İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2021 Yılı 165. Cilt
Elgaab, Dum el Tor ve Sodri - Um Bader (Sudan) makaslama zonları boyunca gelişen bazı altın cevherleşmelerinin metalojenik özellikleri
Metallogenic characteristics of some localities of gold mineralization along shear zones of Elgaab, Dum el Tor and Sodri - Um Bader, (Sudan)
Mohamed Osman ELGIZOULI, Badr El Din KHALIL, Mohammed Y. ABEDELGALIL


Spektral analiz kullanılarak Nijerya’nın Bida Havzası’nın bazı kısımlarında termomanyetik özelliklerin ve jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi
Evaluation of thermomagnetic properties and geothermal energy potential in parts of Bida Basin, Nigeria, using spectral analysis
Churchill Chukwunonso OKONKWO, Augustine Ifeanyi CHINWUKO, Ajana Godwin ONWUEMESI, Emmanuel Kenechukwu ANAKWUBA, Sunday Okechukwu OKEKE, Ayatu Ojonugwa USMAN


Güney formasyonunun jeolojik özellikleri (Ereğli - Ulukışla Havzası, Niğde)
Geological properties of Güney formation (Ereğli - Ulukışla Basin, Niğde)
Ayfer ÖZDEMİR, Nurettin SONEL


Kaynak kenarlarını belirlemek için toplam yatay türevin tilt açısı ve analitik sinyalin genliğinin tilt açısı hesaplanmasında farklı yaklaşımların karşılaştırılması
Comparison of different approaches of computing the tilt angle of the total horizontal gradient and tilt angle of the analytic signal amplitude for detecting source edges
Luan Thanh PHAM, Erdinç ÖKSÜM, Thanh Duc DO, Minh Duc VU


Zebra dolomitlerinin oluşumu ve karbonat yan kayaçlı Au - Ag - Zn ± Pb yatakları ile ilişkisi, Maden Köyü (Ulukışla - Niğde), Orta Toros, Güney Türkiye
Genesis of the Zebra dolomites and relation to carbonate - hosted Au - Ag - Zn ± Pb deposits in the Maden Village (Ulukışla - Niğde), Central Taurides, South Turkey
Asuman KAHYA, Ercan KUŞCU, Firdevs İrem YENİCE


Cünür volkanojenik masif sülfit cevherleşmesinin jeolojik ve jeokimyasal özellikleri (Kastamonu, Türkiye)
Geological and geochemical characteristics of Cünür volcanogenic massive sulfide mineralization (Kastamonu, Turkey)
Kurtuluş GÜNAY


Ankara kilinin yapısal özelliklerinin elektrokinetik özelliklerine etkisi
The effect of structural properties of Ankara clay on the electrokinetic properties
Güzide KALYONCU ERGÜLER


Aşkale (Erzurum, Türkiye) yöresi Miyosen evaporitlerinin jeokimyası: paleo-ortama dair sınırlamalar
Geochemistry of Miocene evaporites from the Aşkale (Erzurum, Eastern Turkey) area: constraints for paleo-environment
Emel ABDİOĞLU YAZAR, Mehmet ARSLAN, Cahit HELVACI, İbrahim GÜNDOĞAN, İrfan TEMİZEL, Didem AYDIN ÇAKIR


Doğu Anadolu Fay Zonu’nda sismik hız ve soğurulma yapısının deprem oluşumu ile ilişkisi: 24 Ocak 2020 Sivrice Depremi örneği
The relation of seismic velocity and attenuation pattern in the East Anatolian fault zone with earthquake occurrence: Example of January 24, 2020 Sivrice earthquake
Şakir ŞAHİN, Erdinç ÖKSÜM


Bolkardağı - Bozkır Birlikleri ile Ulukışla Havzası sınırının jeolojik karakteri ve bölgenin yapısal evrimi, Orta Toroslar, Türkiye
Geological characteristics of the boundary between Bolkardağı - Bozkır Units and the Ulukışla Basin and the structural evolution of the region, Central Taurides, Turkey
Tolga ESİRTGEN, Veysel IŞIK


Nemrut - Süphan öneri jeopark alanında (Bitlis - Türkiye) doğal ve kültürel miras bütünleşmesi ile jeokoruma önerileri
Natural and cultural heritage integration and geoconservation recommendatory of the Nemrut - Süphan proposed geopark area, Bitlis - Turkey
Yahya ÇİFTÇİ, Yıldırım GÜNGÖR


Kentsel ısı adasının Kütahya şehir merkezi sığ akiferlerinde yer alan yeraltısuları üzerindeki etkisi ve bölgenin sığ jeotermal enerji potansiyeli, Türkiye
The effect of urban heat island on groundwater located in shallow aquifers of Kütahya city center and shallow geothermal energy potential of the region, Turkey
Ali Samet ÖNGEN, Zeynel Abidin ERGÜLER


Düşük tenörlü bir demir cevherinin zenginleştirilmesi ve akım şeması geliştirilmesi: Bir vaka çalışması
Beneficiation and flowsheet development of a low grade iron ore: A case study
Özgür ÖZCAN, Ahad AGHLMANDI HARZANAGH , Eren Caner ORHAN, Şevket Levent ERGÜN


Kristalen kayaların petrografik ve kimyasal ayrışma parametreleri: Demirköy intrüzif kütlesi örneği, KB Türkiye
Petrography and geochemical decomposition parameters of crystalline rocks; Demirköy intrusive body (DIB), NW Turkey
Ezgi ULUSOY, Yusuf Kağan KADIOĞLU


Batman güneydoğusu Geç Kretase yaşlı bentik foraminifer topluluğunun sistematik ve biyostratigrafik değerlendirilmesi
Systematic and biostratigraphic evaluation of the Late Cretaceous benthic foraminiferal assemblages of southeastern Batman
Derya SİNANOĞLU


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ YAYIN KURALLARI
PUBLICATION RULES FOR THE “BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION”


Contentes-rev
contents-rev
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021