İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Jeoistatistiksel modelleme yöntemi belirsizlik-hacim oranı kullanılarak volkanojenik masif sülfit yatağındaki bakır mineralizasyonunu denetleyen faktörlerin modellenmesi, Nohkouhi (Orta İran)
Başlık: Jeoistatistiksel modelleme yöntemi belirsizlik-hacim oranı kullanılarak volkanojenik masif sülfit yatağındaki bakır mineralizasyonunu denetleyen faktörlerin modellenmesi, Nohkouhi (Orta İran)
Yazarlar: Saeid HAJSADEGHI, Omid ASGHARI, Mirsaleh MIRMOHAMMADI, Peyman AFZAL, Seyed Ahmad MESHKANI
Anahtar Kelimeler: Ardışık Gauss yöntemi, Sıralı gösterge modellemesi, Konsantrasyon hacimli oransal modelleme, Belirsiz hacimli fraktal modelleme, Volkanojenik masif sülfit, Nohkouhi bakır yatağı.
Özet:

Bu çalışmanın amacı Nohkouhi volkanojenik masif sülfit (VMS) yatağındaki bakır mineralizasyonunu kontrol eden faktörleri jeoistatistiksel ve oransal modelleme kullanarak tanımlamaktır. Bu çalışmada, farklı ana kayaç ve bakır mineralleri ile ilgili çeşitli bakır popülasyonlarını belirtmek için konsantrasyon-hacmi (K-H) oransal modeli kullanılmıştır. Buna göre, belirsizlik-hacim (B-H) oransal model, ardışık gösterge modellemesi (AGS) ile elde edilen olasılık değerlerine uygulanmıştır. Kalkopirit ve malakit içeren Nohkouhi yatağının bakır cevherleri 30 tekrarla modellenmiştir. Bir olasılık haritası kullanılarak elde edilen B-H oransal modeli, bakır mineralleri için dört olasılık bölgesi (yüksek, orta, düşük ve çok düşük) oluşturmuştur. Ayrıca, bakır tenörleri ardışık Gauss yöntemi (SGS) ile 10 kez modellenmiştir. K–H ve B-H oransal modellemesinin birleşimi, nicel (örneğin, bakır sınıfı) ve nitel (örneğin, bakır mineralleri) değişkenler arasındaki ilişkiye dayanarak çeşitli mineralizasyon bölgelerini belirlemek için uygun şekilde kullanılabilecek bir melez yöntemle sonuçlanmıştır. Ayrıca, K–H ve B-H modelleme sonuçlarının, bölgede en sık görülen kayaç tipi modellemesiyle bütünleştirilmesi, bir VMS yatağındaki bakır mineralizasyonunu denetleyen faktörlerin tespit edilmesine yardımcı olur.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.495753

Details

[English .pdf]
Uncertainty-volume fractal model for delineating copper mineralization controllers using geostatistical simulation in Nohkouhi volcanogenic massive sulfide deposit, Central Iran
Title: Uncertainty-volume fractal model for delineating copper mineralization controllers using geostatistical simulation in Nohkouhi volcanogenic massive sulfide deposit, Central Iran
Authors: Saeid HAJSADEGHI, Omid ASGHARI, Mirsaleh MIRMOHAMMADI, Peyman AFZAL, Seyed Ahmad MESHKANI
Keywords: Sequential Gaussian simulation, Sequential indicator simulation, Concentration–volume fractal modeling, Uncertainty-volume fractal modeling, Volcanogenic massive sulfide, Nohkouhi copper deposit.
Abstract:

The aim of this study was to delineate copper mineralization controllers in Nohkouhi volcanogenic massive sulfide (VMS) deposit by using geostatistical and fractal simulation. In this study, concentration-volume (C-V) fractal model has been used to indicate various copper populations related to different host rocks and copper minerals. Accordingly, uncertainty-volume (U-V) fractal model was applied to probability values achieved through sequential indicator simulation (SIS). Copper ores of Nohkouhi deposit including chalcopyrite and malachite were simulated in 30 realizations. The U-V fractal model obtained by using a probability map was divided into four probability zones (high, moderate, low, and very low) for copper minerals. Furthermore, copper grades were simulated for 10 times by sequential Gaussian simulation (SGS). Combination of C–V and U-V fractal modeling resulted in a hybrid method which could be properly employed to determinate various mineralization zones based on the relationship between quantitative (e.g.copper grade) and qualitative (e.g. copper minerals) variables. Moreover, integrating the results of C–V and U-V fractal modeling with the most frequent occurrence of rock type modeling helps identify copper mineralization controllers in a VMS deposit.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.495753 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020