İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Babaeski-Lüleburgaz-Muratlı-Çorlu bölgesindeki Paleojen-Neojen istiflerinin paleoortamsal özellikleri ve ostrakod incelemesi (Güneydoğu Trakya, Türkiye)
Başlık: Babaeski-Lüleburgaz-Muratlı-Çorlu bölgesindeki Paleojen-Neojen istiflerinin paleoortamsal özellikleri ve ostrakod incelemesi (Güneydoğu Trakya, Türkiye)
Yazarlar: Ümit ŞAFAK
Anahtar Kelimeler: Trakya Havzası, Oligosen, Geç Miyosen-Pliyosen, Ostracod, Linyit, Paleoortam
Özet:

Bu çalışmanın amacı, Babaeski-Lüleburgaz-Muratlı-Çorlu (Güney Trakya, Türkiye) Paleojen- Neojen istiflerinin Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından iki sondajdan alınan örneklerin mikropaleontolojik analizi; Silivri dolayları, Türkmenli-Çorlu, Babaeski-Lüleburgaz ve Edirne-Babaeski’den alınan nokta örnekler ve ölçülü kesitler kullanılarak incelenmesidir. Çalışma alanında linyit, kumtaşı, silttaşı (Erken Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu) ve bazı seviyelerdeki mikro-Molluska’larla birlikte istifin üst seviyelerinden elde edilen birlikte iyi korunmuş ostracod faunası içeren siltler (Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı Ergene Formasyonu) vardır. Çalışma sonuçları, denizel türler de içeren göl ve lagün ostrakodlarının, genellikle kuyunun alt ve üst seviyelerdeki linyit kesmeleri, kiltaşı, silttaşı ve marnlarda bulunduğunu göstermiştir. Çalışmada tespit edilen ostracod toplulukları, Paris’teki Oligosen, Belçika’daki Akitaniyen Havzası, Trakya Havzası ve Türkiye’nin diğer bölgelerindeki diğer ostracod çalışmaları ile karşılaştırılmıştır. İnceleme alanındaki Erken Oligosen çökellerinde Tetis etkisinin varlığı gözlenmiştir. Ek olarak, Geç Miyosen- Pliyosen’de tanımlanan ostracod türleri, Trakya Havzası’nda ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde, Batı ve Doğu Karpatlarda, Hazar Havzası ve Baltık Denizi’nde yapılan diğer ostracod çalışmaları ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen faunaya göre Paratetis etkisi, çalışılan bölgedeki Geç Miyosen- Pliyosen’deki Tetis’ten daha fazla belirgindir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.502805

Details

[English .pdf]
Paleoenvironmental features and ostracod investigation of Paleogene-Neogene sequences in Babaeski- Lüleburgaz- Muratlı-Çorlu region (Southeastern Thrace, Turkey)
Title: Paleoenvironmental features and ostracod investigation of Paleogene-Neogene sequences in Babaeski- Lüleburgaz- Muratlı-Çorlu region (Southeastern Thrace, Turkey)
Authors: Ümit ŞAFAK
Keywords: Thrace Basin, Oligocene, Late Miocene–Pliocene, Ostracoda, Lignite, Paleoenvironment
Abstract:

Aim of the study is to evaluate the Paleogene-Neogene sequences of Babaeski- Lüleburgaz- Muratlı-Çorlu (Southeastern Thrace, Turkey) region using the micropaleontological analysis on two borehole samples collected by Mineral Research and Exploration (MTA), measured sections and point samples taken from the neighborhood of Silivri, Türkmenli-Çorlu, Babaeski-Lüleburgaz, Edirne –Babaeski regions and Tekirdağ-Hayrabolu road. There the lignite sandstone, siltstone (Early Oligocene aged Danişmen Formation) and silts (Late Miocene-Pliocene aged Ergene Formation) with well-preserved ostracod fauna obtained from the the upper levels of the sequence along with some micro-Mollusca at some levels. The study results showed that lacustrine and lagoonal ostracods including marine species were generally found in the claystone, siltstone and marl of the lower and upper levels of lignite cuts in borehole. The ostracod assemblages identified in the study were compared with other ostracod studies in the Thrace Basin and other parts of Turkey as well as in the Oligocene in Paris, the Akiten Basin, Belgium. In the Early Oligocene sediments, the presence of the Tethys effect was observed in the investigated area. In addition, the ostracod species defined in the Late Miocene-Pliocene are compared with other ostracod studies carried out in the Thrace Basin and other parts of Turkey as well as in the Western and Eastern Carpathians, Caspian Basin and Baltic Sea. According to obtained fauna, the Paratethys effect was determined more than in Tethys in Late Miocene-Pliocene in the studied region.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.502805 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020