İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2021 Yılı 164. Cilt
Kompleks cevherlerin liç çözeltilerinden yüksek saflıkta toryum oksit üretimi
Production of high purity thorium oxide from complex ores leach liquor
Ayşe ERDEM, Haydar GÜNEŞ, Çiğdem KARA, Hasan AKÇAY, Akan GÜLMEZ, Zümrüt ALKAN


Üst Kretase Tanjero Formasyonu’nun derin denizel türbiditik kumtaşlarının petrografik karakteristikleri, Kuzeybatı Süleymaniye, Irak: Köken ve tektonik evrime dair çıkarımlar
Petrographic characteristics of deep marine turbidite sandstones of the Upper Cretaceous Tanjero Formation, Northwestern Sulaimaniyah, Iraq: Implications for provenance and tectonic setting
Hasan ÇELİK, Hemin Muhammad HAMA SALİH


Biyomarker parametreleri ve duraylı izotop (¹³C ve ¹⁵N) bileşimlerini kullanarak orta Miyosen yaşlı organik maddece zengin kayaçların (Tavas/Denizli/GB Türkiye) paleo çökelme ortamının incelenmesi
Investigation of the paleodepositional environment of the middle Miocene aged organic matter rich rocks (Tavas/Denizli/SW Turkey) by using biomarker parameters and stable isotope compositions (¹³C and ¹⁵N)
Demet Banu KORALAY


Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Havzası’ndaki bitümlü marnların organik jeokimyasal özellikleri, çökelme ortamı ve hidrokarbon potansiyeli
Organic geochemical characteristics, depositional environment and hydrocarbon potential of bituminous marls in Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Basin
Fatih BÜYÜK, Ali SARI


Kula (Manisa, Türkiye) ve çevresindeki depremlerin ve patlatmaların doğrusal ayırt etme fonksiyonu yöntemi ve yapay sinir ağları ile ayırt edilmesi
Discrimination of earthquakes and quarries in Kula District (Manisa, Turkey) and its vicinity by using linear discriminate function method and artificial neural networks
Aylin TAN, Gündüz HORASAN, Doğan KALAFAT, Ali GÜLBAĞ


Sinanpaşa (Afyon-Batı Anadolu) Havzası Neojen çökellerinin kil mineralojisi ve paleoiklimsel özellikleri
Clay mineralogy and paleoclimatic properties of the Neogene Deposits in Sinanpaşa Basin (Afyon-Western Anatolia)
Elif AKISKA, Zehra KARAKAŞ


Biga Yarımadası’nda (KB Anadolu) Üst Kretase-orta Eosen yaşlı olistostromal pelajik birimler; Balıkkaya formasyonu
Upper Cretaceous-middle Eocene aged olistrostromal pelagic units in the Biga Peninsula (NW Anatolia); Balıkkaya formation
Serdar AKGÜNDÜZ, İzver ÖZKAR ÖNGEN


Eski kıyı çizgilerinin belirlenmesinde kullanılan bazı kriterlere Türkiye ve Rodos adasından örnekler
Some criteria used in determining paleoshorelines, examples from Turkey and Rhodes Island
Okan TÜYSÜZ


Kretase normal faylarının Eosen (Pontid) kıvrımlı bindirmeli kuşak yapılarının oluşumundaki rolü açık deniz Akçakoca-Amasra bölgesi, Batı Karadeniz havzası, Türkiye
Role of the Cretaceous normal faults on the formation of the Eocene (Pontide) fold-thrust belt structures in offshore Akçakoca-Amasra area, Western Black Sea basin, Turkey
Özgür TÜRKMEN, İbrahim ÇEMEN


Isparta Büklümü’nün kuzey kesiminde (Keçiborlu, Isparta, GB Türkiye) erken İpresiyen Alveolina topluluklarının sistematiği, biyostratigrafisi ve paleoortamsal incelemesi
Systematics, biostratigraphy and paleoenvironmental investigation of early Ypresian Alveolina assemblages in the northern part of Isparta Angle (Keçiborlu, Isparta, SW Turkey)
Alper BOZKURT, Muhittin GÖRMÜŞ


AkwaIbom Eyaleti’ndeki (Nijerya) seçili atık sahalarında özdirenç ve hidrokimyasal veriler kullanılarak katı atıkların yeraltı suyu kalitesi üzerindeki etkisinin belirlenmesi
Impact of solid waste on groundwater quality in selected dumpsites in AkwaIbom State, Nigeria using resistivity and hydrochemical data
Abraham Christopher UDOH , Augustine Ifeanyi CHINWUKO , Ajana Godwin ONWUEMESI , Emmanuel Kenechukwu ANAKWUBA, Augustine Oyonga OYONGA , Ayatu Ojonugwa USMAN


Ağırlıklı olarak lizardit içeren bir kromit zenginleştirme tesisi atığından magnezyum ekstraksiyonu için liç koşullarının optimizasyonu
Optimization of leaching conditions for extraction of magnesium from a chromite beneficiation plant tailing predominantly containing lizardite
Hakan ÇİFTÇİ, Bekir ARSLAN, Ayşegül BİLEN, Zeyni ARSOY, Bahri ERSOY


Yeşilyurt altın yatağının jeolojisi: Düşük-açılı normal fay ile ilişkili cevherleşme örneği, Doğu Anadolu-Türkiye
Geology of the Yeşilyurt gold deposit: an example of low-angle normal fault related mineralization, Eastern Anatolia-Turkey
Esra YILDIRIM, Nail YILDIRIM, Cahit DÖNMEZ, Kurtuluş GÜNAY


İÇİNDEKİLER
CONTENTS


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ YAYIM KURALLARI
PUBLICATION RULES FOR THE BULLETIN OF THE GENERAL DIRECTORATE OF MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION




 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021