İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Tahar-Güzelöz (Nevşehir) diyatomitlerinin fizikokimyasal özellikleri ve kullanılabilirliği
Başlık: Tahar-Güzelöz (Nevşehir) diyatomitlerinin fizikokimyasal özellikleri ve kullanılabilirliği
Yazarlar: Ayşegül YILDIZ, Ali GÜREL, Dilan OKUTAN
Anahtar Kelimeler: Diyatomit, Endüstriyel Hammadde, geç Miyosen-Pliyosen, Güzelöz, Kızılkaya İgnimbriti, Nevşehir, Tahar, Tahar İgnimbriti,
Özet:

Bu çalışmada, Nevşehir ili,  Tahar ve Güzelöz yörelerinde yüzeylenen ve volkanizmaya bağlı olarak oluşan geç Miyosen-Pliyosen yaşlı volkanosedimenter birimler içerisinde yer alan diyatomitlerin endüstriyel hammadde olarak kullanım alanları araştırılmıştır. Bu amaçla, inceleme alanında, biri Tahar yöresinde (TK), ikisi Güzelöz yöresinde (GÜ1 ve GÜ2) olmak üzere 3 adet stratigrafık kesit ölçülmüştür. Örneklere çeşitli fizikomekanik, kimyasal, mineralojik ve analitik testler uygulanmış ve bu testlerin sonucunda, inceleme alanında yer alan her üç lokasyondaki diyatomitlerin asitte çözünmeyen madde miktarları; % 74,20 -  84,20, suda çözünmeyen madde miktarları; % 99,80, ateş kaybı değerleri (950 °C de); % 8,18 - 22,82, beyazlık değerleri;  % 80,45 - 84,79, ortalama dane boyu değerleri;  0,7-209 µ , gözenek boyutları;  1,448 e-03A – 5,888 e-04A, gözenek hacimleri; 1,148 e-02 – 8,515 e-02 cc/g , özgül ağırlık değerleri;  2,33 – 2,49 gr/cm3 , toplam gözeneklilikleri;  %57 – 60, kümülatif yüzey alanı değerleri;  4,047 e+01 – 5,160 e+01 m2/g, pH değerleri; 5-7 (asit ve nötr ortamı yansıttıkları), süzme hızı değerleri; 138 – 351 ml/dk, SiO2  içerikleri; % 38,16 – 67,77 olarak belirlenmiştir. Örneklerin palinolojik malzeme içermedikleri, genel olarak uzun, iri diatom cins ve türlerinden meydana geldikleri saptanmıştır. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda, her üç lokasyonda yer alan diyatomitlerin yapı malzemesi, taşıyıcı, aşındırıcı ve temizleyici, yalıtım malzemesi olarak kullanıma uygun olmadıkları, Tahar ve Güzelöz-1 lokasyonlarında yer alan diyatomitlerin aynı zamanda genel olarak dolgu maddesi olarak da kullanılamayacakları belirlenmiştir. Bunun yanında, inceleme alanındaki diyatomitler silikat imalatında ve SiO2 yönünden zenginleştirmeye tabi tutularak süzücülerde kullanıma uygundurlar. Ayrıca, Güzelöz-2 lokasyonunda yer alan diyatomitler lastik ve kağıt sanayinde dolgu maddesi olarak kullanılabilirler.

DOI: 10.19076/mta.427638

Details

[English .pdf]
Physicochemical properties and availability of Tahar-Güzelöz (Nevşehir) diatomite
Title: Physicochemical properties and availability of Tahar-Güzelöz (Nevşehir) diatomite
Authors: Ayşegül YILDIZ, Ali GÜREL, Dilan OKUTAN
Keywords: Diatomite, Industrial Raw Materials, late Miocene-Pliocene, Güzelöz, Kızılkaya Ignimbrite, Nevşehir, Tahar, Tahar Ignimbrite,
Abstract:

In this study, the use areas of diatomites located within the late Miocene-Pliocene volcano sedimentary units, which formed due to the volcanism and outcropped around the Tahar and Güzelöz localities, Nevşehir, were investigated in terms of raw materials. To do this, three stratigraphic sections were measured in the study area, one of which was measured in the Tahar area (TK), and two others were measured in the Güzelöz area (GÜ1 and GÜ2). Various physicomechanical, chemical, mineralogical and analytical methods were applied on the collected samples. The analysis results of diatomites in the investigated area were determined as follows; the amount of acid-insoluble matters; 74,20 - 84,20%, the amount of water-insoluble matters; 99,80 %, the loss on ignition ratios (950 °C de); 8,18 -  22,82 %, whiteness;   80,45 -  84,79%, the particle sizes;  0,7-209 µ , pore sizes;  1,448 e-03A – 5,888 e-04A, pore volumes; 1,148 e-02  – 8,515 e-02 cc/g, specific gravities;  2,33 – 2,49 g/cm3 , total porosities;  57 –60%, cumulative specific surface areas;  4,047 e+01 – 5,160 e+01 m2/g, pH; 5-7 (acid and neutral),  filtration rates; 138 – 351 ml/min and SiO2  contents; 38,16 – 67,77%. It was determined that samples did not contain any palynological material and these generally were formed from long and coarse diatom genus and species. The evaluation of analysis results showed that diatomites of none of three locations were suitable as construction material, carrier, abrasive, cleaner and insulating material. At the same time, it was also determined that diatomites of the Tahar and Güzelöz–1 locations could not be used as the filling material. In addition, it was also detected that these diatomites could be used in the manufacture of silicate and as percolator by the SiO2 enrichment. Also, the diatomites of Güzelöz-2 can be used as the filling material in rubber and paper industries.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.428305 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019