İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2020 Yılı 161. Cilt
Jeoistatistiksel modelleme yöntemi belirsizlik-hacim oranı kullanılarak volkanojenik masif sülfit yatağındaki bakır mineralizasyonunu denetleyen faktörlerin modellenmesi, Nohkouhi (Orta İran)
Uncertainty-volume fractal model for delineating copper mineralization controllers using geostatistical simulation in Nohkouhi volcanogenic massive sulfide deposit, Central Iran
Saeid HAJSADEGHI, Omid ASGHARI, Mirsaleh MIRMOHAMMADI, Peyman AFZAL, Seyed Ahmad MESHKANI


Variskan kısalmasının, Tadaout-Tızı N’rsas madencilik bölgesindeki cevherleşmenin kontrolü üzerindeki rolü (Doğu Anti-Atlas, Fas)
The role of variscan shortening in the control of mineralization deposition in Tadaout-Tizi N’rsas mining district (Eastern Anti-Atlas, Morocco)
Mustapha AIT DAOUD, Abdelhafid ESSALHI, Mourad ESSALHI, Abdeslam TOUMMITE


Marquardt algoritması ve zorunlu sinir ağı kullanılarak bir kromit yatağına bağlı gravite alanının 2 boyutlu ters çözüm modellemesi
2D inverse modeling of the gravity field due to a chromite deposit using the Marquardt’s algorithm and forced neural network
Ata ESHAGHZADEH, Sanaz SEYEDI SAHEBARI, Alireza DEHGHANPOUR


PC uçucu külün köpük betonda hafif agrega olarak kullanılabilirliği
Usability of PC-ash as lightweight aggregate in foam concrete
Metin DAVRAZ, Şemsettin KILINÇARSLAN


Salda Gölü Havzası (Burdur/Türkiye) su kaynaklarının kökeni ve beslenim proseslerinin çevresel, trityum ve radyokarbon izotoplar kullanılarak belirlenmesi
Determination of the origin and recharge process of water resources in Salda Lake Basin by using the environmental, tritium and radiocarbon isotopes (Burdur/Turkey)
Simge VAROL, Ayşen DAVRAZ, Fatma AKSEVER, Şehnaz ŞENER, Erhan ŞENER, Bülent KIRKAN, Ahmet TOKGÖZLÜ


Likya bölgesindeki antik limanların jeoarkeolojik yapısı üzerine bir araştırma
Investigation on geoarchaeological structure of ancient ports in the Lycia Region
Su Güneş KABAKLI, M. Erkan KARAMAN


Gökçeada volkanizmasının jeokimyasal özellikleri ve petrojenezi, Çanakkale, KB Türkiye
Geochemical features and petrogenesis of Gökçeada volcanism, Çanakkale, NW Turkey
Pınar ŞEN, Ramazan SARI, Erdal ŞEN, Cahit DÖNMEZ, Serkan ÖZKÜMÜŞ, Şahset KÜÇÜKEFE


Nevruztepe (Kayseri-Türkiye) Fe-Cu skarn cevherleşmesinin jeolojisi ve oluşumu
Geology and formation of Nevruztepe Fe-Cu skarn mineralization (Kayseri-Turkey)
Deniz TİRİNGA, Bülent ATEŞÇİ, Yılmaz ÇELİK, Güvenç DEMİRKIRAN, Cahit DÖNMEZ, Aytekin TÜRKEL, Taner ÜNLÜ


Gemlik Körfezi (GD Marmara Denizi) sondaj ve kor verileri: Holosen fauna ve flora topluluğu
Drilling and core data from the Gulf of Gemlik (SE Sea of Marmara): Holocene fauna and flora assemblages
Engin MERİÇ, Zeki YÜMÜN, Atike NAZİK, Enis Kemal SAGULAR, M.Baki YOKEŞ, Yeşim BÜYÜKMERİÇ, Ayşegül YILDIZ, Gülin YAVUZLAR


İnsansız hava aracı yardımıyla zamansal topoğrafya değişiminin hassas şekilde izlenmesi
Precise monitoring of temporal topographic change detection via unmanned air vehicle
Serkan KARAKIŞ, Umut Güneş SEFERCİK, Turhan BİLİR, Can ATALAY


Tarihsel depremlerin yeniden değerlendirilmesine örnek bir çalışma: 1789 Palu (Elazığ) depremi, Doğu Anadolu, Türkiye
An example study on re-evaluation of historical earthquakes: 1789 Palu (Elazığ) earthquake, Eastern Anatolia, Turkey
Mehmet KÖKÜM, Fatih ÖZÇELİK


Nallıhan yöresindeki (KB Türkiye) erken Miyosen tohum benzeri bitki kalıntı fosilleri ve ilişkili fasiyesleri
Early Miocene seed like plant remain fossils and facies associations from the Nallıhan district (NW Turkey)
Muhittin GÖRMÜŞ, Yusuf Kağan KADIOĞLU, Baki Erdoğan VAROL, Muhammed Sami US


Burdur bölgesi pomzası ve Balıkesir - Bigadiç bölgesi zeolitinin ince agrega olarak yapı malzemelerinde kullanımı
Utilization of pumice of Burdur region and zeolite of Bigadiç-Balıkesir region as fine aggregate in construction materials
Özge BEYCAN TATANOĞLU, Niyazi Uğur KOÇKAL


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ YAYIM KURALLARI
PUBLICATION RULES FOR THE BULLETIN OF THE GENERAL DIRECTORATE OF MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020