Volume 172 / December 2023


Determination of alteration zones applying fractal modeling and Spectral Feature Fitting (SFF) method in Saryazd porphyry copper system, central Iran

Orta İran Saryazd porfiri bakır sisteminde fraktal modelleme ve Spektral Özellik Eşlemesi (SFF) yöntemi uygulanarak alterasyon bölgelerinin belirlenmesi

Behzad BEHBAHANI, Hamid HARATI, Peyman AFZAL, Mohammad LOTFI

Disciplines: Mining Geology, Porphyry Systems   Pages: 1-14   870 View
Estimating the recurrence of earthquakes with statistical methods in the city of Bingöl, Eastern Turkey: a district-based approach

Bingöl ilinin (doğu Türkiye) deprem tekrarlanma periyotlarının istatistiksel yöntemlerle tahmin edilmesi: ilçe temelli bir yaklaşım

Sadık ALASHAN, Kenan AKBAYRAM, Ömer Faruk NEMUTLU

Disciplines: Active tectonics, earthquake   Pages: 15-29   676 View
Noise attenuation of a 3D marine seismic reflection dataset - a case study in the Southwest Black Sea region

3D deniz sismik yansıma veri setinin gürültü soğrulması – Güneybatı Karadeniz bölgesinde bir vaka çalışması

Hamza BİRİNCİ, Kürşat ERGÜN, Aslı Zeynep YAVUZOĞLU, Korhan KÖSE, Güniz Büşra YALÇIN, Mustafa Berkay DOĞAN, Fatma Betül KARCI, Murat EVREN, Ayşe GÜNGÖR, Bahri Serkan AYDEMİR

Disciplines: Marine Geology, seismic reflection   Pages: 31-39   745 View
Groundwater potential mapping using the integration of AHP method, GIS and remote sensing: a case study of the Tabelbala region, Algeria

AHS yöntemi, CBS ve uzaktan algılama entegrasyonu kullanarak yeraltı suyu potansiyeli haritalaması: Cezayir, Tabelbala bölgesi için bir vaka çalışması

Ahmed BENNIA, Ibrahim ZEROUAL, Abdelkrim TALHI, Lahcen Wahib KEBIR

Disciplines: Remote sensing, groundwater mapping   Pages: 41-60   979 View
Caves in clastic rocks (Muğla, SW Türkiye)

Kırıntılı kayaçlardaki mağaralar (Muğla, GB Türkiye)

Mutlu ZEYBEK, Murat GÜL, Fikret KAÇAROĞLU, Ergun KARACAN, Ahmet ÖZBEK

Disciplines: Caving research   Pages: 61-79   802 View
TÜBİTAK 1MV Accelerator Mass Spectrometer Designed for 14C, 10Be, 26Al, 41Ca, 129I

14C, 10Be, 26Al, 41Ca, 129I için Tasarlanan TÜBİTAK 1MV Hızlandırıcı Kütle Spektrometresi

Turhan DOĞAN, Erhan İLKMEN, Furkan KULAK

Disciplines: Dating methods   Pages: 81-91   375 View
Supplemental skeleton revision of Pseudorbitoididae M.G. Rutten, 1935 from mainly Tethyan and partly American provinces

Esasen Tetis ve kısmen Amerikan sahalarında bulunan Pseudorbitoididae M.G. Ruten, 1935’in ek iskelet bileşenlerinin revizyonu.

Ercüment SİREL, Ali DEVECİLER

Disciplines: Paleontology, Foraminiferida   Pages: 93-117   327 View
Neotectonics of the Sarıköy-İnova and Çan-Bayramiç-Ezine fault zones: basin formation, age and slip rates, NW Anatolia-Türkiye

Sarıköy-İnova ve Çan-Bayramiç-Ezine fay zonlarının neotektoniği: havza oluşumu, yaş ve kayma hızları, KB Anadolu-Türkiye

Ali KOÇYİĞİT

Disciplines: Structural Geology, Active tectonics   Pages: 119-140   159 View
First Mammuthus (Elephantidae) findings from Samsun district (Türkiye)

Samsun Bölgesi’nden (Türkiye) ilk Mammuthus (Elephantidae) bulgusu

Ebru ALBAYRAK

Disciplines: Paleontology   Pages: 141-148   469 View
Erratum: Paleoecological investigation of the Miocene (23.03-5.33 mya) rodents (Mammalia: Rodentia) in Anatolia

Erratum: Paleoecological investigation of the Miocene (23.03-5.33 mya) rodents (Mammalia: Rodentia) in Anatolia

Hasan VURAL, Şakir Önder BOZKURT

Disciplines: -   Pages: 149-150   109 View

Publication Rules

Contents

Cover