İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2019 Yılı 158. Cilt
Çayeli (Rize) ve İspir (Erzurum) arasında kalan alanın tektonostratigrafik özellikleri
Tectonostratigraphic characteristics of the area between Çayeli (Rize) and İspir (Erzurum)
İsmet ALAN, Veli BALCI, Halil KESKİN, İbrahim ALTUN, Nevzat BÖKE, Hünkar DEMİRBAĞ, Sedat ARMAN, Hasan ELİBOL, Mustafa SOYAKİL, Alican KOP, Nurullah HANİLÇİ


Alanya yakınlarında Toros Orojeni içerisinde belirlenmiş makaslama zonunun yapısal özellikleri ve tektonik önemi, GB Türkiye
Structural properties and tectonic signi ficance of a shear zone discovered within the Tauride orogen near Alanya, SW Turkey
Volkan ÖZAKSOY


Burdur güneybatısı (Yarışlı Gölü güneyi, Batı Türkiye) Selandiyen yaşlı bentik foraminifer toplulukları ve bazı taksonomik revizyonlar
Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions
Şükrü ACAR


Türkiye’den yeni bir Nummulites Lamarck (Nummulitidae, Foraminiferida) türü
A new species of Nummulites Lamarck (Nummulitidae, Foraminiferida) from Central Turkey
Ali DEVECILER


Orta Anadolu’da Eosen magmatitlerindeki hidrotermal alterasyonun mineralojisi, petrografisi ve kökeni, Sivas-Türkiye
Mineralogy, petrography and origin of hydrothermal alteration in Eocene magmatites in Central Anatolia (Sivas-Turkey)
Zeynel BAŞIBÜYÜK, Hüseyin YALÇIN


Dağbaşı skarn yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri (Araklı-Trabzon, KD Türkiye)
Geological, mineralogical and geochemical properties of the Dağbaşı skarn ores (Araklı-Trabzon, NE Turkey)
Yılmaz DEMİR


Canca (Gümüşhane, Türkiye) toprak jeokimyası verilerinin Ters Mesafe Ağırlıklandırma (TMA) ve Krigleme enterpolasyon metotlarıyla değerlendirilmesi-ilk bulgular
Evaluation of soil geochemistry data of Canca Area (Gümüşhane, Turkey) by means of Inverse Distance Weighting (IDW) and Kriging methods-preliminary findings
Alaaddin VURAL


İran’ın Kuzeybatısında yer alan Sabalan volkanik kayaçlarının jeokimyasal özellikleri
Geochemical characteristics of Sabalan volcanic rocks in Northwestern Iran
Reza FAHIM GUILANY, Ali DARVISHZADEH, Seyed Jamal SHEIKHZAKARIAEE, Mansour VOSOUGHI ABEDINI


Bulanık ve fraktal modelleme kullanılarak Sonajeel sahasında (KB İran) porfiri bakır prospeksiyon haritalaması
Porphyry copper prospectivity mapping using fuzzy and fractal modeling in Sonajeel area, NW Iran
Zahra YAZDİ, Alireza JAFARİ RAD, Mehraj AGHAZADEH, Peyman AFZAL


Petrollü şeyllerin element karakteristikleri ve organik maddenin paleo-sedimanter şartlarını kontrol eden faktörler; Çeltek formasyonu petrollü şeylleri, Sorgun-Yozgat/Türkiye
Factors controlling the paleo-sedimentary conditions of Çeltek oil shale, Sorgun-Yozgat/Turkey
Berna YAVUZ PEHLIVANLI


İç Anadolu alkali feldispat granit ve alkali feldispat siyenitlerinin feldispat hammadde potansiyelinin incelenmesi
Investigation of feldspar raw material potential of alkali feldspar granites and alkali feldspar syenites within Central Anatolia
Kıymet DENİZ, Yusuf Kağan KADIOĞLU


Arama ve üretim petrol sektöründe geliştirilmiş petrol üretiminin rolü, Türkiye örneği
The role of enhanced oil recovery in the upstream petroleum sector, a case study from Turkey
Emre ÖZGÜR


Killerde genleşmenin üçgen diyagram ile tahmini
The prediction of the expandability of clays using a ternary diagram
Ahmet ÖZGÜVEN


İspendere mineralli ve termal sularının hidro-kimyasal ve izotopik incelenmesi, Malatya, Türkiye
Hydro-chemical and isotopic investigation of the İspendere mineral and thermal water springs, Malatya, Turkey
Murat ÇELIKER, Ömer Faruk DURSUN, Mahmut FıRAT


Elektromanyetik ve düşey elektrik sondaj metodu kullanılarak yeraltı suyu araştırması
The use of electromagnetic and vertical electrical sounding methods in groundwater exploration
Hafiz MOHAMMED NAZİFİ, Levent GÜLEN


Elektrik özdirenç kuyu logu eğrilerinden yapısal bilginin eldesi için bir yaklaşım
An approach to obtain the structural information from the electrical resistivity well logging curves
DOĞAN CAN KARATAŞ, EMİN UĞUR ULUGERGERLİ, UĞUR ZAMAN


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ YAYIM KURALLARI
PUBLICATION RULES FOR THE BULLETIN OF THE GENERAL DIRECTORATE OF MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019