İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Kentsel ısı adasının Kütahya şehir merkezi sığ akiferlerinde yer alan yeraltısuları üzerindeki etkisi ve bölgenin sığ jeotermal enerji potansiyeli
Başlık: Kentsel ısı adasının Kütahya şehir merkezi sığ akiferlerinde yer alan yeraltısuları üzerindeki etkisi ve bölgenin sığ jeotermal enerji potansiyeli
Yazarlar: Ali Samet ÖNGEN, Zeynal Abiddin ERGÜLER
Anahtar Kelimeler: Kentsel ısı adası, sığ jeotermal enerji, yenilenebilir enerji, yeraltısuyu, ısı potansiyeli
Özet:

Kentleşme neticesinde doğal yüzeylerin yerini bina, kaldırım, asfalt gibi ısıyı hapseden yapay yüzeyler almakta, bunun sonucunda yerleşim yerleri çevrelerinde bulunan kırsal alanlara göre daha yüksek sıcaklık değerlerine sahip olmaktadır. Kentsel ısı adası olarak tanımlanan bu etki, sadece hava sıcaklığında değil, aynı zamanda yeraltı ve yeraltısuyunda da sıcaklık artışına neden olmaktadır.  Bu çalışmada; kentsel ısı adasının Kütahya şehir merkezi yeraltı çevresindeki etkisinin tespiti için farklı tür yerleşim alanlarını, yeşil alanları ve tarım arazilerini kapsayan yaklaşık 53 km2’lik bir alanda bir yıl boyunca yeraltısuyu sıcaklığı değerleri ölçülmüştür. Yapılan ölçümler neticesinde; kentsel ısı adası haritaları oluşturulmuş, yeraltısuyu sıcaklığı anomalilerinin kentsel/endüstriyel alanlara doğru artış gösterdiği gözlenmiş, kentsel ve kırsal alanlarda yeraltısuyu sıcaklığı farkının kuyu bazında 7°C’ye kadar ulaştığı tespit edilmiştir. Kentsel ısı adası etkisiyle artan bu ısı enerjisi “sığ jeotermal enerji sistemleri” adı verilen sistemler aracılığı ile konutların/ticari binaların ısıtma işlemlerinde kullanılabilmektedir. Bu sebeple çalışma kapsamında Kütahya şehir merkezi altında yer alan alüvyon akiferin ısı potansiyeli hesaplanmıştır. Bu akiferin teorik ısı potansiyeli değerlerinin 3,50×1013 kJ K-1 ortalama bir değer ile 1,64×1013 kJ K-1ile 5,55×1013 kJ K-1arasında değiştiği tespit edilmiştir. Kentsel ısı adası haritaları ve akiferlerin ısı potansiyeli hesaplarının, sığ jeotermal sistemlerin uygulanabilirliği açısından önemli parametreler olacakları düşünülmektedir.

10.19111/bulletinofmre.820395

Details

[English .pdf]
The effect of urban heat island on groundwater located in shallow aquifers of Kutahya city center and shallow geothermal energy potential of the region
Title: The effect of urban heat island on groundwater located in shallow aquifers of Kutahya city center and shallow geothermal energy potential of the region
Authors: Ali Samet ÖNGEN, Zeynal Abiddin ERGÜLER
Keywords: Urban heat island, shallow geothermal energy, renewable energy, groundwater, heat capacity
Abstract:

As a result of urbanization, natural surfaces are replaced by artificial surfaces that trap heat such as buildings, pavements and asphalt, so residential areas have higher temperature values ​​than rural areas. This effect, defined as the urban heat island, causes an increase not only in air temperature but also in the subsurface and groundwater. Groundwater temperature values ​​were measured during one year in an area ​​approximately 53 km2 consisting of different types of settlement areas to determine the urban heat island effect on the subsurface of Kutahya. As a result of the measurements, urban heat island maps were prepared. It was observed that the groundwater temperature anomalies increased towards the urban/industrial areas. The difference of groundwater temperature in urban/rural areas reached up to 7 °C by well. This heat energy increase with the effect of urban heat island can be used in the heating processes of buildings by utilizing systems called “shallow geothermal energy”. For this reason, the heat potential of the alluvial aquifer under Kutahya was calculated.  The theoretical heat potential values of this aquifer range between 1.64 × 1013 kJ K-1 and 5.55 × 1013 kJ K-1 with a mean value of 3.50 × 1013 kJ K-1. It is thought that urban heat island maps and the heat potential calculations of the aquifers may be important parameters for applicability of shallow geothermal systems in the city center of Kutahya.

10.19111/bulletinofmre.820395


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021