İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2019 Yılı 160. Cilt
Oligosen yaşlı Datça-Kale-Acı Göl havzasında çökelme ile eş yaşlı tektonizma izleri, Batı Anadolu
Syn-sedimentary tectonic markings in the Oligocene Datça-Kale-Acı Göl basin, Western Anatolia
Gülşen ELMAS, Gürol SEYİTOĞLU, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK


İstanbul - Yenikapı’daki Holosen yaşlı istifin sedimentolojik özellikleri ve çökelme ortamları
Sedimentological properties and depositional environments of the Holocene sequence in Yenikapı, İstanbul
Meltem SEZERER BULUT, M.Namık YALÇIN, Oya ALGAN


Babaeski-Lüleburgaz-Muratlı-Çorlu bölgesindeki Paleojen-Neojen istiflerinin paleoortamsal özellikleri ve ostrakod incelemesi (Güneydoğu Trakya, Türkiye)
Paleoenvironmental features and ostracod investigation of Paleogene-Neogene sequences in Babaeski- Lüleburgaz- Muratlı-Çorlu region (Southeastern Thrace, Turkey)
Ümit ŞAFAK


Biga Yarımadası’ndaki granitoyitlerin (KB Anadolu, Türkiye) petrolojik ve jeokimyasal özellikleri
Petrological and geochemical features of Biga Peninsula granitoids, NW Anatolia, Turkey
Ümit AYDIN, Pınar ŞEN, Öner ÖZMEN, Erdal ŞEN


Doğu Akdeniz’in gaz hidrat potansiyeli
The Gas hydrate potential of the Eastern Mediterranean basin
Şükrü MEREY, Sotirios Nik. LONGINOS


Doğu Karadeniz Bölümü (Ordu, Rize, Artvin-KD Türkiye) jeotermal sahalarının nadir toprak elementleri ve itriyum jeokimyası
Rare earth elements and yttrium geochemistry of the geothermal fields in the Eastern Black Sea Region (Ordu, Rize, Artvin), NE Turkey
Esra HATıPOGLU TEMıZEL, Fatma GüLTEKİN, Arzu FıRAT ERSOY


Uçucu kül içeren killi karışımların dış görünüş özellikleri
Appearance features of clayey mixtures having fly ashes
Fatma DAGCI, Nazli Ipek KUL GUL, Niyazi Ugur KOCKAL


Hamit plütonuna (Türkiye) ait kayaç örneklerinde faktör ve kümeleme analizleri ile elementlerin kökeni üzerine istatistiksel yaklaşım
Statistical approach by factor and cluster analysis on origin of elements from the Hamit plutonic (Turkey) rock samples
Fusun YALCIN, Daniel G. NYAMSARI, Nurdane İLBEYLİ, Rifat BATTALOGLU


İstatistik ve kokriging yöntemlerini kullanarak sondaj ve IP-Rs verilerinin kombinasyonu ile mineral kaynaklarının tahmin edilmesi
Mineral resource estimation using a combination of drilling and IP-Rs data using statistical and cokriging methods
Kamran MOSTAFAEI, Hamidreza RAMAZI


Arzev bölgesi (Cezayir’in kuzeybatısı) için bilgi değeri ve frekans oranı kullanılarak heyelan duyarlılık haritalaması
Landslide susceptibility mapping using information value and frequency ratio for the Arzew sector (North-Western of Algeria)
Roukh ZINE EL ABIDINE, Nadji ABDELMANSOUR


Beni Mellal Atlas (Fas)’ın karstik masifinde aeromanyetik prospeksiyon ve uzaktan algılama verilerini kullanarak jeolojik yapıların haritalanması
Geological structures mapping using aeromagnetic prospecting and remote sensing data in the karstic massif of Beni Mellal Atlas, Morocco
Ikram BOUTIRAME, Ahmed BOUKDIR, Ahmed AKHSSAS, Ahmed MANAR


Rezidüel gravite alanı verilerinden 2 boyutlu doğrusal ve doğrusal olmayan ters çözüm modelini kullanarak bir tuz domunun simülasyonu
Simulation of a salt dome using 2D linear and nonlinear inverse modeling of residual gravity field data
Soheyl POURREZA, Farnush HAJIZADEH


Nummulites sireli Deveciler (N. sireli Alan türünün Junior Homonimi) Nummulites ercumenti nom. nov. olarak yeniden isimlendirilmesi
Nummulites sireli Deveciler (junior homonym of N. sireli Alan) renamed as Nummulites ercumenti nom. nov
Ali DEVECILER


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ YAYIM KURALLARI
PUBLICATION RULES FOR THE BULLETIN OF THE GENERAL DIRECTORATE OF MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION


KATKI BELİRTME
ACKNOWLEDGEMENT
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020