İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Muğla Yatağan Bağyaka linyitinin ultrasonik dalgalar ile desülfürizasyon prosesinde bazı parametrelerin optimizasyonu
Başlık: Muğla Yatağan Bağyaka linyitinin ultrasonik dalgalar ile desülfürizasyon prosesinde bazı parametrelerin optimizasyonu
Yazarlar: İlkay ÜNAL SANSAR
Anahtar Kelimeler: Linyit, Ultrasonik, Desülfürizasyon, Kül, Optimizasyon,
Özet:

Bu çalışmada; Muğla Yatağan Bağyaka linyitinin ultrasonik dalgalar kullanılarak geliştirilen desülfürizasyon  prosesinin, kül ve kükürt uzaklaştırma potansiyellerine etki eden parametrelerin, Cevap Yüzey Yöntemi ile optimum koşulları belirlenmiş ve modeli oluşturulmuştur. Optimum desülfürizasyon ve kül giderimini elde etmek için proses parametreleri olarak ultrasonik işlem zamanı, katı içeriği, kimyasal reaktif konsantrasyonu (H2O2) ve reaktif hacmi seçilerek parametrelerin optimum değerleri belirlenmiştir. Bu veriler kullanılarak Design Export 7.0 Paket programı yardımıyla, regresyon modeli ikinci dereceden bir polinom denklemi şeklinde bulunmuştur. Desülfürizasyon ve kül giderimi için determinasyon katsayısı (R2) sırasıyla, 0,96 ve 0,97 olarak belirlenen modelin, incelenen parametre aralığında desülfürizasyon ve kül giderimi için, model tahmini değerleri ile deneysel sonuçlar karşılaştırılarak uyumluluk saptanmıştır. Optimum desülfürizasyon ile kükürt tiplerinin deneysel olarak gideriminde piritik %17,02, sülfat %16,67 ve organik %9,52 bulunmuştur.

DOI: 10.19076/mta.417389

Details

[English .pdf]
Optimization of some parameters on desulfurization process of Muğla Yatağan Bağyaka lignite by ultrasonic waves
Title: Optimization of some parameters on desulfurization process of Muğla Yatağan Bağyaka lignite by ultrasonic waves
Authors: İlkay ÜNAL SANSAR
Keywords: Lignite, Ultrasonic, Desulfurization, Ash, Optimization,
Abstract:

In this study, the desulfurization process developed using ultrasonic waves for Muğla Yatağan Bağyaka lignite had the optimum conditions for parameters affecting the ash and sulfur removal potentials determined with the Surface Response Method and a model created. The process parameters to obtain optimum desulfurization and ash removal were chosen as the ultrasonic treatment time, solid content, concentration of chemical reactive (H2O2) and reactive volume, and the optimum values were determined. Using this data with the aid of the Design Export 7.0 program, the regression model was found as a second degree polynomial equation. The coefficients of  determination (R2) for desulfurization and ash removal regressions were 0.96 and 0.97, respectively, in the determined model. The model prediction values and experimental results for desulfurization and ash removal in the investigated parameter intervals were compared and the fit was identified. In the experimental removal of sulfur types with optimum desulfurization it was found that pyritic 17.02%, sulfate 16.67% and organic 9.52%

DOI: 10.19111/bulletinofmre.417405 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019