İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Yürekli (Balıkesir) volkanitinin petrografisi ve petrolojisi: Biga Yarımadasında (KB Türkiye) çarpışma sonrası felsik volkanizmaya bir örnek
Başlık: Yürekli (Balıkesir) volkanitinin petrografisi ve petrolojisi: Biga Yarımadasında (KB Türkiye) çarpışma sonrası felsik volkanizmaya bir örnek
Yazarlar: Ece Simay SAATCI, Zafer ASLAN
Anahtar Kelimeler: Kalk-alkalen kayaçlar, jeokimya, fraksiyonel kristallenme, tektonik ortam, KB Anadolu,
Özet:

Bu çalışmada Yürekli volkanitinin (Biga Yarımadası, KB Türkiye) petrografisi, jeokimyası ve kökeninin ortaya konulması amaçlanmıştır. Tersiyer volkanizmasının yaygın olduğu Batı Anadolu (KB Türkiye), tektonik ve magmatik olayların berbaber gözlendiği önemli bir kuşaktır. Yürekli volkaniti dasitik lav ve piroklastitlerinden oluşmaktadır. Dasitik lavlar, porfirik ve hyaloporfirik dokuda olup, ana mineral olarak plajiyoklas, kuvars, amfibol, biyotit, sanidin ve Fe-Ti oksit, tali mineral olarak da apatit ve zirkon içermektedir. Petrolojik açıdan, yüksek potasyumlu ve kalk-alkali karakterlidir. N-MORB’a göre normalize iz element diyagramında büyük iyon yarıçaplı litofil element (BİYE) içerikleri yönünde zenginleşme, yüksek çekim alanlı element (YÇAE) içerikleri bakımından ise fakirleşme göstermektedir. Kondrite göre normalize edilmiş nadir toprak element (NTE) diyagramında; hafif nadir toprak elementler zenginleşmiş, ağır nadir toprak elementler ise daha az zenginleşmiştir. Ayrıca nadir toprak element dağılım şekli konkav (ortalam LaN/LuN=16–25) olup, zayıf negatif Eu anomalisi (0.66–0.81) gösterir. İncelenen volkanitlerin gelişiminde plajiyoklas, amfibol ve biyotit fraksiyonel kristallenmesi ve kabuk asimilasyonu rol oynamıştır. Elde edilen tüm verilere göre, Yürekli volkanitinin çarpışma sonrası ortamda oluştuğu ve ana magma kaynağının zenginleşmiş litosferik manto ile ilişkili olduğu söylenebilir.

DOI: 10.19076/mta.413699

Details

[English .pdf]
Petrography and petrology of The Yürekli (Balıkesir) volcanics: an example of post-collisional felsic volcanism in the Biga peninsula (NW Turkey)
Title: Petrography and petrology of The Yürekli (Balıkesir) volcanics: an example of post-collisional felsic volcanism in the Biga peninsula (NW Turkey)
Authors: Ece Simay SAATCI, Zafer ASLAN
Keywords: Calc-alkaline rocks, geochemistry, fractional crystallization, tectonic setting, NW Anatolia,
Abstract:

In this study, the aim was to determine the petrography, geochemistry and source of the Yürekli volcanics (Biga Peninsula, NW Turkey). Tertiary volcanism is widespread in Western Anatolia (NW Turkey), which is an important area where tectonic and magmatic events are observed together. Yürekli volcanic rocks comprise dacitic lavas and pyroclastics. Dacitic lavas show porphyric and hyaloporphyric texture, and consist of plagioclase, quartz, amphibole, biotite, sanidine and Fe-Ti oxide minerals with apatite and zircon accessory minerals. Petrologically, they have high-potassic and calc-alkaline characteristics. Yürekli volcanics show enrichment in large ion lithophile elements (LILE) and are depleted in high field strength elements (HFSE) on the N-MORB normalized diagram. On the chondrite-normalized rare earth element (REE) plot, light rare earth elements are enriched but heavy rare earth elements are depleted in the rocks. REE patterns are concave shaped (mean LaN/LuN=16–25) and show slight negative Eu anomalies (0.66–0.81). Plagioclase, amphibole and biotite fractional crystallisation and crustal assimilation are important in the evolution of the Yürekli volcanics. According to all data, it can be argued that the Yürekli volcanics formed in a post-collisional setting, and the parental magmas were derived from the melts of enriched lithospheric mantle.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.428294 



 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019