İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Canca (Gümüşhane, Türkiye) toprak jeokimyası verilerinin ters mesafe ağırlıklandırma (Tma) ve krigleme enterpolasyon metotlarıyla değerlendirilmesi-ilk bulgular
Başlık: Canca (Gümüşhane, Türkiye) toprak jeokimyası verilerinin ters mesafe ağırlıklandırma (Tma) ve krigleme enterpolasyon metotlarıyla değerlendirilmesi-ilk bulgular
Yazarlar: Alaaddin VURAL
Anahtar Kelimeler: Toprak jeokimyası, Ters Mesafe Ağırlıklandırma (TMA), Krigleme, Gümüşhane,
Özet:

Bu çalışmanın amacı, Canca (Gümüşhane-Türkiye) alterasyon sahasından elde edilmiş toprak jeokimyası verilerinin istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek sahanın muhtemel gömülü altın cevherleşmesi potansiyelinin araştırılmasıdır. Bu amaçla 288 adet toprak örneği toplanmış ve altın, gümüş ve ilişkili iz bulucu elementleri için analiz ettirilmiştir. Topraktaki element konsantrasyonlarının altın için 0,68 ile 19,20 µg/kg, gümüş için 0,02 ile 28,97 mg/kg, Cu için 2 ile 314 mg/kg, kurşun için 7 ile 857 mg/kg, çinko için 2,1 ile 394 mg/kg, arsenik için 4 ile 199,5 mg/kg, antimuan için 0,59 ile 49,29 mg/kg, bizmut için 5 ile 89 mg/kg, molibden için 0,04 ile 37 mg/kg, kalay için, 0,52 ile 16,30 mg/kg ve civa için ise 1,25 ile 91,9 µg/kg aralığında değiştiği tespit edilmiştir. Toprakta altın içeriği düşük değerlerde tespit edilmiş olup, diğer elementlerle güçlü bir korelasyona sahip olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte hesaplanan Sperman’s rho korelasyon katsayılarına göre çok güçlü olmamakla birlikte Cu ile Au arasında; Zn ile Cu arasında; Sb ile Pb ve As arasında; Mo ile Pb, As ve Sb arasında; Sn ile As, Sb ve Mo arasında korelasyonun olduğu tespit edilmiştir. Elementlerin eşik değerleri, medyan değerlerine medyan mutlak sapma değerlerinin iki katının ilavesiyle elde edilmiştir. Altın, gümüş ve ilişkili iz elementlerine ait tahmin haritaları Ters Mesafe Ağırlıklandırma ve Kriglenme metotları kullanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan elementlere ait tahmin haritaları incelendiğinde; çalışma sahasının özellikle batı kesiminde ve tektonik hatlarla da ilişkili, başta altın ve gümüş olmak üzere element zenginleşmeleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla sahada yapılacak arama amaçlı sondaj, jeofizik vb. çalışmalarda çalışma sahası batısına önem verilmesinin daha isabetli sonuçlar elde edilmesine katkı vermesi beklenmektedir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, Ters Mesafe Ağırlıklandırma yöntemi ile elde edilen tahmin haritalarının bir anlamda anomali kontrast çözünürlüğünün daha yüksek olduğu, dolayısıyla toprak jeokimyası çalışmalarında ilk bakışta fikir vermesi amaçlı olarak tercihen bu metotla üretilmiş haritaların kullanılabileceği önerilmektedir. 

DOI: 10.19076/mta.430524

Details

[English .pdf]
Evaluation of soil geochemistry data of Canca Area (Gümüşhane, Turkey) by means of inverse distance weighting (Idw) and kriging methods-preliminary findings
Title: Evaluation of soil geochemistry data of Canca Area (Gümüşhane, Turkey) by means of inverse distance weighting (Idw) and kriging methods-preliminary findings
Authors: Alaaddin VURAL
Keywords: Soil geochemistry, Inverse Distance Weighting (IDW), Kriging, Gümüşhane,
Abstract:

The purpose of this study is to investigate the potential of possibly buried gold mineralization of the field assessing soil geochemistry data obtained from the Canca alteration area (Gümüşhane-Turkey) by statistical methods. With this purpose, the total of 288 soil samples were collected and analyzed for gold, silver and associated pathfinder elements. It was detected that the element concentrations in the soil ranged between 0,68-19,20 µg/kg for Au; 0,02-28,97 mg/kg for Ag, 2-314 mg/kg for Cu, 7-857 mg/kg for Pb, 2,1-394 mg/kg for Zn, 4-199,5 mg/kg for As, 0,59-49,29 mg/kg for Sb, 5-89 mg/kg for Bi, 0,04-37 mg/kg for Mo, 0,52-16,30 mg/kg for Sn and 1,25-91,9 µg/kg for Hg. The gold in the soil were detected in low concentrations and seen that they had not any strong correlation with the other elements. In addition; though not strong there was also detected that there had been a correlation between Cu and Au; Zn and Cu; Sb, Pb and As; Mo and Pb, As and Sb; Sn and As, Sb and Mo based on the calculated Spearman’s rho correlation coefficients. The threshold values of elements were obtained by adding twice the median absolute deviation values to the median values. The prediction maps of gold, silver and associated trace elements were formed by using the Inverse Distance Weighting (IDW) and Kriging methods. When these prediction maps were studied, the element enrichments mainly the gold and silver were detected which were associated also with tectonic lines especially in the western part of the study area. Therefore, it is expected that giving importance to the western part of the study area during exploratory drilling and geophysical studies etc. will contribute to more accurate results. Since the element distribution maps produced by the Inverse Distance Weighting method has higher resolution in anomaly contrast, it is suggested that maps produced with this method can preferably be used to give an idea at first sight in soil geochemistry studies instead of the maps produced by the Kriging method.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.430531 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019