İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Kuzeydoğu İran Ziarat’ta yer alan Gabroik kayaçların jeokimyasal özellikleri
Başlık: Kuzeydoğu İran Ziarat’ta yer alan Gabroik kayaçların jeokimyasal özellikleri
Yazarlar: Ghassem AZİZZADEH, Mostafa RAGHİMİ, Seyed Jamal SHEİKHZAKARİAEE, Aziz RAHİMİ CHAKDEL
Anahtar Kelimeler: Gabro, Alkali, Jeokimya, Ziarat, OIB,
Özet:

İran’ın kuzeydoğusu, Gürgen’in güneyinde mafik kayaç mostraları bulunmaktadır. Bu gabroik kayaçlar, Orta-Üst Paleozoyik sedimanter kayaçlar ve kuzey Gondwana bölgesinin bir parçası olan Gürgen şistlerinin içerisinde sokulum haldedir. Petrografik çalışmalar, bu kayaçların orta - iri taneli olduğunu ve ofitikten intergranülere kadar değişen dokulara sahip olduğunu ortaya koymuştur.. Mafik daykların mineralojik bileşimi baskın olarak klinoprioksen+ortopiroksen+plajiyoklas ve hornblend minerallerinden oluşmaktadır. Gabroik bileşime sahip bu kayaçlar düşük -  orta K2O ve düşük La/Nb içeriğine sahiptir ve hafif nadir toprak elementler bakımından zenginleşmiştir (La/Yb =21.4) . Gabrolarda gözlenen yüksek HNTE/ANTE (Hafif Nadir Toprak Element / Ağır Nadir Toprak Elementler) oranı, beraberinde düşük Y içeriğine karşılık yüksek Ti/Y oranı, bu kayaçların granat içeren bir kaynağın kısmi ergimesi ile oluştuğuna işaret etmektedir Çalışma alanındaki gabroların nadir toprak element (NTE) profilleri ve tektonik ortam ayırtman diyagramları okyanus adası bazaltlarına (OIB) benzerlik göstermekte olup, kayaçların kökeni OIB magması ile aynıdır.

DOI: 10.19076/mta.427648

Details

[English .pdf]
Geochemical characteristics of Gabbroic rocks in Zyarat in North East of Iran
Title: Geochemical characteristics of Gabbroic rocks in Zyarat in North East of Iran
Authors: Ghassem AZİZZADEH, Mostafa RAGHİMİ, Seyed Jamal SHEİKHZAKARİAEE, Aziz RAHİMİ CHAKDEL
Keywords: Gabbro, Alkaline, Geochemistry, Zyarat, OIB,
Abstract:

The mafic rocks outcrops exposed in the South of Gorgan, northeastern of Iran. These gabbroic rocks are intruded into the Middle–Upper Paleozoic sedimentary rocks and Gorgan schist units representing a part of the north Gondwana province.  Petrography studies of these rocks show medium to coarse grained sizes and the texture varies from ophitic to intergranular under polarized microscope. The mineralogical composition of mafic dykes is dominated by large crystals of clinopyroxene + orthopyroxene + plagioclase and hornblende. These rocks can be classified as gabbroic rock. Geochemical studies show that these rocks have low to medium K2O contents. The trace element data shows low La/Nb ratios and LREE enrichment (La/Yb 10–21.4). The high LREE/HREE ratios and low Y content corresponding high Ti/Y ratios of the gabbros suggest that they could be derived from melt fractions of a garnet stable source. Considering that the REE plot and tectonic diagrams of the region's gabbro are similar to that of OIB (Ocean island basalt), the former's origin is the same as that of OIB magmas.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.413716 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019