İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Gravite (uydu verileri) kullanılarak Anadolu ve çevreleyen denizlere ait tektonik kompozisyonun 2B ve 3B yapı sınırları: Doğu Akdeniz
Başlık: Gravite (uydu verileri) kullanılarak Anadolu ve çevreleyen denizlere ait tektonik kompozisyonun 2B ve 3B yapı sınırları: Doğu Akdeniz
Yazarlar: Ceyhan Ertan TOKER
Anahtar Kelimeler: Gravite, Süzgeç, Standart sapma, Uzun dalga-boyu, Doğu Akdeniz, 2B, 3B.
Özet:

Gravite verileri işlenerek yerin farklı ölçekteki problemleri incelenir. Verilerin yoğunluğu detay, yarı detay ve bölgesel problemleri çözmek için düzenlenebilir. Burada gravite verileri işlenerek elde edilen görsellerdeki çizgisellikler 2B’lu ve 3B’lu olarak levha boyutundaki büyük dalga boylu yapılar açısından incelenmiştir. 2B’lu çizgisellikler önemli stres alanlarını belirlemekle birlikte kaynak etkisinin uzaysal alanda dağılımıyla ilgili olarak farklı oranda etkilenirler. Bu sınırlar, grid oluşturulması nedeniyle az yoğun ve çok yoğun yapılardan farklı oranlarda etkilenirler. Yapı sınır analizlerinde farklı dalga boyları; türev ve faz elemanları ve süzgeçler yardımıyla belirginleştirilir. 3B’lu analizde düşey değişim, 2B’lu değişimin analitik incelenmesi ile yaklaşımsal düzeyde yapılabilmektedir. Bu aşamada kaynak etkisinin dağılımı ve derinlik model yapı parametreleri hesap edilmektedir. Büyük dalga boylu yapılar incelenirken, gömülü yapıların bazıları örtünün kaldırılmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Gözden kaçırabildiğimiz tektonik yapılara yönelik çözüm arayışı içerisinde; Doğu Akdeniz’de varlığının teyit edilmesi gereken tektonik bileşenler yapılan çalışmada aydınlatılmaya çalışılmıştır. 3B’lu yapı çözümleri bu bakımdan önemlidir.

https://doi.org//10.19111/bulletinofmre.641237

Details

[English .pdf]
2D and 3D structural boundaries of the tectonic composition of the Anatolia and surrounding seas using by the gravity (Satellite Data): Eastern Mediterranean
Title: 2D and 3D structural boundaries of the tectonic composition of the Anatolia and surrounding seas using by the gravity (Satellite Data): Eastern Mediterranean
Authors: Ceyhan Ertan TOKER
Keywords: Gravity, Filter, Standart deviation, Long wavelength, East mediterranean, 2D, 3D.
Abstract:

Gravity data is processed and the problems of the earth are examined. The density of the data can be arranged to solve detail, semi-detail and regional problems. Here, the gravitational data obtained by processing the linearity of the 2D and 3D visuals in terms of plate size large wavelength structures are examined. 2D linearities determine important stress areas but they are affected at different rates with respect to the spatial distribution of source effect. Due to grid formation, these boundaries are affected at different rates from less dense and very dense structures. Different wavelengths in structure boundary analysis; derivative and phase elements and filters. Vertical change in 3D analysis can be made at the approach level with the analytical examination of 2D change. At this stage, the distribution of source effect and depth model structure parameters are calculated. When examining large wavelength structures, some of the buried structures appear due to cover removal. In search of solutions for tectonic structures that we may miss; The tectonic components that need to be confirmed in the Eastern Mediterranean have been tried to be elucidated in this study. 3D building solutions are important in this respect.

https://doi.org//10.19111/bulletinofmre.641237 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021