İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
LABORATUAR ÇALIŞMALARI SONUÇLARI VE BENZETİM (SİMÜLASYON) YÖNTEMİ KULLANILARAK ALTIN CEVHERİ ÖĞÜTME DEVRELERİ İLE İLGİLİ SEÇENEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ; ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: İRAN GOLD CO.
Başlık: LABORATUAR ÇALIŞMALARI SONUÇLARI VE BENZETİM (SİMÜLASYON) YÖNTEMİ KULLANILARAK ALTIN CEVHERİ ÖĞÜTME DEVRELERİ İLE İLGİLİ SEÇENEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ; ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: İRAN GOLD CO.
Yazarlar: Hojjat HOSSEINZADEH GHAREHGHESHL, Ayşe TUĞBA CEBECİ, Levent ERGÜN
Anahtar Kelimeler: Kırma – Öğütme devresi, Modelleme ve simülasyon (Benzetim), JKSimMet, Altın cevheri, Kil mineralleri
Özet:

Bu çalışmada İran’daki bir altın madeninde benzetim (simülasyon) destekli düzenlenmiş bir öğütme devresi konu edilmektedir. Öğütme devresinin tasarımı için gerekli parametreler cevherin özellikleri ve uygulanması düşünülen işlem koşullarıdır. Cevher özelliklerini Ağırlık düşürme (Drop-weigh) testi (A.b), aşınma testi (ta) ve Bond İş İndeksi (Wi) belirlemektedirBu çalışmada, cevher hazırlama tesisi için gereken işletme koşulları killi minerallerin işlenebilmesi ve tesis kapasitesi ile hidrosiklon üst akımının (Lıç tankı beslemesı) d80´nidir. Bu tesis için düşünlen kapasite ve d80 sırasıyla 125 t/sa ve 45 mikrondur. Simülasyon işlemleri öğütme parametreleri (A, b, ta, Wi), işletme sınırlamaları (tesis kapasitesi, hidrosiklon üst akımının d80´ni ve kil minerallerini işleme becerisi), farklı tipteki kırıcılar, değirmenler ve separatörlere ait matematiksel modeller ile JKSim yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Benzetim işleminin tamamlanmasıyla üzerinde çalışılan cevheri öğütmek için üç farklı seçenek öngörülmüştür. Özgül enerji tüketimi (kWh/t), işletme değişikliklerine duyarlılık ve kil minerallerini işleyebilme becerileri dikkate alınarak, bu üç alternatif öğütme devreleri karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. En uygun devre kil minerallerini işleyebilmeli, en az enerji tüketmeli ve işletme değişikliklerine çok duyarlı olmamalıdır. Bu faktörler dikkate alınarak 3 üncü alternatif uygun öğütme devresi olarak belirlenmiş ve önerilmiştir.


10.19111/bulletinofmre.501432

Details

[English .pdf]
EVALUATION OF THE ALTERNATIVES FOR GOLD ORE GRINDING CIRCUITS BY USING OF LABORATORY STUDIES RESULTS AND SIMULATION METHOD; CASE STUDY: IRANIAN GOLD CO.
Title: EVALUATION OF THE ALTERNATIVES FOR GOLD ORE GRINDING CIRCUITS BY USING OF LABORATORY STUDIES RESULTS AND SIMULATION METHOD; CASE STUDY: IRANIAN GOLD CO.
Authors: Hojjat HOSSEINZADEH GHAREHGHESHL, Ayşe TUĞBA CEBECİ, Levent ERGÜN
Keywords: Comminution / Grinding circuit, Modeling and Simulation, JKSimMet, Gold ore, Clayey Minrals
Abstract:

In this study, simulation aided design of grinding circuit for a gold mine in Iran is presented. The main parameters for the design of the grinding circuit are the ore specifications and the considered operating conditions. Ore specifications were characterized by grinding tests, which included the Drop – weigh test (A, b), the abrasion test (ta) and the Bond Work Index test (Wi).  For this study, the operating conditions for the processing plant are the ability to process clayey minerals and the plant throughput and the d80 of the hydrocyclone overflow (leaching tank feed), which are 125 tons per hour and 45 μm, respectively. Simulation operations were performed using grinding parameters (A, b, ta, Wi), operating constraints (plant capacity, d80 of the hydrocyclone overflow and ability to work for clayey minerals), existing mathematical models for different types of crushers, mills and separators and JKSimMet software. By completing the simulation process, three different alternatives for the grinding circuit of the considered ore were predicted. These three alternatives have been compared and evaluated with each other in terms of specific energy consumption (kWh/t), sensitivity to operational variables and the ability to process clayey minerals. The optimal circuit must have the capability to process clayey minerals and must have the lowest specific energy consumption and the least sensitivity to operational variables. By considering all these factors, the Alternative 3 is selected and suggested for an efficient grinding circuit.


10.19111/bulletinofmre.501432


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019