İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
NEVRUZTEPE (YEŞİLHİSAR-KAYSERİ) Fe-Cu SKARN CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ VE OLUŞUMU
Başlık: NEVRUZTEPE (YEŞİLHİSAR-KAYSERİ) Fe-Cu SKARN CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ VE OLUŞUMU
Yazarlar: Deniz TİRİNGA, Bülent ATEŞÇİ, Yılmaz ÇELİK, Güvenç DEMİRKIRAN, Cahit DÖNMEZ, Aytekin TÜRKEL, Taner ÜNLÜ
Anahtar Kelimeler: Skarn, Manyetit, Kayseri, Yeşilhisar, Yahyalı plütonu
Özet:

Nevruztepe demir-bakır cevherleşmesi, Yahyalı ile Yeşilhisar (Kayseri) arasında sınırlı bir alanda yüzeyleyen Yahyalı Plütonu’nun, Yahyalı Napı'na ait kireçtaşları ile yaptığı dokanakta oluşan skarn zonlarında gelişmiştir. Yahyalı Plütonu, monzonit, monzodiyorit, granit, granodiyorit ve diyorit bileşiminde olup kenar zonları porfirik dokuludur. Skarn zonunda kalsik skarnın tipik minerallerinden granat, epidot ve daha az oranda diyopsit mineralleri ile cevher minerallerinden manyetit, hematit, kalkopirit ve pirit gözlenmektedir. Nevruztepe Fe-Cu cevherleşmesi hem endoskarn hem de ekzoskarn zonlarında gelişmiştir. Skarn zonunun mineral parajenezine göre prograd skarn, retrograd skarn, kuvars-sülfid ve kuvars-karbonat olmak üzere dört evrede geliştiği tespit edilmiştir. Prograd evrede granatlı skarnlar içerisinde saçınımlı manyetitler gelişmiştir. Ancak asıl manyetit cevherleşmesi, retrograd evrede, epidotça zengin skarn zonlarında yaygın olarak gözlenir. Kuvars-sülfid evresinde manyetit cevherleşmesi, kuvars-pirit-kalkopirit içeren bakır cevher damar ve mercekleri tarafından kesilmiştir. Kuvars-karbonat evresinde ise manyetitler martitleşme sonucu hematite, kalkopiritler ise malahit, bornit, dijenit ve kovelline dönüşmüştür. Cevherli zonlar skarnlar gibi yüzeyde geniş yayılım göstermezken, sondaj korelasyonlarında düşük tenörlü cevherlerin yaklaşık 450 metre yayılıma ve 50 metre kalınlığa sahip olduğu belirlenmiştir.

Details


No File


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019