İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Palu (Elazığ) - Bingöl arasında Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde görülen heyelanların litolojik birimler ve fay hatlarıyla ilişkisi
Başlık: Palu (Elazığ) - Bingöl arasında Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde görülen heyelanların litolojik birimler ve fay hatlarıyla ilişkisi
Yazarlar: VEDAT AVCİ, Murat SUNKAR
Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ), Palu, Bingöl, Heyelan, Gökdere Yükselimi,
Özet:

Bu çalışmada, Palu (Elazığ)-Bingöl arasında Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) üzerinde yer alan heyelanların litolojik birimler ve fay hatları ile olan ilişkisi değerlendirilmiştir. DAFZ içerisinde yer alan inceleme alanında kuzeydoğuda Göynük, güneybatıda Palu Segmenti, Bingöl Ovası güneyinde Genç Segmenti ve bunların birleşme alanında Gökdere Yükselimi ana tektonik yapıları oluşturmaktadır. Ayrıca Palu-Bingöl arasında KB-GD doğrultusunda DAFZ’ı kesen Karakoçan Fay Zonu (KFZ) diğer önemli yapıya karşılık gelmektedir. Çok sayıda fayın karşılaşma ve kesişme alanında yer alan saha tektonik açıdan oldukça hareketlidir. Bu durum morfolojiye yansımış olup fay hatları boyunca çok sayıda heyelan gelişmiştir. Bu sahada görülen heyelanlar ile litoloji ve tektonik yapılar arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojilerinden faydalanılarak heyelan büyüklük ve dağılış analizleri yapılmıştır. Bu amaçla heyelan envanter haritası, uydu görüntüleri ve arazi çalışmaları ile kontrol edilerek yeniden hazırlanmış ve veri tabanı oluşturulmuştur. Aynı şekilde önceki çalışmalar da dikkate alınarak jeoloji ve tektonik haritalar hazırlanmıştır. Vektör formatında çizilen heyelanlar raster formata dönüştürülmüş, litoloji ve tektonik haritalar ile çakıştırılarak, heyelanların litoloji ve fay hatları ile olan ilişkisi belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre heyelanların % 59’u Üst Miyosen-Pliyosen aglomera ve tüf, % 10’u Eosen kırıntılı ve karbonatlı birimler üzerinde görülmektedir. Bu verilere göre incelenen alandaki heyelanların % 70’e yakını iki litoloji üzerinde toplanmıştır. Heyelan fay hatları ilişkisine göre heyelanların % 64’ü fay hatlarına 0-1000 m uzaklıkta olan alanlarda görülmektedir. Sonuç olarak litolojik özellikler ile fay hatları arasında yüksek oranda ilişki bulunmaktadır. Murat Vadisi kuzeyinde heyelanların fay hatları boyunca dizilmesi, heyelan oluşumunda depremlerin tetikleyici etkisinin hidro meteorolojik olaylara göre daha fazla olduğunu göstermektedir.

DOI: 10.19076/mta.428041 

Details

[English .pdf]
The Relationship of Landslides with lithological units and fault lines occurring on the East Anatolian Fault Zone, between Palu (Elazığ) and Bingöl, Turkey
Title: The Relationship of Landslides with lithological units and fault lines occurring on the East Anatolian Fault Zone, between Palu (Elazığ) and Bingöl, Turkey
Authors: VEDAT AVCİ, Murat SUNKAR
Keywords: East Anatolian Fault Zone, Palu, Bingöl, Landslide, Gökdere Uplift,
Abstract:

In this study, the relationship of landslides with lithological units and fault lines on the East Anatolian Fault Zone (EAFZ) between Palu (Elazığ) and Bingöl, was evaluated. In the study area, which is located within the EAFZ, Göynük to the northeast, Palu Segment to the southwest, Genç Segment to the south of Bingöl plain and Gökdere Uplift in the intersection area form the main tectonic structures. In addition, the Karakoçan Fault Zone (KFZ) cutting the EAFZ in NW-SE direction between Palu and Bingöl corresponds to another important structure (system). The area, which is located in a region where a number of faults intersect, is tectonically very active. This situation has affected the morphology and caused the formation of many landslides along fault lines.  In order to determine the relationship between the landslides observed in this area and lithological and tectonic structures, landslide magnitude and distribution analyses were performed by means of Geographical Information Systems. For this purpose, the landslide inventory map and the database were reproduced controlling the satellite images in field studies. Similarly; geological and tectonic maps were prepared considering previous studies. Landslides created in vector format were converted into raster format and overlain with lithological and tectonic maps, and then the relationship between landslides and lithology-fault lines were determined. According to these results, 59% of landslides occur in Upper Miocene-Pliocene agglomerate and tuff units and 10% of them in Eocene carbonate units. According to these data, almost 70% of the landslides in the study area occurred in two units. Considering the relationship between landslides and fault lines 64% of the landslides are observed at 0-1000 m distances to the fault lines. As a result, there is an important relationship between lithological features and fault lines. The fact that landslides have occurred along the fault lines in the north of Murat Valley shows that the landslides are triggered more by earthquakes when compared with those triggered by the hydro meteorological events.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.428277 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019