İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Cünür volkanojenik masif sülfid cevherleşmesinin jeolojik ve jeokimyasal özellikleri (Kastamonu, Türkiye)
Başlık: Cünür volkanojenik masif sülfid cevherleşmesinin jeolojik ve jeokimyasal özellikleri (Kastamonu, Türkiye)
Yazarlar: Kurtuluş GÜNAY
Anahtar Kelimeler: Ada yayı, volkanizma, bimodal-mafik, Volkanojenik Masif Sülfid (VMS).
Özet:

Orta Pontid’lerde yer alan Çangaldağ Metamorfik Kompleksi (ÇMK), Jura yaşlı birimlerden oluşan bir yığışım karmaşığıdır. Başlıca mafik, felsic metavolkanikler, derin deniz sedimanlarının metamorfik eşlenikleri ve bunlar ile ara katkılı mafik meta-lav/sil birimleri, bu kompleks içinde bir arada bulunur. Cünür Volkanojenik Masif Sülfid cevherleşmesi, ÇMK’sinin metavolkanik birimleri ile ilişkilidir. Cevherleşme alanındaki metavolkanik birimler, sub-alkali bazalttan andezite ve dasite kadar değişen kompozisyonlara sahip volkanik kayaçları içermektedir (%50,3 – 74,6 SiO2). Cevherleşme alanında, bakır sınır tenörü % 0,1 olmak üzere, %0,28 Cu, %0,50 Zn ve 0,19 Au (ppm) içeriğine sahip, 3.372.000 ton (t) kaynak tespit edilmiştir. Cünür cevherleşmesi egemen olarak pirit, kalkopirit ve sfalerit, daha az oranda manyetitten oluşan bir cevher parajenezine sahiptir. Cevher masif, yarı masif, saçınımlı, breş ve kırık-çatlak dolgusu şeklinde görülmektedir. Masif sülfid kütlelerinde görülen pirit-kalkopirit arasındaki derecelenme ve korunmuş silisifiye kesimlerin varlığı, cevherleşmenin ornatım süreçleri ile ilişkili geliştiğini işaret eder. Cünür cevherleşmesindeki en yüksek metal değerleri Cu ve Zn için %9, Pb için %0,3, Au için 3.3 ppm ve Ag için 79 ppm’dir. Cünür cevherleşmesi, bimodal-mafik tip özelliklerde, Volkanojenik Masif Sülfid (VMS) cevherleşmelerinin Cu-Zn grubundan Noranda tipi bir VMS oluşumudur.

 

10.19111/bulletinofmre.820436

Details

[English .pdf]
Cünür volkanojenik masif sülfid cevherleşmesinin jeolojik ve jeokimyasal özellikleri (Kastamonu, Türkiye)
Title: Cünür volkanojenik masif sülfid cevherleşmesinin jeolojik ve jeokimyasal özellikleri (Kastamonu, Türkiye)
Authors: Kurtuluş GÜNAY
Keywords: Island arc, volcanism, bimodal-mafic, Volcanogenic Massive Sulphide (VMS).
Abstract:

Çangaldağ Metamorphic Complex (CMC) in Central Pontides is an accretionary complex consisting of Jurassic units. Mafic, felsic metavolcanics, metamorphic equivalents of deep marine sediments and mafic meta-lava/sill intercalations are the most distinct units of the complex. Cünür Volcanogenic Massive Sulphide (VMS) mineralization is associated with metavolcanic units of CMC. Metavolcanic units in the mineralization area contain volcanic rocks with compositions ranging from sub-alkali basalt to andesite and dacite (50,3 – 74,6 % SiO2). For 0,1 % Cu cut-off grade, 3.372.000 tons (t) of mineral resource with 0,28 % Cu, 0,50 % Zn and 0,19 ppm Au has been estimated. Ore paragenesis of the Cünür mineralization predominantly consists of pyrite, chalcopyrite and sphalerite, and lesser amounts of magnetite. The main ore textures are massive, semi-massive, disseminated, brecciated and fracture fillings. Pyrite-chalcopyrite grading and preserved silicified clasts within the massive ore indicate that mineralization has developed in relation to replacement processes. The most significant grade intercepts reported for the mineralization are 9 %, 9 %, 0,3 %, 3300 ppb and 79 ppm for Cu, Zn, Pb, Au, Ag, respectively. Cünür mineralization has similarities to bimodal-mafic (Noranda type) Cu-Zn dominated VMS deposits.

10.19111/bulletinofmre.820436


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021