İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Saha jeolojisi çalışmalarında CBS kullanımı: Eskişehir merkez-güneyinde bir uygulama
Başlık: Saha jeolojisi çalışmalarında CBS kullanımı: Eskişehir merkez-güneyinde bir uygulama
Yazarlar: Coşkun GÜNEŞ, Emrah PEKKAN, Muammer TÜN
Anahtar Kelimeler: Coğrafi bilgi sistemleri, Eskişehir havzası, Saha jeolojisi, Stratigrafi.
Özet:

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerindeki teknolojik gelişmeler CBS uygulamalarını yerbilimlerinin her alanında kullanılabilir kılmaktadır. Bu çalışmada ise sondaj logları, litoloji ve yapısal jeoloji haritaları CBS ortamına aktarılarak saha jeolojisi çalışmalarıyla bütünleşik bir şekilde kullanılmıştır. Kuzeybatıda Batıkent-Yukarı Söğütönü, güneydoğuda Vadişehir-Ihlamurkent mahallelerince sınırlanan bölge çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Eskişehir ilinin çeşitli bölgelerinde açılmış olan 44 adet su sondajı logları, litolojileri işlenerek CBS ortamına aktarılmıştır. Litoloji loglarına bağlı olarak oluşturulan tasarımsal enine jeoloji kesitleri, Eskişehir merkezinde ve merkez-güneyinde Paleojen ve Neojen arasında jeolojinin yanal devamlılık ilkesiyle çelişen alanlara işaret etmektedir. Çalışma alanının neotektonik aktivitesi üzerine yapılan çalışmalar, bölgenin sağ yanal doğrultu atımlı makaslama zonunun etkisinde şekillendiğini göstermektedir. Bu aktivitenin yapısal izlerini sahada aramak ve stratigrafik olarak görüş birliği olmayan alanlara saha ve CBS çalışmaları üzerinden yeni veriler sunmak çalışma sürecinde belirlenen amaçlardır. Stratigrafik anlamda görüş birliği olmadığı gözlenen, Çankaya-Karapınar arasındaki Miyosen birimlerin ilişkileri saha verileri üzerinden değerlendirilerek bölgenin jeoloji haritası oluşturulmuştur. Çalışma alanının çeşitli bölgelerindeki düzlemsel veriler ise (açılma kırıkları, doğrultu atımlı faylar) Eskişehir bölgesi için önerilen sağ yanal doğrultu atımlı makaslama zonunu destekler niteliktedir.

https://doi.org//10.19111/bulletinofmre.669305

Details

[English .pdf]
Using of GIS on field geology studies: An application on central-southern of Eskişehir
Title: Using of GIS on field geology studies: An application on central-southern of Eskişehir
Authors: Coşkun GÜNEŞ, Emrah PEKKAN, Muammer TÜN
Keywords: Eskişehir basin, Geographial information systems, Field geolgy, Stratigraphy.
Abstract:

Technological developments on Geographical Information Systems (GIS) make possible to use its applications on all departments of earth sciences. GIS based drill-hole data, lithological and structural maps are used integrated with field geolgy investigations in this study. The area where is bordered Batıkent-Yukarı Söğütönü districts on northwest and Vadişehir-Ihlamurkent districts on southeast is defined as study area. 44 water wells drilled by State Hydraulic Works (DSİ) are located in various points of Eskişehir region were transformed to GIS base. Geological cross-sections which were designed by drill-hole lithology are point out a disconformity zones between Paleogene and Neogene according to principle of lateral continuity. Neotechtonic researches on study area Show thah right lateral strike slip shear zone dominates the region structurally. Searching these structural traces on the field and representing new field evidances by using GIS on the regions where there is no consensus stratigraphicly are the main purposes of the study. Geological map of the region where lies between Çankaya and Karapınar districts without consensus stratigrapichly was made by field observations on Miocene units. The other surface evidances include dilation fractures, strike-slip faults are support the idea which is suggested for Eskişehir region as right lateral strike-slip shear zone.

https://doi.org//10.19111/bulletinofmre.669305 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021