İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
ÇAMARDI (NİĞDE) YÖRESİNDE NİĞDE MASİFİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Başlık: ÇAMARDI (NİĞDE) YÖRESİNDE NİĞDE MASİFİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Yazarlar: Ramazan DEMİRCİOĞLU, Yaşar EREN
Anahtar Kelimeler: Çamardı, Niğde Masifi, çok evreli deformasyon yapısı
Özet:

Çamardı (Niğde) yöresinde, Niğde Masifi mermer, gnays, kuvarsit ve amfibolitlerden oluşmuştur. Masife ait bu kayaçlar Kretase yaşlı granodiyoritler tarafından kesilmiştir. Paleosen-Eosen düşük dereceli başkalaşım kayaçları masifin otokton örtüsünü oluşturur. Bu birimler, Üst Kretase-Paleosen yaşlı flişoyid ve ada yayı özelliğindeki kayaçlar tarafından tektonik olarak üstlenir. Yörenin en genç birimlerini ise Oligosen-Kuvaterner yaşlı karasal ve volkanik kayaçlar oluşturur. Niğde masifi metamorfitleri en az dört evreli (D1, D2, D3ve D4) sünek deformasyona ve kıvrımlanmaya uğramıştır. D1 evre deformasyonla, masifin kayaçları yatık-izoklinal olarak kıvrımlanmış (F1-F2 evre kıvrımlanma) ve eksen düzlemlerine paralel foliasyonlu (S1) bir yapı kazanmıştır. Kayaçların tabaka (So) düzlemlerinin izoklinal ve şiddetli kıvrımlanması nedeniyle tabaka transpozisyonu gelişmiş ve yalınmış kıvrım yapıları oluşmuştur. D2 evre deformasyonla, harita ölçeğinde kuzeydoğu-güneybatı yönelimli ve hem kuzeydoğuya, hem de güneybatıya dalımlı kıvrımlar (F3 evre kıvrımlanma) gelişmiştir. F1-F2 ve F3 evre kıvrımların girişimi sonucu yörede Tip-2 türü (mantar kıvrımı) kıvrımlanmış kıvrımlar oluşmuştur. İkinci evre mesoskopik kıvrımlar sıkışık-izoklinal geometrili olup, asimetrik ve eğik kıvrım özelliği sunarlar. İnceleme alanında D3 evre kıvrımlanma sonucu bölgede büyük bir dom yapısı gelişmiştir. D4 evre kıvrımlar ise harita ölçeğinde D2 evreye yaklaşık dik yönelimli ve kuzeybatı-güneydoğu gidişli ve güneydoğuya dalımlı sinform ve antiform yapıları oluşturmuştur. D4 evre deformasyonla temel ve örtü kayaçları ile birlikte deforme olmuş- tur (F5-evre). Mikroskopik analizler, Kretase-Eosen yaşlı kayaçların, bu evre deformasyonla düşük dereceli yeşilşist fasiyesinde başkalaşıma uğradığını göstermektedir F5 evre kıvrımların geometrisi, temel ve örtü kayaçlarının beraberce deforme olduğu yörelere özgü kıvrım şeklini (kasp–lob yapısı) yansıtmaktadır.

Details

[English .pdf]
STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSİF İN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DİSTRİCT
Title: STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSİF İN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DİSTRİCT
Authors: Ramazan DEMİRCİOĞLU, Yaşar EREN
Keywords: Çamardı, Niğde Massif, poly-phase deformation, cuspate-lobate folds.
Abstract:

In the Çamardı (Niğde) region, Niğde Massif is composed of Palaeozoic-Mesozoic marble, gneiss and quartzite. The high-grade metamorphic rocks of the Massif are cut by Cretaceous granodiorites. These rocks are unconformably overlain by Paleocene-Eocene low-grade metamorphic rocks. Upper Cretaceous-Eocene flysch and island-arc type volcanic rocks tectonically overlie the above mentioned units. The youngest rocks in the area are Oligocene-Quaternary continental sedimentary and volcanic rocks. The rocks of the massif have been subjected to at least four ductile deformational events, that are designated as D1, D2, D3 and D4. The first phase of deformation produced recumbent isoclinal folds (F1-F2 folding) which are often intrafolial and rootless, and pervasive axial-planar foliation. Bedding in the metasedimentary rocks of the massif is almost completely transposed into S1-foliation. D2 event generated northeast-southwest trending and variably plunging folds (F3 folding) on the map scale. The superposition of F3 folds over the F1-F2 folds generated Type-2 mushroom fold interference patterns. The second generation inclined folds (F2) are very tight to isoclinal and generally asymmetric. D3- event formed a large dome structure, possibly related to the granodioritic intrusions in the studied area. D4-event is characterised by northwest-southeast trending and southeast plunging map scale synformal and antiformal folds. During the D4-event both the rocks of massif and its Paleocene-Eocene cover rocks are folded (F5- folding). High competency contrast of the lithologies existing across the boundary between the massif and the cover during F5- folding has led to the formation of map scale cuspate-lobate folds. Microscopic observations have shown that the cover rocks of the massif are metamorphosed under the very low grade metamorphic conditions and gained cleaved structures, during the D4-event. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018