2022 Year 167. Issue


The new age data and pre-Paleogene stratigraphy of the Kırşehir Massif, Central Anatolia

Kırşehir Masifi’nin Paleojen öncesi stratigrafisi ve yaş bulguları, Orta Anadolu

Metin BEYAZPİRİNÇ, Ali Ekber AKÇAY, Mustafa Kemal ÖZKAN, Meftun Kerem SÖNMEZ, Mustafa DÖNMEZ

1351 View
Geological, mineralogical-petrographical and fluid inclusion characteristics of the Çatalçam (Soma-Manisa) Au-Pb-Zn-Cu mineralization

Çatalçam (Soma-Manisa) Au-Pb-Zn-Cu cevherleşmesinin jeolojik, mineralojikpetrografik ve sıvı kapanım özellikleri

Ramazan SARI, Şahset KÜÇÜKEFE , Gülcan BOZKAYA , Ömer BOZKAYA , Fatih BADEMLER, Zehra DEVECİ ARAL , Elif Dilek BAYRAKÇIOĞLU, Cahit DÖNMEZ , Serkan ÖZKÜMÜŞ

848 View
Comparison of the results of the suppression of surface related multiple reflections by predictive deconvolution in pre- and post-stack in 2D marine seismic reflection data: a case study from the Sea of Marmara

2B Deniz yansıma sismiği verilerinde deniz tabanı tekrarlı yansımalarının ön kestirim ters evrişimi ile yığma öncesi ve yığma sonrasında bastırılması sonuçlarının karşılaştırılması: Marmara Denizi’nden bir örnek çalışma

Mehmet Ali ÜGE, Ali İsmet KANLI

1002 View
Hydrogeological and water quality evaluation of parts of River Mamu Sub-Basin, southeastern Nigeria

Mamu Alt Havzası bölümlerinin hidrojeolojik ve su kalitesi değerlendirmesi, Güneydoğu Nijerya

Emmanuel Kenechukwu ANAKWUBA, Chinenye Margaret OKOLO, Valeria Chibuzo AHANEKU, Stella Nwaife CHIBUZOR, Augustine Ifeanyi CHINWUKO

712 View
Highly siderophile element and osmium isotope systematics of basaltic volcanics: a different approach to petrological processes

Bazaltik volkanitlerin oldukça siderofil element ve osmiyum izotop sistematikleri: petrolojik olaylara farklı bir yaklaşım

Mehmet ARSLAN, İrfan TEMİZEL, Emel ABDİOĞLU YAZAR, Bahrican AR, Cem YÜCEL

754 View
Investigation of the slaking behavior of weak geological units in terms of undercutting rate

Zayıf jeolojik birimlerin dağılma davranışının dip oyulma hızı açısından araştırılması

Semiha ÖZDEMİR, Zeynal Abiddin ERGÜLER

595 View
Relationship of ore properties and alteration of the Büyük Kuluncak (Malatya) Nb - U - NTE - Zr - Li deposit

Büyük Kuluncak (Malatya) Nb - U - REE - Zr - Li yatağının cevherleşme özellikleri ile alterasyon ilişkisi

Okan PULAT, Mustafa KARAKAŞ, Mehmet Ali YASTI

300 View
Geology of the Kurucaşile - Cide region, NW Türkiye

Kurucaşile - Cide dolayının jeolojisi, KB Türkiye

Okan TÜYSÜZ

696 View
Investigation of dissolution behavior of scandium and lithium from red mud

Kırmızı çamur içindeki skandiyum ve lityumun çözünme davranımlarının incelenmesi

Hüseyin BAŞTÜRKCÜ

416 View
A walkaway vertical seismic profiling modeling and imaging study and combining its results with migrated surface seismic images

Ofsetli düşey sismik profil (WVSP) modelleme ve görüntülenme çalışması ve elde edilen sonuçların göç (migrasyon) etmiş yüzey sismik görüntüler ile birleştirilmesi

Cemal ERDEMİR

711 View
A new paradigm for the future of archaeometallurgy in Anatolia: review of Thai archaeology monograph series (TAM)

Anadolu’da arkeometalurjinin geleceği için yeni bir bakış açısı: Tay arkeoloji monograf serisinin (TAM) gözden geçirilmesi

Gonca DARDENİZ

661 View

Publication Rules for the “Bulletin of the Mineral Research and Exploration”

Contents