)

Mutlu ZEYBEK, Murat GÜL, Fikret KAÇAROĞLU, Ergun KARACAN, Ahmet ÖZBEK

77 View
Noise attenuation of a 3D marine seismic reflection dataset – a case study in the Southwest Black Sea region

3B deniz sismik yansıma veri setinin gürültü azaltımı – Güneybatı Karadeniz Bölgesi'nde bir çalışma

Hamza BİRİNCİ, Kürşat ERGÜN, Aslı Zeynep YAVUZOĞLU, Korhan KÖSE, Güniz Büşra YALÇIN, Mustafa Berkay DOĞAN, Fatma Betül KARCI, Murat EVREN, Ayşe GÜNGÖR, Bahri Serkan AYDEMİR

63 View
Groundwater potential mapping using the integration of AHP method, GIS and remote sensing: a case study of the Tabelbala region, Algeria

Ahmed BENNIA, Ibrahim ZEROUAL, Abdelkrim TALHI, Lahcen Wahib KEBIR

32 View
Evaporate salt exploration by two dimensional (2D) seismic reflection method: AnkaraPolatlı region, Central Türkiye

Recep GÜNEY, Zeynep Rezzan ÖZERK, Erdener IZLADI, Salih ERDEN, Esra AK, Erdi APATAY, Erdoğan ERYILMAZ, Batuğhan YIKMAZ, Sami Aytaç ÖZDEMİR, Sermet GÜNDÜZ, Tuğçe CAN, İmam ÇELİK, Abdullah GÜRER, Sinem AYKAÇ, Muzaffer Özgü ARISOY, Esra Burcu KÖSE, Büşra Bihter DEMİRCİ

235 View
Determination of the coal-bearing zones and the alteration zones containing uranium ore by using two dimensional (2D) seismic reflection method in Thrace Basin

Sinem AYKAÇ, Abdullah GÜRER, İmam ÇELİK, Batuğhan YIKMAZ, Erdoğan ERYILMAZ, Erdi APATAY, Sami Aytaç ÖZDEMİR, Sermet GÜNDÜZ, Tuğçe CAN, Esra AK, Erdener IZLADI, Salih ERDEN, Zeynep Rezzan ÖZERK, Recep GÜNEY, Esra Burcu KÖSE, Büşra Bihter DEMİRCİ

166 View