İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Biyomarker parametreleri ve duraylı izotop (¹³C ve ¹⁵N) bileşimlerini kullanarak orta Miyosen yaşlı organik maddece zengin kayaçların (Tavas/Denizli/GB Türkiye) paleo çökelme ortamının incelenmesi
Başlık: Biyomarker parametreleri ve duraylı izotop (¹³C ve ¹⁵N) bileşimlerini kullanarak orta Miyosen yaşlı organik maddece zengin kayaçların (Tavas/Denizli/GB Türkiye) paleo çökelme ortamının incelenmesi
Yazarlar: Demet Banu KORALAY
Anahtar Kelimeler: Tavas (Denizli Havzası), Organik Jeokimya, Biyomarker, Duraylı İzotop (¹³C ve ¹⁵N), Çökelme Ortamı.
Özet:

Çalışma alanı Denizli’nin 45 km güneyinde yer almaktadır. Çalışmanın amacı, Tavas’ta (Denizli/GB Türkiye) yüzeyleyen organik maddece zengin kayaçların organik jeokimyasal özelliklerinin ve paleo çökelme ortamının belirlenmesidir. Bu amaca uygun olarak, incelenen örneklerde gerçekleştirilen analizler  sonucunda  toplam  organik  karbon  (TOC,  %)  ve piroliz  parametreleri  ile  n-alkan, izoprenoid,  steran,  terpan  ve  aromatik  hidrokarbon parametreleri  incelenmiştir.  Ayrıca taramalı elektron mikroskop (SEM) ve duraylı izotop (δ¹³C ve δ¹⁵N) incelemeleri de gerçekleştirilmiştir. Tip III kerojen içeren  organik  maddece zengin kayaçlar %25,80  ve  %44,00 TOC  miktarına sahiptir. Örneklerin hidrojen indeks (HI, 73 ve 120 mg HC/g TOC) ve Oksijen indeks (OI, 34 ve 59 mg CO /g TOC) değerleri çok düşüktür. δ¹³C ve δ¹⁵N değerleri karasal C3 ekosisteme işaret etmektedir. Yüksek moleküler  ağırlıklı n-alkanların  baskınlığı,  mumsuluk  derecesi  ve düşük  dibenzotiyofen (DBT) konsantrasyonları  karasal  organik  maddeye  işaret  etmektedir. Aynı zamanda,  biyomarker ve piroliz  parametreleri  birbirleriyle  uyumlu  olarak,  organik  maddece zengin  kayaçların (Tavas/ Denizli) henüz olgunlaşmamış evrede olduğunu ifade eder. Pr/Ph, C₃₅/C₃₄ homohopan biyomarker oranları  ve  C    Homohopan  indeks  değerleri  oksik-suboksik paleo çökelme  ortamının  baskın uğunu ifade etmektedir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.742127

Details

[English .pdf]
Investigation of the paleodepositional environment of the middle Miocene aged organic matter rich rocks (Tavas/Denizli/SW Turkey) by using biomarker parameters and stable isotope compositions (¹³C and ¹⁵N)
Title: Investigation of the paleodepositional environment of the middle Miocene aged organic matter rich rocks (Tavas/Denizli/SW Turkey) by using biomarker parameters and stable isotope compositions (¹³C and ¹⁵N)
Authors: Demet Banu KORALAY
Keywords: Tavas (Denizli Basin), Organic Geochemistry, Biomarkers, Stable Isotopes (¹³C and ¹⁵N), Depositional Environment.
Abstract:

The study area is located 45 km south of Denizli. The purpose of this study is to identify the organic geochemical properties and paleo depositional environment of organic matter rich rocks from Tavas (Denizli/SW Turkey). For this purpose, total organic carbon (TOC, wt.%) and pyrolysis, n-alkane, isoprenoid,  sterane,  terpane  and  aromatic  hydrocarbon parameters  have  been investigated  of the studied  samples.  In  addition,  scanning electron  microscopy  (SEM)  and stable  isotope  (δ¹³C and δ¹⁵N) investigations were also carried out. Organic matter rich rocks which have type III kerogen have got 25.80 and 44.00 wt.% TOC content. Hydrogen index (HI, 73 and 120 mg HC/g TOC) and Oxygen index (OI, 34 and 59 mg CO /g TOC) values of samples are very low. The values of δ¹³C and δ¹⁵N show the terrestrial C3 ecosystem. The predominance of high molecular weight n-alkanes, degree  of waxiness  and  less  dibenzothiophene  (DBT)  concentrations indicate  terrestrial  organic matter. At the same time, biomarker and pyrolysis parameters indicate that the organic matter rich rocks (Tavas/Denizli) are in the immature stage. Pr/Ph, C  /C homohopane biomarker ratios and C35

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.742127 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021