İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Güney formasyonunun jeolojik özellikleri (Ereğli - Ulukışla Havzası, Niğde)
Başlık: Güney formasyonunun jeolojik özellikleri (Ereğli - Ulukışla Havzası, Niğde)
Yazarlar: Ayfer ÖZDEMİR, Nurettin SONEL
Anahtar Kelimeler: Ereğli - Ulukışla Havzası, Kumtaşı, Güney Formasyonu, Sedimantoloji, Stratigrafi, Petrografi
Özet:

Ereğli - Ulukışla Havzası’nda yer alan Geç Paleosen - Erken Eosen yaşlı Güney formasyonunun petrol ana kaya ve hazne kaya özellikleri ile ilgili litolojik ve ortamsal yorumlarına dayanan stratigrafik, sedimantolojik ve petrografik özelliklerinin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Güney formasyonunun jeolojik özellikleri ve diğer birimlerle olan ilişkileri saha gözlemleri yapılarak izlenmiş ve birim tabandan tavana kadar stratigrafik kesit yapılarak incelenmiştir. Ayrıca, saha çalışmaları sırasında dört (4) ölçülü stratigrafik kesit (ÖSK) oluşturularak, bu ÖSK’lardan elli iki (52) adet kumtaşı örneği alınmıştır. Kumtaşı örnekleri üzerinde petrografik incelemeler gerçekleştirilmiştir. Güney formasyonu tabanda merceksel çakıltaşlarıyla başlamakta ve kumtaşı - şeyl ardalanması şeklinde devam etmektedir. Kardeşgediği istasyonu civarında kum boyu malzemenin kil boyu malzemeden fazla, kumtaşı tabakalarının kalın (en az 2m) olması, kanal dolguları, kayma (slump) yapıları ve çakıltaşlarının varlığı istifin burada yakınsak türbidit karakterini gösterdiğine işaret etmektedir. Ancak, Ovacık - Güney köyü civarı ve Tatlıpınar Sırtları’nda şeyllerin ortalama 30 cm (kalın), kumtaşlarının ise 3-5 cm (ince) kadar tabaka kalınlığına sahip olması ve şeyllerin kumtaşlarına göre daha yoğun olması formasyonunun bu bölgede ıraksak türbidit özellikte olduğuna göstermektedir. Güney formasyonu, Ulukışla formasyonunun aglomera birimiyle ve Halkapınar formasyonunun türbiditik kumtaşı - şeyl birimleriyle yanal ve düşey yönde geçiş yaparak bu birimlerin üzerine gelmektedir. Aktoprak formasyonu, Güney formasyonunun üzerine yanal ve düşey yönde geçiş yapmaktadır. Cihanbeyli formasyonu ise bu birimlerin üzerine uyumsuz olarak oturur. Petrografik incelemeler, Güney formasyonu kumtaşlarının litik arenit ve feldispatik arenit olduğunu ve yay önü havzada depolandığını göstermektedir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.855696

Details

[English .pdf]
Geological properties of Güney formation (Ereğli - Ulukışla Basin, Niğde)
Title: Geological properties of Güney formation (Ereğli - Ulukışla Basin, Niğde)
Authors: Ayfer ÖZDEMİR, Nurettin SONEL
Keywords: Ereğli - Ulukışla Basin, Güney Formation, Sandstone, Sedimantology, Stratigraphy, Petrography
Abstract:

The aim of this study to determine stratigraphic, sedimentological and petrographic characteristics of the Upper Paleocene - Lower Eocene Güney formation in the Ereğli - Ulukışla Basin based on the lithological and environmental interpretations related to petroleum source and reservoir rock properties of it. For this purpose, the geological characteristics of the Güney formation and its relations with other units were followed by field observations and the unit was investigated by making a stratigraphic cross section from bottom to top. In addition, during the field studies, four (4) scaled stratigraphic sections (OSK) were formed and fifty - two (52) sandstone samples were taken from these OSKs. The Güney formation starts with conglomerates at the basement and continues as sandstone - shale alternation. The fact that the sand size material is more than the clay size material, the sandstone layers are thick (at least 2 m) around the Kardeşgediği station, the presence of channel fillings, slump structures, and pebbles indicate that the sequence shows convergent turbidite character. However, in the vicinity of Ovacık - Güney village and Tatlıpınar ridges, shales having an average layer thickness of 30 cm (thick) and sandstones up to 3 - 5 cm (thin) and shales are denser than sandstones show the formation has divergent character. The Güney formation transitions laterally and vertically overlies the agglomerate unit of the Ulukışla formation and turbiditic sandstone - shale units of the Halkapınar formation. The Aktoprak formation passes laterally and vertically over the Formation. Petrographic studies show that the formation sandstones are lithic arenite and feldspathic arenite and are deposited in the fore - arc basin.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.855696 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021