İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2020 Yılı 163. Cilt
Denizli Havzası (GB Anadolu) Neojen istifinde ilk Turoliyen bulgusu ve bölgesel paleobiyocoğrafik önemi
First Turolian findings in the Neogene sequence of Denizli Basin (SW Anatolia) and its regional palaeobiogeographic significance
Adil DOĞAN, Serdar MAYDA, M.Cihat ALÇİÇEK


Gaziköy-Mürefte (Marmara Denizi) arasında yer alan sığ denizel bölgedeki deformasyonun sismik yansıma verileri ışığında tektonik anlamı, KB Anadolu
Tectonic meaning of the deformation in shallow marine region between Gaziköy-Mürefte (Sea of Marmara) by using seismic reflection data, NW Anatolia
Şule GÜRBOĞA, Aslı Zeynep YAVUZOĞLU, Recep GÜNEY, Fatma BETÜL KARCI, Ayhan YAVUZOĞLU, Özgür TÜRKMEN, Pir Çağatay KARTAL, Bahri Serkan AYDEMİR, Murat EVREN, Murat CENK, Barbaros ŞİMŞEK, Eyyüp ÖZBEK, Tuğrul Şükrü YURTSEVER, Füsun YİĞİT FETHİ, Eşref AYLAN, Uğur Zeki KIRAT


Saha jeolojisi çalışmalarında CBS kullanımı: Eskişehir merkez-güneyinde bir uygulama
Using of GIS on field geology studies: An application on central-southern of Eskişehir
Coşkun GÜNEŞ, Emrah PEKKAN, Muammer TÜN


Gravite (uydu verileri) kullanılarak Anadolu ve çevreleyen denizlere ait tektonik kompozisyonun 2B ve 3B yapı sınırları: Doğu Akdeniz
2D and 3D structural boundaries of the tectonic composition of the Anatolia and surrounding seas using by the gravity (Satellite Data): Eastern Mediterranean
Ceyhan Ertan TOKER


Orta Toroslar’da Oligosen molas sedimantasyonu: Genişlemeli tektonik rejimin başlama kayıtları
Oligocene molasse sedimentation in the Central Taurides: Records of the onset of extensional tectonic regime
Ayhan ILGAR, Tolga ESİRTGEN, Banu TÜRKMEN-BOZKURT, Serap DEMİRKAYA


Beypazarı Kör Bindirme Zonu’nun Çayırhan civarındaki iç yapısı
The internal structure of Beypazarı Blind Thrust Zone around Çayırhan
Anıl ARDAHANLIOĞLU, Gürol SEYİTOĞLU, Korhan ESAT


Saha verileri kullanılarak enerji tabanlı sıvılaşma yönteminin uygulanmasına yönelik bir yaklaşım
An approach for the application of energy-based liquefaction procedure using field case history data
Kamil KAYABALI, Levent SELCUK, Turgay BEYAZ


Kildeki ana şarj patlamasıyla oluşturulan küresel boşluğun modellemesine Global Navigasyon Uydu Sistemi (ya da GNSS) yönteminin ve kuyu kamerasının entegre edilmesi
Integration of the GNSS method and borehole camera to model the resulting spherical cavity generated by the main charge blast in clay
Denis TEŽAK, Nikola KRANJČIĆ, Bojan ĐURIN, Mihaela JURAS


Türkiye’de üretimi yapılan bazı doğal taş örneklerinin donma-çözünme davranışlarının laboratuvar ölçeğinde incelenmesi
A laboratory-scale investigation on freezing-thawing behavior of some natural stone samples manifactured in Turkey
Gökhan EROL, Ozan BAYRAM


Niğde ili civarında farklı ana materyaller üzerinde gelişen toprakların, litolojik birimler ile ilişkisi ve tarımsal amaçlı kullanıma uygunluklarının belirlenmesi
The relationship of soils developed on different parent materials in Niğde province with lithological units and determination of their suitability for usage agricultural purposes
Harun TORUNLAR, Abdurrahman LERMİ, Emin ÇİFTÇİ


Dilim yırtılması ile ilişkili yüksek potasyumlu volkanizmanın gelişimi: Orta Miyosen yaşlı Emirdağ ve İscehisar (Orta Anadolu) volkanik birimlerine ait petrojenetik bulgular
Evolution of slab tearing-related high potassium volcanism: Petrogenetic data from the Emirdağ and İscehisar volcanic units
Selin BİLGİÇ GENÇER, Sibel TATAR ERKÜL, Fuat ERKÜL


Sultandağı Fay Zonu’nun (Afyonkarahisar-Konya, Batı Anadolu) güncel depremselliğine bir bakış
An overview of the current seismicity of the Sultandağı Fault Zone (Afyonkarahisar-Konya, Western Anatolia)
Doğan KALAFAT, Yavuz GÜNEŞ, Mehmet KARA, Kıvanç KEKOVALI


Elektrik enerjisi amaçlı geleneksel olmayan jeotermal sistemler (UGS), bazı kavramsal tasarımlar ve termodinamik sınıflandırılması
The electric power production targeted Unconventional Geothermal Systems (UGS), some conceptual designs and their thermodynamics classification
Aydın ÇİÇEK


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ YAYIM KURALLARI
PUBLICATION RULES FOR THE BULLETIN OF THE GENERAL DIRECTORATE OF MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION


KATKI BELİRTME
ACKNOWLEDGEMENT
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021