İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
ANTALYA DOĞUSU SAHİLLERİNDE KIYI KENAR ÇİZGİSİ PROBLEMLERİNE BİR YAKLAŞIM
Başlık: ANTALYA DOĞUSU SAHİLLERİNDE KIYI KENAR ÇİZGİSİ PROBLEMLERİNE BİR YAKLAŞIM
Yazarlar: Muhittin GÖRMÜŞ, Levent BAŞAYİĞİT, Ahmet UYSAL
Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Antalya, Kıyı- kenar çizgisi, Google Earth, Hava Fotoğrafı
Özet:

Bu çalışmada, Antalya Körfezi doğu sahillerinde kıyı kenar çizgisi tespitinin problemlerine çözümüne yönelik jeolojik ve jeomorfolojik temelli bir dizi çalışma gerçekleştirilmiş ve sorunun çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur. Sekiz adet seçilen lokasyonda jeolojik, jeomorfolojik ve zirai gözlemler yapılmıştır. Bunlar Lara Yolu güneyi (1), Aksu Çayı çıkışı (2), Acısu Deresi-2 (3), Ağılısu Dere çıkışı (4), Köprüçay çıkışı (5), Evrenseki güney sahil kenarı (6), Side doğusu sahil kenarı (7) ve Kızılot (8) alanlarıdır. Kıyı kenar çizgisi probleminin çözümü için Google Earth, hava fotoğ- rafı ve eski ve yeni tarihli topoğrafik haritalar, jeomorfoloj-litoloji gözlemleri, sedimantolojik ve fauna bulguları, toprak verileri, bitki örtüsü ve suni-insan yapılar üzerindeki gözlem ve veriler değerlendirilmiş, önceki literatür bilgileri, kıyı kenar kanunu ve ilgili yönetmelikler dikkate alınarak yorumlamalar yapılmıştır. Konu tektonizma ve iklim-su seviye değişimleri açısından da ele alınmıştır. İlgili problemde iki önemli husus ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki kıyı kenar çizgisinin zaman ilişkisinin çözümlenmesi ve ne kadar bir süre sonrasında yeniden belirlenebileceği, ikincisi ise deniz etkisinin hangi yüksekliğe kadar belirleyici olduğudur. Antalya doğu sahillerine paralel gelişen kumul tepeleri ve kıyı sahillerindeki günümüz jeomorfolojik yapısının dalga, nehir, rüzgâr vb. etkilerin egemenliğindeki karışık işlevler sonrasında oluştuğu görülmektedir. Bu bölgelerde sahil iç kesimlerinde topoğrafik olarak deniz seviyesinden yalnızca birkaç metre yükseklikte yer alan düzlüklerin ve bataklıkların bulunması tipik özelliğidir. Gözlemler ve değerlendirmeler son yüzyıl ve gelecek yüzyıl gibi bir sürenin kıyı kenar çizgisinde dikkate alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, deniz seviye etkisinin ise yakın geçmiş ve gelecek verileri ile derinlik ve yükseklik bazında önemsenmesinin sorunun çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Details

[English .pdf]
AN APPROACH TO COAST EDGE LINE AT THE EASTERN ANTALYA MARGINAL-MARINE SEA SIDES
Title: AN APPROACH TO COAST EDGE LINE AT THE EASTERN ANTALYA MARGINAL-MARINE SEA SIDES
Authors: Muhittin GÖRMÜŞ, Levent BAŞAYİĞİT, Ahmet UYSAL
Keywords: Akdeniz, Antalya, Coast Edge Line, Google Earth, Aerial Photo
Abstract:

In this study, geological and geomorphological studies having the solution approaches for the coast edge line problem at the marginal-marine environments were realised and some solutions were proposed. The eight following locations were chosen: South of Lara Main Road (1), Aksu River Exit (2), Acısu Stream-2 (3), Ağılısu Stream Exit (4), Köprüçay Exit (5), seashore at the south of Evrenseki (6), seashore at the east of Side (7) and Kızılot (8). Past and new images of the Google Earth satellite views, topographic maps and aerial views; lithological-sedimentological observations, fauna data in sediments, plant cover, artificial structures, previous literature and related law and rules were taken into consideration. Besides the matter were also evaluated in the views of tectonics and sea level changes. From the obtained data two significant subjects are seen as important points on the matter. The first is backward date and validity period in future. The second is effective sea level in height. In fact, recent geomorphologic structure of the eastern Antalya Coasts is the result of mixed functions such as wave, river and wind dominated activities. It is also important to indicate that internal parts of the land also comprise very low elevations up to just a few meters above the sea-level. As a result it is brought out that last and future centuries as a time assume for the coast edge line solution and observations on the sea level changes in last and future decades as a space are present as significant approaches to the solution of the problem. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018