İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Sismik Kalite Faktörü ile Maksimum Yer İvmesi Arasındaki İlişki, Arazi Çalışması: M=4.3, 17.01.2015 Eskişehir Depremi
Başlık: Sismik Kalite Faktörü ile Maksimum Yer İvmesi Arasındaki İlişki, Arazi Çalışması: M=4.3, 17.01.2015 Eskişehir Depremi
Yazarlar: Muammer TÜN, Muammer TÜN
Anahtar Kelimeler: Sismik Kalite Faktörü, EstuNet Sismik Ağı, Kuvvetli Yer Hareketi, En yüksek Yer İvmesi, Eskişehir Graben
Özet:

Yeraltı ortamındaki sismik dalga yayılımı, sismik kalite faktörü Q (Q Faktörü) ile değerlendirilebilen soğrulmaya dayanır. Soğrulma, frekansa bağlıdır. Düşük frekanslar daha az soğrulurken yüksek frekanslar daha çok soğrulur. Bu nedenle, Q faktörü frekans ortamında belirlenmelidir. Q Faktörü, yakın ve uzak istasyonlardan elde edilen çıkış-giriş sinyalleri genlik spektrumlarının oranının doğal logaritmasının eğiminden belirlenir. Yüzey dalgaları (Rayleigh ve Love dalgaları) depremlerde oldukça yıkıcı olmasından dolayı oldukça önemlidir. Bu çalışmada, yüzey dalgalarının Q faktörü hesaplamasına odaklanılmış ve Q faktörü belirlenirken yüzey dalgalarının dispersif özelliklerinden etkilenmediği gösterilmiştir. Veriler, Eskişehir Teknik Üniversitesi Sismik Ağı - EstuNet tarafından kaydedilen depremin yüzey dalgası sinyallerinden elde edilmiştir. Elde edilen Q faktörü değerleri, dalgaların giriş ve çıkış istasyonları arasında geçtiği kayaların ortalama değerlerini temsil eder. Sonuç olarak M = 4.3, 17.01.2015 Eskişehir deprem verileri kullanılarak Q-faktörü haritası ile Pik Yer İvmesi (PGA) haritası karşılaştırılmıştır. Bu kayıtlar, en yüksek ivme değerleri ve sismik dalgaların depremin episantırından istasyona varış zamanlarını göstermektedir. Bu çalışmada, Standart Spektral Oran (SSO) yöntemi kullanılarak EstuNet ivme ölçer istasyon noktalarındaki yerel zemin etkileri hesaplanmıştır. Hesaplanan Q faktörü ile ölçülen PGA değerleri arasında ters bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla, Q faktörünün düşük olduğu alanlar, zemin kaynaklı deprem risk değerlendirmelerinde daha detaylı incelenmelidir.

10.19111/bulletinofmre.841785

Details

[English .pdf]
The relationship between seismic quality factor and peak ground acceleration, a case study: M=4.3, 17.01.2015 Eskisehir Earthquake
Title: The relationship between seismic quality factor and peak ground acceleration, a case study: M=4.3, 17.01.2015 Eskisehir Earthquake
Authors: Muammer TÜN, Muammer TÜN
Keywords: Quality Seismic Factor, EstuNet Seismic Network, Strong Ground Motion, Peak Ground Acceleration, Eskisehir Graben
Abstract:

Seismic wave propagation in subsurface media endures from absorption, which can be evaluated by the seismic quality factor Q (Q-factor). Absorption is frequency-dependent. Lower frequencies are absorbed less, while higher frequencies are absorbed more. Therefore, the Q Factor should be determined in the frequency domain. Q-factor is determined by the slope of the natural logarithm of the output-input signals ratio. Surface waves (Rayleigh and Love waves) are particularly important, as they are the more destructive phases of an earthquake. In this study, I focused on the Q-factor computation of the surface waves and demonstrated that the determination of the Q-factor is not affected from the dispersive properties of the surface waves. Data were obtained from surface wave signals of earthquake recorded at Eskisehir Technical University Seismic Network - EstuNet. The obtained Q-factor values represent the average values of the rocks that the waves cross between the input and output stations. Finally, I compared the Q-factor map to the Peak Ground Acceleration (PGA) map using the M=4.3, 17.01.2015 Eskisehir earthquake data. These records, which show the arrival time of the earthquake from the epicenter to the stations of the seismic waves, and the peak ground acceleration values. In this study, local site effects of EstuNet accelerometric stations have been calculated by using the Standard Spectral Ratio (SSR) method. I concluded that an inverse relationship exists between the computed Q-factor and measured PGA values. Therefore, the sites where the Q factor is very low should be analyzed in more detail in ground-based earthquake risk assessments.

10.19111/bulletinofmre.841785 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021