İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Kabul Edilen - Baskıda Olan Makaleler / Accepted - In Press Papers

13 adet makale listelendi


Arama ve Üretim Petrol Sektöründe Geliştirilmiş Petrol Üretiminin Rolü, Türkiye Örneği
The Role of Enhanced Oil Recovery in the Upstream Petroleum Sector, a Turkey Case
Emre ÖZGÜR

ORTA ANADOLU’DA EOSEN MAGMATİKLERİNDEKİ HİDROTERMAL ALTERASYONUN MİNERALOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE KÖKENİ, SİVAS-TÜRKİYE
MINEROLOGY, PETROGRAPHY AND ORIGIN OF HYDROTHERMAL ALTERATION IN EOCENE MAGMATITES IN CENTRAL ANATOLIA (SİVAS-TURKEY)
Zeynel BAŞIBÜYÜK, Hüseyin YALÇIN

Killerde Genleşmenin Üçgen Diyagram ile Tahmini
The Prediction of the Expandability of Clays Using a Ternary Diagram
Ahmet ÖZGÜVEN

Elektromanyetik ve Düşey Elektrik Sondaj Metodu Kullanılarak Yeraltı Suyu Araştırması
The use of Electromagnetic and Vertical Electrical Sounding Methods in Groundwater Exploration.
Hafiz MOHAMMED NAZİFİ, Levent GÜLEN

İÇ ANADOLU ALKALİ FELDİSPAT GRANİT VE ALKALİ FELDİSPAT SİYENİTLERİNİN FELDİSPAT HAMMADDE POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF FELDSPAR RAW MATERIAL POTENTIAL OF ALKALI FELDSPAR GRANITES AND ALKALI FELDSPAR SYENITES WITHIN CENTRAL ANATOLIA
Kıymet DENİZ, Yusuf Kağan KADIOĞLU

TÜRKİYEDEN YENİ BİR NUMMULITES LAMARCK (NUMMULITIDAE, FORAMINIFERIDA) TÜRÜ
A NEW SPECIES OF NUMMULITES LAMARCK (NUMMULITIDAE, FORAMINIFERIDA) FROM CENTRAL TURKEY
Ali DEVECILER

ELEKTRİK ÖZDİRENÇ KUYU LOGU EĞRİLERİNDEN YAPISAL BİLGİNİN ELDESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM
AN APPROACH TO OBTAIN THE STRUCTURAL INFORMATION FROM THE ELECTRICAL RESISTIVITY WELL LOGGING CURVES
DOĞAN CAN KARATAŞ, EMİN UĞUR ULUGERGERLİ, UĞUR ZAMAN

İRAN’IN KUZEYBATISINDA YER ALAN SABALAN VOLKANIK KAYAÇLARININ JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SABALAN VOLCANIC ROCKS IN NORTHWESTERN IRAN​
Reza FAHIM GUILANY, Ali DARVISHZADEH, Seyed Jamal SHEIKHZAKARIAEE, Mansour VOSOUGHI ABEDINI

BULANIK VE FRAKTAL MODELLEME KULLANILARAK SONAJEEL SAHASINDA (KB İRAN) PORFİRİ BAKIR PROSPEKSİYON HARITALAMASI
PORPHYRY COPPER PROSPECTIVITY MAPPING USING FUZZY AND FRACTAL MODELING IN SONAJEEL AREA, NW IRAN
Zahra YAZDİ, Alireza JAFARİ RAD, Mehraj AGHAZADEH, Peyman AFZAL

DAĞBAŞI SKARN YATAKLARININ JEOLOJİK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (ARAKLI-TRABZON, KD TÜRKİYE)
GEOLOGICAL, MINERALOGICAL, AND GEOCHEMICAL PROPERTIES OF THE DAĞBAŞI SKARN ORES (ARAKLI-TRABZON, NE TURKEY)
Yılmaz DEMİR

ÇAYELİ (RİZE) VE İSPİR (ERZURUM) ARASINDA KALAN ALANIN TEKTONOSTRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ
TECTONOSTRATIGRAPHIC CHARACTERISTICS of the AREA BETWEEN ÇAYELİ (RİZE) and İSPİR (ERZURUM)
İsmet ALAN, Veli BALCI, Halil KESKİN, İbrahim ALTUN, Nevzat BÖKE, Hünkar DEMİRBAĞ, Hasan ELİBOL, Sedat ARMAN, Mustafa SOYAKİL, Alican KOP, Nurullah HANİLÇİ

BURDUR GÜNEYBATISI (YARIŞLI GÖLÜ GÜNEYİ, BATI TÜRKİYE) SELANDİYEN YAŞLI BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARI VE BAZI TAKSONOMİK REVİZYONLAR
SELANDIAN BENTHIC FORAMINIFERAL ASSEMBLAGES OF THE SOUTHWESTERN BURDUR (SOUTH OF LAKE YARIŞLI, WESTERN TURKEY) AND SOME TAXONOMIC REVISIONS
Şükrü ACAR

CANCA (GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE) TOPRAK JEOKİMYASI VERİLERİNİN TERS MESAFE AĞIRLIKLANDIRMA (TMA) VE KRİGLEME ENTERPOLASYON METOTLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ-İLK BULGULAR
EVALUATION OF SOIL GEOCHEMISTRY DATA OF CANCA (GÜMÜŞHANE-NE TURKEY) BY PROCESSING INVERSE DISTANCE WEIGHTING AND KRIGING INTERPOLATION METHODS-FIRST FINDINGS
Alaaddin VURAL 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018