İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Üst Kretase Tanjero Formasyonu’nun derin denizel türbiditik kumtaşlarının petrografik karakteristikleri, Kuzeybatı Süleymaniye, Irak: Köken ve tektonik evrime dair çıkarımlar
Başlık: Üst Kretase Tanjero Formasyonu’nun derin denizel türbiditik kumtaşlarının petrografik karakteristikleri, Kuzeybatı Süleymaniye, Irak: Köken ve tektonik evrime dair çıkarımlar
Yazarlar: Hasan ÇELİK, Hemin Muhammad HAMA SALİH
Anahtar Kelimeler: Sedimanter Petrografi, Köken, Tanjero Formasyonu, Kuzeybatı Süleymaniye Irak.
Özet:

Bu çalışma, Tanjero Formasyonu’nun Üst Kretase türbiditlerinin kaynağını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Birimin kumtaşları, saha ve laboratuvar çalışmalarına dayalı olarak incelenmiştir. Süleymaniye Senklinali’nin güney kanadında, birimin mükemmel bir şekilde yüzeylenmiş kısmında yedi adet ayrıntılı ölçülü stratigrafik kesit alınmıştır. Ölçülü kesitlerin kalınlığı 120 m ile 192 m arasında değişmektedir. Bu kesitler, alttaki Shiranish Formasyonu’nun üst sınırından başlar ve Tanjero Formasyon’undaki senklinal eksenine kadar uzanır. Petrografik analiz için altmış dokuz tipik kaya örneği toplanmıştır. Modal analiz ve üçlü diyagramlar, kumtaşlarının çok ince -orta taneli, çört, silttaşı, çamurtaşı, radyolaryalı çört ve radyolaryalı çamurtaşı parçalarından oluşan, köşeliyarı köşeli, çok zayıf - orta derecede boylanmış olduğunu göstermektedir. Bunlar kısa mesafeden taşınmış ve olgunlaşmamış evreyi temsil eder. Tane temas türleri ve yüksek temas indeksi (4,7), orta - sıkı paketleme, orta derecede sıkılaşmayı gösterir. Taşınan kırılmış neritik fosil kabukları, orta derecede yuvarlaklaşmış glokonit taneleri ve altere olmuş karbonat kayaç parçalarındaki tanımlanamayan fosiller, tektonik kökeni ve litik recycle kategorisini göstermektedir. Ayrıca daha önceki, derin denizel ortamını temsil eden Alt Kretase Qulqula Formasyonu’nda (radyolaryalı) yapılan çalışmaların sonucundan çıkarıldığı gibi sadece bu birime ait kırıntılıların değil, aynı zamanda Alt Kretase Balambo Formasyonu’na ait karbonat kayaçlarının da hedef birimin kaynak alanında bulunması gerektiği ortaya çıkmıştır.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.800132

Details

[English .pdf]
Petrographic characteristics of deep marine turbidite sandstones of the Upper Cretaceous Tanjero Formation, Northwestern Sulaimaniyah, Iraq: Implications for provenance and tectonic setting
Title: Petrographic characteristics of deep marine turbidite sandstones of the Upper Cretaceous Tanjero Formation, Northwestern Sulaimaniyah, Iraq: Implications for provenance and tectonic setting
Authors: Hasan ÇELİK, Hemin Muhammad HAMA SALİH
Keywords: Sedimentary petrography, provenance, Tanjero Formation, Northwestern Sulaimaniyah, Iraq.
Abstract:

This study was carried out to determine the sedimentary provenance of Upper Cretaceous turbidites of Tanjero Formation. The sandstone portion of the unit has been examined based on field and laboratory studies. Seven sections were measured and described in detail on the perfectly cropped out part of the unit at the southern limb of the Sulaimaniyah Syncline. The thickness of the measured sections varies from 120 m to 192 m. The measured sections start from the top of the underlying Shiranish Formation to the syncline axis in the Tanjero Formation. For petrographic analysis sixty-nine representative rock samples were collected. Modal analysis and ternary diagrams point out that, the sandstones are calclithite (litharenite), very fine to medium grained in size consisting of chert, siltstone, mudstone, radiolarian chert and radiolarian mudstone fragments, angular to subangular in shape, very poorly to moderately sorted, transported over short distances and represent submature stage. Grain contact types and high contact index (4.7) indicate moderate to tightly packing, moderate compaction. Transported broken neritic fossil shells, moderately rounded glauconite grains, and undefinable fossils in the altered carbonate rock fragments indicate that the tectonic provenance, lithic recycle category, composed of not only the clastics as interpreted in previous studies derived from Lower Cretaceous Qulqula (radiolarian) Formation which represents deep marine, but also it revealed that a sedimentary formation must also exist in the source area, which is the Lower Cretaceous Balambo Formation.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.800132 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021