İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Sultandağları çevresi akarsu-etkin alüvyon yelpazesi çökellerinin sedimantolojisi ve Miyosen-Pliyosen depolanma evrimi
Başlık: Sultandağları çevresi akarsu-etkin alüvyon yelpazesi çökellerinin sedimantolojisi ve Miyosen-Pliyosen depolanma evrimi
Yazarlar: AYHAN ILGAR, ALİ ERGEN, ALPER BOZKURT, ERCAN TUNCAY
Anahtar Kelimeler: Yalvaç Havzası, Ilgın Havzası, örgülü akarsu, menderesli akarsu, zorunlu regresyon
Özet:

Sultandağları’nı kuşatan Yalvaç ve Ilgın havzaları erken Miyosen’de orojenik çökmeye bağlı olarak açılmışlardır. Bu havzalar ile Sultandağları’nın sınırını oluşturan KB-GD doğrultulu Çakırçal ve Akşehir fay zonları hem havzaların açılmasına hem de Sultandağları’nın yükselmesine neden olmuştur. Miyosen-Pliyosen dönemi boyunca bu havzaların kenarlarında Sultandağları’ndan beslenen alüvyon yelpazeleri depolanırken havzaların iç kesimlerinde ise gölsel karbonat ve kırıntılı çökelimi gerçekleşmiştir. Alüvyon yelpazesi çökelleri gölsel çökeller ile yanal ve düşey yönde geçişli olup istif içinde pek çok kez ardalanırlar. Çok geniş bir alanda yüzeylenen alüvyon yelpazeleri “moloz akması”, “yüksek yoğunluklu akarsu taşkın çökelleri”, “örgülü akarsu çökelleri” ve “menderesli akarsu çökellerinden” oluşur. Havza kenarından havza içine doğru yüksek enerjili akarsu fasiyeslerinden düşük enerjili akarsu fasiyeslerine geçen yelpaze çökelleri “akarsu etkin alüvyon yelpazesi çökelleri” olarak yorumlanmıştır. Yalvaç ve Ilgın havzalarının yelpaze çökellerinden elde edilen yaş verileri Sultandağları’nın eş zamanlı olarak alüvyon yelpazelerini beslediğini göstermektedir. Sultandağları çevresinde alüvyon yelpazesi çökelimi tektonik ve iklimsel süreçlerin kontrolünde gerçekleşmiştir. Tektonizma, havza ve kaynak alanların oluşumuna neden olurken, iklim ise yağışlara bağlı sürekli akarsuların gelişimi ile birlikte sedimanların kaynak alandan havzalara taşınmasını sağlamıştır. Tektonizma ve iklim kontrollü kaide seviyesi değişimleri ise kaynak alandan havzaya taşınan sedimanların miktarını belirleyerek havzada regresif ya da transgresif gelişimlere neden olmuştur.

10.19111/bulletinofmre.928456

Details

[English .pdf]
Sedimentology and Miocene-Pliocene depositional evolution of the stream-dominated alluvial fan deposits at circum-Sultandağları region
Title: Sedimentology and Miocene-Pliocene depositional evolution of the stream-dominated alluvial fan deposits at circum-Sultandağları region
Authors: AYHAN ILGAR, ALİ ERGEN, ALPER BOZKURT, ERCAN TUNCAY
Keywords: Yalvaç Basin, Ilgın Basin, braided river, meandering river, forced regression
Abstract:

Yalvaç and Ilgın basins surrounding the Sultandağları opened due to orogenic collapse in the early Miocene. The NW-SE trending Çakırçal and Akşehir Faults, forming boundaries with these basins, caused both opening of the basins and uplifting of the Sultandağları. During the Miocene-Pliocene period, alluvial fans fed from the Sultandağları developed on the basin margins, while lacustrine carbonate and clastic depositions occurred in the basin's interior. Alluvial fan sediments are laterally and vertically transitional with lacustrine sediments and alternate several times in the sequence. Alluvial fans, widespread in the region, consisting of "debris flow", "high density stream flood", "braided river" and "meandering river" deposits. Fan deposits that pass from the high-energy fluvial facies at the basin margin to the low-energy fluvial facies towards the basin interior have been interpreted as "stream-dominated alluvial fan deposits". Age data obtained from the fan deposits of the Yalvaç and the Ilgın basins show that the Sultandağları concurrently feeds the alluvial fans on both flanks. Alluvial fan deposition around the Sultandağları occurred under the control of tectonic and climatic processes. Tectonism led to the formation of basins and the creation of source areas. Simultaneously, the climate maintained the streams to be perennial by precipitation, thus proving a continuous sediment supply to the basins. Tectonism and climate-controlled base-level changes determined the quantity of sediments carried to the basin from the source area, causing regressive or transgressive developments.

10.19111/bulletinofmre.928456 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021