İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Üç Boyutlu cevher kütle modellemesi yardımı ile bir maden galerisinin planlanması: Çulfa Çukuru Pb- Zn-Cu-Ag yatağından örnek bir çalışma
Başlık: Üç Boyutlu cevher kütle modellemesi yardımı ile bir maden galerisinin planlanması: Çulfa Çukuru Pb- Zn-Cu-Ag yatağından örnek bir çalışma
Yazarlar: Sinan AKISKA, Elif AKISKA
Anahtar Kelimeler: modelleme, jeoistatistik, cevher, krigleme, idw
Özet:

Çulfa Çukuru Pb-Zn-Cu-Ag cevherleşmesi, Biga Yarımadası’nda Sakarya zonuna ait metamorfitler ile metamorfit-volkanik kayaç dokanakları boyunca ortaya çıkmıştır. Bu kayaçların dokanakları ve kırık-çatlak düzlemleri boyunca gelişmiş baz metal (Pb-Zn-Cu-Ag±Au) cevherleşmeleri, kalksilikatik kayaç toplulukları içerisinde damar, mercek, saçınımlı cevher geometrileri şeklinde gözlenmektedir. Baz metal cevherleşmeler esas olarak yan kayaç (litoloji) kontrollü olup genellikle rekristalize kireçtaşları ile ilişkili olarak bulunmaktadır. Bu çalışmada Kalkım (Çanakkale) ilçesinin 20 km güney-güneydoğusunda yer alan Çulfa Çukuru bölgesine ait topoğrafik veriler yardımı ile yeryüzü ve yine bu bölgede gözlenen Pb-Zn yatağında yapılmış olan 42 adet yer üstü ve yer altı sondajlarında kesilen cevherli zonlar ve bunlara ait %Pb ve %Zn değerleri modellenmiştir. Yüzey ve yeryüzü verileri sırasıyla “Krigleme” ve “Ters Mesafe Ağırlıklı” yöntemlerle interpole edilmişlerdir. Yapılan her iki modelleme çalışması da çapraz doğrulama yöntemi ve tahmin hataları ile denetlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen %Pb ve % Zn verilerinden, işletme sınırı üzerinde kalan alanlar 4 farklı sektöre ayrılarak kesişim alanları tespit edilmiştir. Bunların yer altındaki konumları da kullanılarak muhtemel galeri hatları belirlenmeye çalışılmış ve 450 katı için de yorumlanmış bir galeri haritası çizilmiştir. Yapılan bu modelleme çalışması, bir bölgede açılacak olan maden galerilerinin planlanmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca günün koşullarında meydana gelebilecek önemli değişikliklere göre (örn. maliyetlerin artması ya da azalması, metal fiyatlarındaki değişiklikler) işletme sırasında da modeller üzerinde değişiklik yapılabilinir.

DOI: 10.19076/mta.378632

Details

[English .pdf]
An ore adit planning with the help of three dimensional ore body modeling: A case study from Çulfa Çukuru Pb-Zn-Cu-Ag deposit
Title: An ore adit planning with the help of three dimensional ore body modeling: A case study from Çulfa Çukuru Pb-Zn-Cu-Ag deposit
Authors: Sinan AKISKA, Elif AKISKA
Keywords: modeling, geostatistics, ore, kriging, idw
Abstract:

Çulfa Çukuru Pb-Zn-Cu-Ag mineralization has occurred along the metamorphic and metamorphic-dacitic volcanic rock contacts of the Sakarya zone on the Biga Peninsula. The base metal mineralization (Pb-Zn-Cu-Ag±Au) developed along the contact and fracture planes of these rocks can be observed as veins, lenses and disseminated ore geometries in the calc-silicate rock assemblages. Base metal mineralizations are mainly controlled lithologically and are generally associated with recrystallized limestones. In this study, the surface and the subsurface were modeled using the topographical data and the geochemical data (%Pb and %Zn) collected from 42 boreholes of Çulfa Çukuru which is located 20 km South-Southeast of Kalkım (Çanakkale). The surface and the subsurface data were interpolated by Kriging and Inverse Distance Weighted methods, respectively. The intersectional areas of %Pb and %Zn modeling data obtained from this study were determined by dividing the areas above the cut-off grade into 4 different sectors (low, intermediate, high, and very high). Using the distribution of the intersections of these sectors, the possible adit lines were determined and also an interpreted map of the adit was drawn for 450 level. This modeling study helps to plan the ore adit to be opened in a mining area.  Moreover, according to the important changing that may occur in conditions (e.g. fluctuations in metal prices or decreasing increasing costs), models can also be modified during operations.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.372510 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019