İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Bolkardağı-Bozkır Birlikleri ile Ulukışla Havzası Sınırının Jeolojik Karakteri ve Bölgenin Yapısal Evrimi
Başlık: Bolkardağı-Bozkır Birlikleri ile Ulukışla Havzası Sınırının Jeolojik Karakteri ve Bölgenin Yapısal Evrimi
Yazarlar: Tolga ESİRTGEN, Veysel IŞIK, Veysel IŞIK
Anahtar Kelimeler: Tektonik dokanak, Yapısal analiz, Paleostres, Toros Birlikleri, Ulukışla Havzası, Orta Toroslar
Özet:

Orta Toroslar’da yer alan tektonik birlikler ile Ulukışla Havzası arasındaki sınırın karakteri tartışmalıdır. Dokanak farklı çalışmacılar tarafından uyumsuz veya tektonik dokanak olarak kabul edilmiştir. Çalışma alanındaki birimlerin deformasyon verileri, bölgenin Mezozoyik-Senozoyik dönemi jeolojik gelişimleri ile ilgili önemli bilgiler sunar. KB-GD doğrultulu bölgesel sıkışma, çalışma alanındaki birliklerde kıvrım, foliyasyon ve ters fay türü yapıların gelişimine sebep olmuştur. Benzer yapısal deformasyonlar Ulukışla Havzası içinde tanımlanan kaya birimlerinde de görülmektedir. Bu çalışmada bölgedeki birimlerin deformasyon biçimini ve dokanak ilişkilerini belirlemek amacıyla araziden yapısal veriler toplanmıştır. Arazi verileri ve yapısal analizler, inceleme alanında Ulukışla Havzası çökelleri ile Bolkardağı Birliği arasındaki dokanağın 70°-80° güneydoğuya eğimli ters fay karakterinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bölgedeki bu yapısal veriler güneydoğudan kuzeybatıya doğru bir hareketin ürünü olarak yorumlanmıştır.

10.19111/bulletinofmre.868515

Details

[English .pdf]
Bolkardağı-Bozkır Birlikleri ile Ulukışla Havzası Sınırının Jeolojik Karakteri ve Bölgenin Yapısal Evrimi
Title: Bolkardağı-Bozkır Birlikleri ile Ulukışla Havzası Sınırının Jeolojik Karakteri ve Bölgenin Yapısal Evrimi
Authors: Tolga ESİRTGEN, Veysel IŞIK, Veysel IŞIK
Keywords: Tectonic contact, Structural analysis, Paleostress, Taurus Union, Ulukışla Basin, Central Taurides
Abstract:

The character of the boundary between the tectonic units in the Central Taurus and the Ulukışla Basin is controversial. The contact has been accepted as discordant or tectonic contact by different researchers. The deformation data of the units in the study area provide important information about the Mesozoic-Cenozoic period geological developments of the region. Regional compression in NW-SE direction has caused the development of fold, foliation and reverse fault type structures in the units in the study area. Similar structural deformations are observed in the rock units defined in the Ulukışla Basin as well. In this study, structural data were collected from the field in order to determine the deformation pattern and contact relations of the units in the region. Field data and structural analysis reveal that the contact between the Ulukışla Basin deposits and the Bolkardağı Union in the study area is of 70°-80° southeast dipping reverse fault character. These structural data in the region were interpreted as the product of a movement from southeast to northwest.

10.19111/bulletinofmre.868515


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021