İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Çatalçam (Soma-Manisa) Au-Pb-Zn-Cu Cevherleşmesi’nin Jeolojik, Mineralojik-Petrografik ve Sıvı Kapanım Özellikleri
Başlık: Çatalçam (Soma-Manisa) Au-Pb-Zn-Cu Cevherleşmesi’nin Jeolojik, Mineralojik-Petrografik ve Sıvı Kapanım Özellikleri
Yazarlar: Ramazan SARı, Şahset KÜÇÜKEFE , Gülcan BOZKAYA , Ömer BOZKAYA , Fatih BADEMLER, Zehra DEVECİ ARAL , Cahit DÖNMEZ , Serkan ÖZKÜMÜŞ , Elif Dilek BAYRAKçıOğLU
Anahtar Kelimeler: KB Anadolu, Alt Miyosen magmatizması, Porfiri-epitermal Au-Cu cevherleşmesi, Sıvı kapanım
Özet:

İnceleme alanı Biga yarımadasının güneydoğusunda Manisa ilinin Soma ilçesinin kuzeybatısında yüzeylenen Çatalçam Köyü ve çevresini kapsamaktadır. Arazi, sondaj ve laboratuvar çalışmalarıyla bölgede daha önce tanımlanmamış, Alt Miyosen ve öncesi birimleri kesen ve Au, Pb, Zn ve Cu anomalileri içeren bir diyorit porfir sokulumunun (Çatalçam sokulumu) varlığı belirlenmiştir. Porfiri kütle ve içlerine sokulum yaptığı çevre kayalar içinde birbirini kesen ve/veya iç içe geçmiş potasik (manyetit, biyotit, ondülasyonlu kuvars), piropilitik (epidot, klorit, hematit), fillik (serisit, kuvars) ve arjilik (kaolinit, barit, kuvars, kalsit) alterasyon zonları gelişmiştir. Çatalçam sokulumu ve sokulum yaptığı birimlerde nabit altın ve gümüşün yanı sıra pirit, kalkopirit, sfalerit ve galen içeren damar ve damarcıklar gelişmiştir. Damar ve damarcıklar derin seviyelerde ondülasyonlu kuvars, orta ve üst seviyelerde ise bunları kesen masif kuvars, kalsit, dolomit ve baritlerden oluşmaktadır. Sfalerit, kuvars ve baritlerde gerçekleştirilen sıvı kapanım ölçümlerinden elde edilen verilere göre; cevher oluşturucu çözeltilerin sıcaklıkları üç grupta (150-220 °C: arjilik, 250-350 °C: fillik ve >400 °C: potasik) toplanmaktadır. Sıvı ve gaz fazlarının yanı sıra hematit, kalkopirit ve tuz katı fazları içeren kapanımlar cevherleşmenin sokulumla ilişkili olarak geliştiğini göstermektedir. Sıvı kapanım verileri, erken evrede (porfiri) cevher taşıyan çözeltilerin sıcaklıklarının ve tuzluluklarının yüksek, geç evrede (epitermal) ise daha düşük olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, Çatalçam cevherleşmesi porfiri Au-Cu ve epitermal Zn-Pb-Cu-Au olmak üzere iki farklı evrede gelişmiş, Biga porfiri kuşağı içerisinde Miyosen yaşlı magmatik-hidrotermal sistemle ilişkili olarak belirlenmiş ilk porfiri altın yatağıdır.

10.19111/bulletinofmre.930094

Details

[English .pdf]
Geological, Mineralogical-Petrographical and Fluid-Inclusion Characteristics of the Çatalçam (Soma-Manisa) Au-Pb-Zn-Cu Mineralization
Title: Geological, Mineralogical-Petrographical and Fluid-Inclusion Characteristics of the Çatalçam (Soma-Manisa) Au-Pb-Zn-Cu Mineralization
Authors: Ramazan SARı, Şahset KÜÇÜKEFE , Gülcan BOZKAYA , Ömer BOZKAYA , Fatih BADEMLER, Zehra DEVECİ ARAL , Cahit DÖNMEZ , Serkan ÖZKÜMÜŞ , Elif Dilek BAYRAKçıOğLU
Keywords: NW Anatolia, Lower Miocene magmatism, Porphyry-epithermal Au-Cu mineralization, Fluid inclusion
Abstract:

The study area covers the Çatalçam village and its surroundings outcropping in the northwest of Soma district of Manisa city in the southeast of the Biga Peninsula. As a result of the field, drilling and laboratory studies, a diorite porphyry intrusion (Çatalçam intrusion), which has not been previously identified throughout the region, cutting the Lower Miocene and pre-Miocene units and containing Au, Pb, Zn and Cu anomalies, has been determined. Intersected and/or intertwined alteration zones of potassic (magnetite, biotite, undulatory quartz) propylitic (epidote, chlorite, hematite), phyllic (sericite, quartz) and argillic (kaolinite, barite, quartz, calcite) were developed in the porphyry body and intruded country units. In addition to native gold and silver, the veins and veinlets containing pyrite, chalcopyrite, sphalerite and galena are observed in Çatalçam intrusions and intruded country units. The veins-veinlets are composed of completely undulated quartz in the deeper levels, and massive quartz, calcite / dolomite and barite minerals that cut these veins in the middle and upper levels. According to the fluid inclusion data from sphalerite, quartz and barite, the temperatures of the fluids forming the mineralization are distributed in three groups (150-220 °C: argillic, 250-350 °C: phyllic and >400 °C: potassic). Fluid inclusions, including solid phases such as hematite, chalcopyrite and salt as well as liquid and gas phases, indicate that the Çatalçam Au-Cu mineralization has defined within an intrusion-related system. Fluid inclusion data indicate that temperatures and salinity of the ore-bearing solutions in the early stage (porphyry) were high, whereas relatively lower in the late stage (epithermal). In conclusion, Çatalçam mineralization was developed in two different phases as porphyry type Au-Cu and epithermal Zn-Pb-Cu-Au, which is the first porphyry gold deposit related to the Miocene magmatic-hydrothermal system in the Biga porphyry belt.

10.19111/bulletinofmre.930094 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021