2022 Year 168. Issue


A graph method for interpretation of magnetic anomalies over 2D dikes and vertical faults

2B dayk ve düşey faylar üzerindeki manyetik anomalilerin yorumu için bir grafik yöntemi

İbrahim KARA, Oya TARHAN BAL, Anisya B.TEKKELİ

Disciplines: Earth Science, Tectonics   Pages: 1-10   1346 View
Efficiency of singularity and PCA mapping of mineralization-related geochemical anomalies: a comparative study using BLEG and <180μm stream sediment geochemical data

Mineralizasyonla ilişkili jeokimyasal anomalilerin Tekillik ve PCA haritalaması verimliliği: BLEG ve <180μm dere sedimanına ait jeokimyasal veriler kullanılarak yapılan karşılaştırmalı bir çalışma

Fatma Nuran SÖNMEZ, Simay KOÇKAR, Hüseyin YILMAZ

Disciplines: Earth Science, Geochemistry   Pages: 11-33   891 View
A comparison of ion-exchange resins and activated carbon in recovering gold from cyanide leach solutions with low levels of copper

Düşük bakır içerikli siyanür liç çözeltilerinde altının elde edilmesi süreçlerinde iyondeğiştirici reçinelerin ve aktif karbonun karşılaştırılması

Deus Albert MSUMANGE, Ersin Yener YAZICI, Oktay CELEP, Hacı DEVECİ

Disciplines: Earth Science, Mining   Pages: 35-41   1137 View
Sedimentology and Miocene-Pliocene depositional evolution of the stream-dominated alluvial fan deposits at circum-Sultandağları region

Sultandağları çevresi akarsu-etkin alüvyon yelpazesi çökellerinin sedimantolojisi ve Miyosen-Pliyosen depolanma evrimi

Ayhan ILGAR, Ali ERGEN, Alper BOZKURT, Ercan TUNCAY

Disciplines: Earth Science, Sedimantology   Pages: 43-66   1074 View
Mud systems applied to problematic formations in core drilling rigs

Karotlu sondaj kulelerinde sorunlu formasyonlar için uygulanan çamur sistemleri

Bülent TOKA

Disciplines: Earth Science, Drilling   Pages: 67-75   611 View
Separation efficiency of different methods in treatment of a low-grade iron ore

Düşük tenörlü bir demir cevherinin işlenmesi için farklı yöntemlerin ayrım verimi

Özgür ÖZCAN

Disciplines: Earth Science, Mining   Pages: 77-92   448 View
Modeling of the complex hydrocarbon traps by the shot domain acoustic finite difference method and data-processing

Karmaşık hidrokarbon kapanların atış ortamı akustik sonlu farklar yöntemi ile modellenmesi ve veri işlemi

Şerife BOĞAZKESEN, Hakan KARSLI

Disciplines: Earth Science, Mining   Pages: 93-109   609 View
Interpretation of satellite gravity anomalies with pseudo-depth slicing method filter in Türkiye

Türkiye’de uydu gravite anomalilerinin yapma - derinlik kesiti yöntemi filtresi ile yorumlanması

İlkin ÖZSÖZ, Ceyhan Ertan TOKER

Disciplines: Earth Science, Remote Sensing   Pages: 111-130   625 View
Extraction of rubidium from Malatya - Kuluncak area complex ore

Malatya – Kuluncak bölgesi kompleks cevherinden rubidyum özütlemesi

Ayşe ERDEM, Hüseyin Eren OBUZ, Haydar GÜNEŞ, Şölen DİKTEPE, Buse ÖZEN İLİK, Çiğdem KARA, Hasan AKÇAY, Akan GÜLMEZ, Zümrüt ALKAN

Disciplines: Earth Science, Mining   Pages: 131-140   217 View
Coulomb stress changes and magnitude-frequency distribution for Lake Van region

Van Gölü bölgesi için Coulomb gerilme değişimi ve büyüklük-frekans dağılımı

Hamdi ALKAN, Erdem BAYRAK

Disciplines: Earth Science, Tectonics   Pages: 141-156   594 View
Accurate whole-rock geochemistry analysis by combined ICP-OES and LA-ICP-MS instruments

ICP-OES ve LA-ICP-MS cihazlarının birlikte kullanımıyla hassas tüm kayaç jeokimya analizleri

Gönenç GÖÇMENGİL, Fatma ŞİŞMAN TÜKEL, Fulya UZUN, Marcel GUILLONG, İsak YILMAZ, Namık AYSAL, Nurullah HANİLÇİ

Disciplines: Earth Science, Geochemistry   Pages: 157-165   1308 View

Publication Rules

Contents