İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Canca (Gümüşhane, Türkiye) toprak jeokimyası verilerinin Ters Mesafe Ağırlıklandırma (TMA) ve Krigleme enterpolasyon metotlarıyla değerlendirilmesi-ilk bulgular
Başlık: Canca (Gümüşhane, Türkiye) toprak jeokimyası verilerinin Ters Mesafe Ağırlıklandırma (TMA) ve Krigleme enterpolasyon metotlarıyla değerlendirilmesi-ilk bulgular
Yazarlar: Alaaddin VURAL
Anahtar Kelimeler: Toprak jeokimyası, ters mesafe ağırlıklandırma (TMA), krigleme, Gümüşhane,
Özet:

Bu çalışmanın amacı, Canca (Gümüşhane-Türkiye) alterasyon sahasının toprak jeokimya verilerini istatistiksel metotlarla  değerlendirmek ve  sahanın altın  cevherleşme potansiyelini araştırmaktır. Bu amaçla 288 adet toprak örneği toplanmış ve altın-ilişkili iz bulucu elementler için analiz ettirilmiştir. Altın 0,68-19,20, gümüş 0,02-28,97, Cu 2-314, kurşun 7-857, çinko 2,1-394, arsenik 4-199,5, antimuan 0,59-49,29, bizmut 5-89, molibden 0,04-37, kalay 0,52-16,30 ve civanın 1,25-91,9 aralığında değiştiği tespit edilmiştir (altın ve civa μg/kg, diğerleri mg/kg olarak). Sperman’s rho korelasyon katsayılarına göre çok güçlü olmamakla birlikte Cu ile Au arasında; Zn ile Cu arasında, Sb ile Pb ve As arasında, Mo ile Pb, As ve Sb arasında, Sn ile As, Sb ve Mo arasında korelasyon gözlenmiştir. Elementlerin eşik değerleri, medyan+2 medyan mutlak sapma ile elde edilmiş ve elementlerin tahmin haritaları Ters Mesafe Ağırlıklandırma ve Kriglenme metotları kullanılarak oluşturulmuştur. Tahmin haritaları incelendiğinde; çalışma sahasının özellikle batı kesiminde ve tektonik hatlarla da ilişkili, başta altın ve gümüş olmak üzere element zenginleşmeleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla sahada yapılacak arama amaçlı sondaj, jeofizik vb. çalışmalarda sahanın batısına önem verilmesi önerilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, Ters Mesafe Ağırlıklandırma yöntemi ile elde edilen tahmin haritalarının bir anlamda anomali kontrast çözünürlüğünün daha yüksek olduğu, dolayısıyla toprak jeokimyası çalışmalarında öncelikli olarak bu metotla üretilmiş haritaların kullanılabileceği önerilmektedir.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.430531

Details

[English .pdf]
Evaluation of soil geochemistry data of Canca Area (Gümüşhane, Turkey) by means of Inverse Distance Weighting (IDW) and Kriging methods-preliminary findings
Title: Evaluation of soil geochemistry data of Canca Area (Gümüşhane, Turkey) by means of Inverse Distance Weighting (IDW) and Kriging methods-preliminary findings
Authors: Alaaddin VURAL
Keywords: Soil geochemistry, inverse distance weighting (IDW), kriging, Gümüşhane,
Abstract:

The purpose of this study is to assess soil geochemical data of the Canca alteration area (Gümüşhane- Turkey) using statistical methods and investigate potential gold mineralizations of the area. With this purpose, 288 soil samples were collected and analyzed for gold and associated pathfinder elements. The concentrations ranged (Au and Hg: in μg/kg, others in mg/kg) between 0,68-19,20; 0,02-28,97; 2-314; 7-857; 2,1-394; 4-199,5; 0,59-49,29; 5-89; 0,04-37; 0,52-16,30; 1,25-91,9 for Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As, Sb, Bi, Mo, Sn and Hg respectively. According to Sperman’s rho correlation coefficients, although not very strong, correlation was observed between Cu and Au; Zn and Cu; Sb and Pb and As; Mo and Pb and As and Sb; Sn and As; Sb and Mo. The threshold values of the elements were obtained by median+2 the median absolute deviation. The prediction maps of the elements were formed by using the Inverse Distance Weighting and Kriging methods. According to prediction maps; especially in the western part of the study area and also related to tectonic lines, elemental enrichments, (gold and silver) were determined. Therefore, it is suggested to give importance to the west of the area in exploration drilling, geophysics, etc. Since the element prediction maps produced by the Inverse Distance Weighting method has higher resolution in anomaly contrast, it is suggested that maps produced with this method can preferably be used to give an idea at first sight in soil geochemistry studies.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.430531 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019