İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Orta Anadolu’da Eosen magmatitlerindeki hidrotermal alterasyonun mineralojisi, petrografisi ve kökeni, Sivas-Türkiye
Başlık: Orta Anadolu’da Eosen magmatitlerindeki hidrotermal alterasyonun mineralojisi, petrografisi ve kökeni, Sivas-Türkiye
Yazarlar: Zeynel BAŞIBÜYÜK, Hüseyin YALÇIN
Anahtar Kelimeler: Bozuşma türleri ve zonları, plütonik, volkanik, XRD, SEM,
Özet:

Sivas-Türkiye kuzeydoğusundaki Eosen Magmatiklerinde propilitik, fillik/serizitik ve arjilik olarak üç farklı tür hidrotermal bozuşma meydana gelmiştir. Hidrotermal bozuşma Karataş volkanitleri ile Kösedağ siyenitinin her ikisini de etkilemiştir. Kil oluşumları, plütonik-volkanik dokanağına paralel volkanikler içerisindeki çember şeklindeki açılma çatlakları ile KD-GB doğrultulu uzanan plütonik ve volkaniklerin her ikisini de kesen iki ana zonda yoğunlaşmaktadır. Yüzey ve/veya yüzeye yakın koşullarda oluşan hipojen ve süperjen hidrotermal bozuşma ürünlerini; neoformasyon ve/veya degradasyon mekanizması ile doğrudan veya çoğunlukla feldispatlardan itibaren gelişen birincil ve ikincil mineraller temsil etmektedir. Hipojen mineraller erken (kaolinit, pirofillit, illit, I-S (illit- smektit), smektit, kuvars ve opal-CT) ve geç evre (barit, cevher mineralleri, alunit, goyazit, jarosit, klorit ve C-S) olmak üzere iki aşamada oluşmuştur. Turmalin ve epidot metasomatik; karbonatlar (kalsit, dolomit, azurit ve malahit) ise süperjen mineraller olarak değerlendirilmiştir. En yaygın mineral parajenezleri arjilik bozuşma zonunda kaolinit + kuvars + götit + goyazit veya alunit ile kaolinit + kuvars + jarosit + feldispat ± götit ve/veya goyazitten, serizitik bozuşma zonunda I-S + kuvars + jarosit ± götit ± feldispat ve I-S + kuvars + feldispat minerallerinden oluşmaktadır. Kaolinit (T) çoğunlukla psöydohekzagonal yapraklar, I-S (arjilik bozuşma kökenliler R1, R3; serizitik bozuşma kökenliler 1M , 2M , 1M ve R3) birbirine paralel demetler oluşturan lif-iğne biçimindedirler.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.461255

Details

[English .pdf]
Mineralogy, petrography and origin of hydrothermal alteration in Eocene magmatites in Central Anatolia (Sivas-Turkey)
Title: Mineralogy, petrography and origin of hydrothermal alteration in Eocene magmatites in Central Anatolia (Sivas-Turkey)
Authors: Zeynel BAŞIBÜYÜK, Hüseyin YALÇIN
Keywords: plutonic, volcanic, XRD, SEM, Alteration zone and type
Abstract:

Three different types of hydrothermal alterations have occurred in the Eocene magmatics of the northern part of Sivas-Turkey which include propylitic phyllic / sericitic and argillic. Hydrothermal alteration affected both Karataş volcanites and Kösedağ syenite. The clay formations are concentrated in two major zones; extending in NE-SW direction and intersecting both plutonic and volcanic rocks with circular opening cracks within the volcanics parallel to the plutonic-volcanic contact. Hypogene and supergene hydrothermal alteration products occurring on surface and/or near surface conditions represent the primary and secondary minerals that develop directly and mostly from feldspars with the mechanisms of neoformation and/or degradation. The hypogene minerals are formed in two stages of early (kaolinite, pyrophyllite, illite, I-S (illite-smectite), smectite, quartz and opal-CT) and late (barite, ore minerals, alunite, goyazite, jarosite, chlorite and C-S). Tourmaline, epidote and carbonates (calcite, dolomite, azurite and malachite) are considered as metasomatic and supergeneous minerals, respectively. The most common mineral paragenesis are kaolinite + quartz + goethite + goyazite or alunite, kaolinite + quartz + jarosite + feldspar ± goethite and/or goyazite in the argillic alteration zone, I-S + quartz + jarosite ± goethite ± feldspar as well as I-S + quartz + feldspar minerals in the sericitic alteration zone. Kaolinite (T) is mostly in the form of pseudohexagonal platies, I-S (R1, R3 as argillic alteration origins, 1Md, 2M1, 1M and R3 as sericitic alteration origins) forming fi ber-acicular bundles parallel to each other.

 

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.461255

 


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019