İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Yeşilyurt (Malatya) fluoritli- altın yatağının jeolojisi: Düşük-açılı normal fay ile ilişkili cevherleşme örneği, Doğu Anadolu-Türkiye
Başlık: Yeşilyurt (Malatya) fluoritli- altın yatağının jeolojisi: Düşük-açılı normal fay ile ilişkili cevherleşme örneği, Doğu Anadolu-Türkiye
Yazarlar: Esra YILDIRIM, Nail YILDIRIM, Cahit DÖNMEZ, Kurtuluş GüNAY
Anahtar Kelimeler: Yeşilyurt (Malatya) fluoritli-altın cevherleşmesi, sıyrılma fayı / düşük-açılı normal fay, fay kili, kataklazit, breş
Özet:

Yeşilyurt (Malatya) fluoritli-altın cevherleşmesi, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Malatya (Yeşilyurt) ve Adıyaman (Çelikhan) il sınırları içerisinde yer alır ve düşük-açılı normal/sıyrılma fay ile ilişkilendirilen altın yatağı grubundan biridir. Düşük-açılı normal fay, Tersiyer döneminde olası genişlemeli bir tektonik ortam ile ilişkilendirilmiştir. Metamorfik çekirdek komplekse ait mermer/rekristalize kireçtaşı, fay zonunun alt plakasındaki baskın kaya türüdür. Fay zonunun üst plakasında ise deforme olmuş grafitli kalkşistler bulunur. Fay zonu; fay kili, kataklazit ve breşle karakterize edilir. Kataklazit ve breş cevherin asıl ev sahibiyken, fay kilinde mineralleşme çok zayıftır. Altaresyon topluluğu (I) silika replesmanı/damarcıkları ve (II) kuvars-pirit replesmanı/damarcıklarıdır. Gang mineralleri kuvars, kalsit, limonit, hematit, semi-grafit, realgar, orpiment ve fluorittir. Yüksek-altın içerikleri, birincil dokuları bozmuş olan silisifikasyon ve kuvars-pirit alterasyonlarıyla yakından ilişkilidir. Küçük hacimli sin-tektonik intrüzifler, yüksek-tenörlü altın cevherleşmesiyle bitişik silisifiye alanlarda sıklıkla gözlenir ve eş-zamanlıdır. Metal içeren akışkanlar, Yeşilyurt yatağında düşük-açılı fay zonu boyunca nispeten düşük-sıcaklık/düşük-basınç ortamında sülfürleri çökeltmiştir. Cevherleşme, Au/Ag ~ 1,07 , As (~%0,27), F (%1,59) eser Sb ve baz metal içermeyen bir Au sistemidir. MTA tarafından yapılan mevcut kaynak hesaplamalarına göre, Yeşilyurt cevherleşmesi 1 gr/ton altın tenörlü 1.900.000 ton cevher içeren küçük ölçekli bir altın yatağıdır. Bu yatak, Doğu Toros orojenik kuşağı içerisinde yeni bir altın yatağı grubunun ortaya konmasına öncülük edecektir.

10.19111/bulletinofmre.797729

Details

[English .pdf]
Geology of the Yeşilyurt (Malatya) fluorite-gold deposit: an example of low-angle normal fault related mineralization, Eastern Anatolia-Turkey
Title: Geology of the Yeşilyurt (Malatya) fluorite-gold deposit: an example of low-angle normal fault related mineralization, Eastern Anatolia-Turkey
Authors: Esra YILDIRIM, Nail YILDIRIM, Cahit DÖNMEZ, Kurtuluş GüNAY
Keywords: Yeşilyurt (Malatya), Fluorite-gold mineralization, detachment fault/low-angle normal fault, fault clay, cataclasite, breccia
Abstract:

Yeşilyurt (Malatya) fluorite-gold mineralization is located within the provincial borders of Malatya (Yeşilyurt) and Adıyaman (Çelikhan) in the East Anatolian Region. This mineralization is one of the gold deposits which correlated with low-angle normal/detachment fault. Low-angle normal fault associated with a tectonic setting which is potential extensional in Tertiary term. Marble-recrystallize limestone which belongs to the metamorphic core are the dominant rock (footwall) type in the bottom plate of the fault zone. There are deformed graphitic calcschists (hanging wall) in the upper plate of the fault zone. The fault zone is characterized by fault clay, cataclasite and breccia. While the cataclasite, and breccia are the principal ore host, there is more weakly mineralization in fault clay.  Alteration assemblages are: (1) silica replacements/veinlets and, (2) quartz-pyrite replacements /veinlets. Gang minerals are; quartz, calcite, limonite, hematite, semi-graphite, realgar, orpiment and fluorite. High gold contents are closely related to silicification and quartz-pyrite alteration which damaged the primary textures. Small volume syn-tectonic intrusives are simultaneous and  typically monitored in the silicified areas which are border on the high-grade gold mineralization.   Metalliferous fluids precipitated sulfides in the relatively low-pressure, low-temperature environment along the low-angle fault zone at Yeşilyurt deposit. Mineralization is a non-basemetalliferous Au system which  contains Au/Ag ~ 1,07, As (~%0,27), F (%1,59) and trace amount of Sb. The resource calculations made by MTA shows that Yeşilyurt is a small scaled gold deposit which contains 1.900.000 ton ore and 1gr Au/ton. This deposit will lead to finding new gold deposits in Eastern Taurus Orogenic Belt.

10.19111/bulletinofmre.797729


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021