İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Kristalen Kayaların Petrografik Ve Kimyasal Ayrışma Parametreleri: Demirköy İntrüzif Kütlesi Örneği, Kb Türkiye
Başlık: Kristalen Kayaların Petrografik Ve Kimyasal Ayrışma Parametreleri: Demirköy İntrüzif Kütlesi Örneği, Kb Türkiye
Yazarlar: Ezgi ULUSOY, Yusuf Kağan KADIOĞLU
Anahtar Kelimeler: Günlenme, alterasyon, kristalen kaya, Demirköy İntrüzif Kütlesi (DİK), Istranca Masifi
Özet:

Kristalen kayalar, dokusal ve mineralojik bileşimlerinden dolayı kolay ayrışan kaya gruplarını temsil ederler. Bu çalışmayla, KB Türkiye’de yer alan Demirköy İntrüzif Kütlesi (DİK)’ nin yapısal ve morfolojik özellikleri esas alınarak, ayrışmaya bağlı olarak kayaların petrografik ve jeokimyasal değişimleri incelenmiştir. DİK, granit bileşiminden gabro bileşimine doğru değişen kayalardan oluşmaktadır. Kütle içinde egemen kaya türleri olan granodiyorit ve kuvars diyorit bileşimli birimlerden örneklemeler yapılarak; regolit, saprolit ve saprok olarak üçe ayrılan günlenme kesitleri oluşturulmuştur. Kesitler için; Ruxton oranı (Ro), kimyasal alterasyon indeksi (CIA), kimyasal ayrışma indeksi (CIW), plajiyoklaz alterasyon indeksi (PIA) belirlenmiştir. Her bir değer yüzeyden çekirdek kayaya doğru lineer bir azalma sergilemektedir. Kayaların klorit –karbonat – pirit (KKPI) indeksine karşı Ishikawa alterasyon indeksi (AI) değişim diyagramına göre; profillerdeki bozunma diyajenetik alterasyon etkisiyle gerçekleşmiş olup, zayıf hidrotermal alterasyon etkisi gözlenmektedir. Alınan örneklerin mineralojik ve kimyasal bileşimlerine göre; ayrışmanın artması ile Si, Na, K, Al gibi elementlerin bolluk oranlarında artışa bağlı olarak Mg, Fe, Ti, Ca elementlerinin bolluk oranlarında azalma görülmüştür. Jeokimyasal olarak elementlerin artması ve azalması göstermiş oldukları fiziksel dayanım ve kimyasal davranışları ile ilişkilendirilmiştir. Kayaların kimyasal değişim diyagramları incelendiğinde regolitlerin kaynak kayalarının dışında yakın çevredeki hidrotermal akışkanlardan da etkilenmiş bir kimyasal bileşim sergilediği ortaya konulmuştur.

10.19111/bulletinofmre.793795

 

Details

[English .pdf]
Petrography and Geochemical Decomposition Parameters of Crystalline Rocks; Demirköy Intrusive Body (DIB), NW Turkey
Title: Petrography and Geochemical Decomposition Parameters of Crystalline Rocks; Demirköy Intrusive Body (DIB), NW Turkey
Authors: Ezgi ULUSOY, Yusuf Kağan KADIOĞLU
Keywords: Weathering, hydrothermal alteration, crystalline rocks, Demirköy Intrusive Body (DIB), Strandja Massif
Abstract:

The crystalline rocks represent the most weathering rock groups due to their textural and mineralogical decomposition. This study, focused on the geochemical element distribution of the altered Demirköy Intrusive Body (DIB) located at NW Turkey were examined based on the location of structural and morphological properties. DIB consists of intrusive rocks in the composition of ranging from granite to gabbro. The sampling made from the dominant rock units composing of granodiorite and quartz diorite, within the DIB a cross weathering section divided into three levels as regolit, saprolite and saprock. For each level of all the section Ruxton ratio (Ro), chemical alteration index (CIA), chemical weathering index (CIW), plagioclase alteration index (PIA) were determined. The results show a linear decrease from the surface to the core of the host rock. The chlorite-carbonate-pyrite index (CCPI) versus Ishikawa alteration index (AI) variation diagram shows that decomposition in profiles occurred in diagenetic alteration and where the hydrothermal alteration effect is not observed. On the other hand, Mg, Fe, Ti, Ca decreased remarkably while the ratio of the elements such as Si, Na, K, Al increased. The increasing and decreasing of geochemical elements are related to their physical strength and chemical behavior. The spider diagrams of all the levels revealed that the regolith exhibit chemical compounds from hydrothermal fluids in the immediate vicinity of the source rocks.

10.19111/bulletinofmre.793795


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021