İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Aşkale (Erzurum, Türkiye) yöresi Miyosen evaporitlerinin jeokimyası: paleo-ortama dair sınırlamalar
Başlık: Aşkale (Erzurum, Türkiye) yöresi Miyosen evaporitlerinin jeokimyası: paleo-ortama dair sınırlamalar
Yazarlar: Emel ABDİOĞLU YAZAR, Mehmet ARSLAN, Cahit HELVACı, İbrahim GüNDOğAN, İrfan TEMZEL, Didem AYDıNçAKıR
Anahtar Kelimeler: evaporit, jips, anhidrit, jeokimya, Aşkale, Türkiye
Özet:

Aşkale alt-havzasında klastik sedimanlar ve karbonatlarla ara katmanlı Erken Miyosen yaşlı evaporitler çökelmiştir. Jips ve anhidritçe zengin evaporit örnekleri yüksek CaO ve SO4, düşük Na2O, K2O, MgO ve B içerikleri ile karakterize edilir. Sr içerikleri, evaporit örneklerinde 228–13100 ppm, kiltaşlarında 169–992 ppm, marnlarda 181–60090 ppm ve kireçtaştaşında 15150 ppm’dir. Tüm örnekler, hafif nadir toprak elementlerde (NTE) zenginleşme (LaN/LuN = 0.677–4.243) ve değişken CeN/Ce* (0.823–1.353) oranlarıyla tanımlanır. Örneklerin EuN/Eu* oranları kuvvetli ve değişken negatif ve pozitif anomali sergiler. Jips ve anhidrit örneklerinin δ34SCDT ve δ18O değerleri sırasıyla ‰21.30-25.62 ve ‰11.5-19.1 olmak üzere geniş bir aralıkta değişir. Bu değerlerin çoğu beklenen denizel jips bileşiminden daha ağırdır ve tuzlu su ortamında sülfit türlerinin oksidasyon ve reaksiyonlarından kaynaklanabilir. 87Sr/86Sr oranları 0.707475 (ΔSW = −169.8) ile 0.708175 (ΔSW = −99.8) arasında olup, Erken Miyosen denizel izotopik bileşimine yakın ve/veya az oranda daha düşük değerler sunar. Petrokimyasal ve izotopik veriler, Aşkale havzası evaporitlerinin subtropikal koşullarda ve çoklu denizel transgresyonla, sığ bir platform veya lagünel ortamda oluştuğuna işaret etmektedir.

10.19111/bulletinofmre.772360

Details

[English .pdf]
Geochemistry of Miocene evaporites from the Aşkale (Erzurum, Eastern Turkey) area: 1 constraints for paleo-environment
Title: Geochemistry of Miocene evaporites from the Aşkale (Erzurum, Eastern Turkey) area: 1 constraints for paleo-environment
Authors: Emel ABDİOĞLU YAZAR, Mehmet ARSLAN, Cahit HELVACı, İbrahim GüNDOğAN, İrfan TEMZEL, Didem AYDıNçAKıR
Keywords: evaporite, gypsum, anhydrite, geochemistry, Aşkale, Turkey
Abstract:

The Aşkale sub-basin hosts Early Miocene evaporites intercalated with clastic sediments and carbonates. Gypsumand anhydrite-rich evaporite samples are characterized by high CaO and SO4 contents, and low Na2O, K2O, MgO, and B contents. The Sr contents are 228–13100 ppm in evaporite samples, 169–992 ppm in claystone, 181–60090 ppm in marl, and 15150 ppm in limestone. All the samples are also characterized by enrichment in light rare earth elements (REE) with LaN/LuN = 0.667–4.243 and have variable CeN/Ce* (0.823–1.353) ratios. Measured EuN/Eu* values of the samples display strong and variable negative and positive Eu anomalies. δ34SCDT and δ18O values of gypsum- and anhydrite samples have wide ranges from 21.30 ‰ to 25.62 ‰, and 11.5 ‰ to 19.1 ‰, respectively. Most of these values are heavier than expected Miocene marine gypsum composition and may be resulted from reduction and oxidation reactions of sulfide species in brines. 87Sr/86Sr ratios range from 0.707475 (ΔSW = −169.8) to 0.708175 (ΔSW = −99.8), close to and/or slightly lower than an Early-Miocene marine isotopic composition. Petrochemical and isotopic data indicate that the Aşkale basin evaporites developed in subtropical conditions via multiple marine transgressions onto a shallow platform or lagoonal environment.

10.19111/bulletinofmre.772360


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021