Bu işlem biraz zaman alabilir, işleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Yayın Etiği / Publication Ethics

MTA Dergisi COPE (Yayın Etiği Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberi’ni (Best Practice Guidelines) izlemeyi taahhüt eder. Editörler için Cope Rehberi’nin (Cope Guidance for Editors) izlenmesi Editörlerin görevi kapsamında olup, Hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) dergi hakemleri tarafından izlenmek durumundadır.

 

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:

 

1.Yayınlama ve yazarlık:

 • kaynakça listesi, finansal destek;

 • intihal ve sahte veri yok;

 • aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasının yasak olması.

2.Yazarın sorumlulukları:

 • yazarlar yayın inceleme (hakemlik) sürecine katılmak zorundadır.

 • tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.

 • makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı

 • tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.

 

3.Hakemlik/ hakemlerin sorumlulukları

 • değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

 • hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

 • hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

 • kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.

4.Editöryal sorumluluklar

 • editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.

 • editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

 • sadece mantık çerçevesi içerisinde belli olan makaleler kabul edilmelidir.

 • hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemek

 • hakemlerin ismini saklı tutmak.

 

5.Etik sorunları yayımlamak

 • yayın kurulu tarafından yayın etiğinin izlenmesi/korunması

 • makalelerin geri çekilmesi için rehber

 • akademik kaydın bütünlüğünü devam ettirmek

 • fikirsel ve etik standartlardan ödün vermemek adına, işletme ihtiyaçlarına engel olunması

 • her zaman düzeltmeleri, açıklığa kavuşturmaları, geri çekmeleri ve gerekliyse özürleri yayımlamaya istekli olmak.

 • intihal ve sahte veriye engel olmak

 

Editörlerin Görevleri

Yayımlama kararı
Tarafsızlık
Gizlilik
İfşa etme ve çıkar çatışması
Araştırmalarda işbirliği ve dahil olmak

 

Hakemlerin Görevleri

Editoryal kararlara katkıda bulunmak
Çabukluk
Gizlilik
Tarafsızlık standartları
Kaynağın tanımlanmasıİfşa etme ve çıkar çatışması

 

Yazarların görevleri

Rapolama standartları
Veri erişimi ve saklama
Orijinallik ve intihal
Birden çok, gereksiz ya da eş zamanlı yayım
Kaynağın tanımlanması
Makalenin yazarlığı
Tehlikeler ve insan veya hayvan konulu riskler
İfşa etme ve çıkar çatışması
Yayımlanan eserlerde temel hatalar

 

Yayıncı kuruluşun Görevleri

MTA, ticari kazancın editoryal kararlarda etki ve tesirinin olmamasına büyük önem verilmektedir. Buna ek olarak,  Uluslararası Yönetim Dergisi, Modern Bilim ve Teknolojisi (International Journal of Management, Modern Sciences and Technologies) ile diğer dergiler ve/veya yayıncılarla olan iletişimde yardımcı olacaktır, bu da editörler için faydalıdır.  Son olarak, diğer yayım ve sanayi kuruluşlarıyla etik sorunlara, hatalara ve geri çekilmelere standart koymak için yakın bir işbirliği sürdürülmekte olup, gerekli olması halinde hukuk danışmanları sağlamak ve yasal inceleme için yakın bir çalışma içerisindeyiz.

 

İntihali Ortaya Çıkarma

Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve MTA Dergisi’nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır. 

Okuyucu MTA Dergisi’nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman redaksiyon@mta.gov.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir.  Şikayetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız

Bulletin of The Mineral Research and Exploration is engaged to following the Code of Conduct and Best Practice Guidelines of COPE (Committee on Publication Ethics). It is a duty of our editors to follow Cope Guidance for Editors and our peer-reviewers must follow COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

 

The publication of an article in a peer-reviewed journal is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, and the publisher.

 

1.Publication and authorship:

 • list of references, financial support;

 • no plagiarism, no fraudulent data;

 • forbidden to publish same research in more than one journal.

2.Author’s responsibilities:

 • authors obliged to participate in peer review process;

 • all authors have significantly contributed to the research;

 • statement that all data in article are real and authentic;

 • all authors are obliged to provide retractions or corrections of mistakes.

 

3.Peer review / responsibility for the reviewers:

 • Judgments should be objective;

 • reviewers should have no conflict of interest with respect to the research, the authors and/or the research funders;

 • reviewers should point out relevant published work which is not yet cited;

 • reviewed articles should be treated confidentially.

 

4. Editorial responsibilities:

 • editors have complete responsibility and authority to reject/accept an article;

 • editors should have no conflict of interest with respect to articles they reject/accept;

 • only accept a paper when reasonably certain;

 • when errors are found, promote publication of correction or retraction;

 • preserve anonymity of reviewers.


5.Publishing ethics issues

 • monitoring/safeguarding publishing ethics by editorial board;

 • guidelines for retracting articles;

 • maintain the integrity of the academic record;

 • preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards;

 • always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

 • no plagiarism, no fraudulent data.

 

Duties of Editors

Publication decision
Fair play
Confidentiality
Disclosure and Conflicts of interest
Involvement and cooperation in investigations

 

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decision
Promptness
Confidentiality
Standards of Objectivity
Acknowledgement of Source
Disclosure and Conflicts of Interest

 

Duties of Authors

Reporting standards
Data Access and Retention
Originality and Plagiarism
Multiple, Redundant or Concurrent Publication
Acknowledgement of Sources
Authorship of the Paper
Hazards and Human or Animal Subjects
Disclosure and Conflicts of Interest
Fundamental errors in published Works

 

Duties of the Publisher

MTA is committed to ensuring that commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions. In addition, International Journal of Management, Modern Sciences and Technologies will assist in communications with other journals and/or publishers where this is useful to editors. Finally, we are working closely with other publishers and industry associations to set standards for best practices on ethical matters, errors and retractions–and are prepared to provide specialized legal review and counsel if necessary.


Plagiarism Detection

The peer review process is at the heart of the success of scientific publishing. As part of our commitment to the protection and enhancement of the peer review process, Bull.Min.Res.Exp. has an obligation to assist the scientific community in all aspects of publishing ethics, especially in cases of (suspected) duplicate submission or plagiarism.

When a reader discovers a significant error or inaccuracy in a paper published in Bull.Min.Res.Exp., or have any other complaint about editorial content (plagiarism, duplicate papers, etc.), he/she should make a complaint by e-mail to: redaksiyon@mta.gov.tr We welcome complaints as they provide an opportunity for improvement, and we aim to respond quickly and constructively.
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü / 2013 - 2017