İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2018 Yılı 157. Cilt
Van Gölü’nün Doğusundaki Otlakbaşı Bazaltik Volkanizmasının Petrolojik ve Jeokimyasal Evrimi
Geochemical and Petrologic Evolution of Otlakbaşı Basaltic Volcanism to the East of Lake Van
Vural OYAN


Palu (Elazığ) - Bingöl arasında Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde görülen heyelanların litolojik birimler ve fay hatlarıyla ilişkisi
The Relationship of Landslides with lithological units and fault lines occurring on the East Anatolian Fault Zone, between Palu (Elazığ) and Bingöl, Turkey
VEDAT AVCİ, Murat SUNKAR


Buzul-Sonrası Marmara Denizi taraçaları ve su değişim dönemleri
Post-Glacial Terraces of The Marmara Sea and water exchange periods
Vedat EDIGER, Emin DEMİRBAĞ, Semih ERGİNTAV, Sedat İNAN, Ruhi SAATCıLAR


Üst Kretase Zagros tebeşirli kireçtaşının (Kometan Formasyonu) jeolojisi ve eleştirel değerlendirmesi (Süleymaniye, KD Irak)
Geology and critical review of the Upper Cretaceous Zagros chalky limestone (Kometan Formation) from Sulaimani Governorate, Northeastern Iraq
Kamal Haji Karim KARİM, Sherzad Tofeeq AL-BARZINJY, Polla Azad KHANAQA


Bayburt kuzeyindeki (Doğu Pontidler, Türkiye) Senozoyik yaşlı plütonik kayaçların petrografisi, mineral kimyası ve kristallenme koşulları
Petrography, mineral chemıstry and crystallizatıon conditions of cenozoic plutonic rocks located to the north of Bayburt (Eastern Pontıdes, Turkey)
Abdullah KAYGUSUZ, Cem YUCEL, Mehmet ARSLAN, Ferkan SIPAHI, Irfan TEMIZEL, Gokhan CAKMAK, Z. Samet GULUGLU


Yürekli (Balıkesir) volkanitinin petrografisi ve petrolojisi: Biga Yarımadasında (KB Türkiye) çarpışma sonrası felsik volkanizmaya bir örnek
Petrography and petrology of The Yürekli (Balıkesir) volcanics: an example of post-collisional felsic volcanism in the Biga peninsula (NW Turkey)
Ece Simay SAATCI, Zafer ASLAN


Gölköy yöresi (Ordu, KD Türkiye) Eosen yaşlı I-tipi şoşonitik plütonların mineral kimyası, tüm-kayaç jeokimyası ve petrolojisi
Mineral chemistry, whole-rock geochemistry and petrology of Eocene I-type shoshonitic plutons in the Gölköy area (Ordu, NE Turkey)
İrfan TEMİZEL, Emel ABDİOĞLU YAZAR, Mehmet ARSLAN, Abdullah KAYGUSUZ, Zafer ASLAN


Kuzeydoğu İran Ziarat’ta yer alan Gabroik kayaçların jeokimyasal özellikleri
Geochemical characteristics of Gabbroic rocks in Zyarat in North East of Iran
Ghassem AZİZZADEH, Mostafa RAGHİMİ, Seyed Jamal SHEİKHZAKARİAEE, Aziz RAHİMİ CHAKDEL


Tahar-Güzelöz (Nevşehir) diyatomitlerinin fizikokimyasal özellikleri ve kullanılabilirliği
Physicochemical properties and availability of Tahar-Güzelöz (Nevşehir) diatomite
Ayşegül YILDIZ, Ali GÜREL, Dilan OKUTAN


Bazı doğal taş atıklarından elde edilen yapı malzemelerinin ısıl ve mekanik davranışlarının incelenmesi
Investigation of thermal and mechanical behavıors of construction materials obtained from some natural stone waste
Gökhan EROL, Devrim PEKDEMİR


Üç Boyutlu cevher kütle modellemesi yardımı ile bir maden galerisinin planlanması: Çulfa Çukuru Pb- Zn-Cu-Ag yatağından örnek bir çalışma
An ore adit planning with the help of three dimensional ore body modeling: A case study from Çulfa Çukuru Pb-Zn-Cu-Ag deposit
Sinan AKISKA, Elif AKISKA


Trakya Bölgesi ince boyutlu atık kömürlerin değerlendirilmesi
Evaluation of Thrace Region fine coal tailings
Murat Olgaç KANGAL, Mustafa ÖZER, Fırat BURAT, Soner AKIN


Muğla Yatağan Bağyaka linyitinin ultrasonik dalgalar ile desülfürizasyon prosesinde bazı parametrelerin optimizasyonu
Optimization of some parameters on desulfurization process of Muğla Yatağan Bağyaka lignite by ultrasonic waves
İlkay ÜNAL SANSAR


Katkı Belirtme
ACKNOWLEDGEMENT


yayım Kuralları
Rules
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019