İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Çayeli (Rize) ve İspir (Erzurum) arasında kalan alanın tektonostratigrafik özellikleri
Başlık: Çayeli (Rize) ve İspir (Erzurum) arasında kalan alanın tektonostratigrafik özellikleri
Yazarlar: İsmet ALAN, Veli BALCI, Halil KESKİN, İbrahim ALTUN, Nevzat BÖKE, Hünkar DEMİRBAĞ, Sedat ARMAN, Hasan ELİBOL, Mustafa SOYAKİL, Alican KOP, Nurullah HANİLÇİ
Anahtar Kelimeler: Doğu pontidler, Maçka tektonik dilimi, Taşköprü tektonik dilimi, tektonostratigrafi, magmatizma,
Özet:

İnceleme alanı Doğu Pontidler’de Rize, Çayeli, Arhavi, İspir İkizdere arasında kalan alanı kapsamaktadır. Bu alanda Maçka Tektonik Dilimi (MTD) ve Taşköprü Tektonik Dilimi (TTD) yüzeylenmektedir. MTD yaşlıdan gence doğru; Geç Jura-Erken Kretase kireçtaşı (Berdiga fm.); Turoniyen-Santoniyen çakıltaşı, kumtaşı, mikritik kireçtaşı, silttaşı, marn, bazaltik, bazaltik- andezitik lav, piroklastitler (Çatak fm.); Santoniyen riyolitik, dasitik lav, piroklastitler, kumtaşı, killi kireçtaşı (Kızılkaya fm.); geç Santoniyen-Kampaniyen bazaltik, andezitik lav, piroklastitler, kumtaşı, killi kireçtaşı (Çağlayan fm.); Kampaniyen-Maastrihtiyen riyolitik, dasitik lav, piroklastitler, kumtaşı, killi kireçtaşı (Çayırbağ fm.) ve geç Maastrihtiyen-Daniyen kumtaşı, kiltaşı, tüf, marn, killi kireçtaşlarından (Cankurtaran fm.) oluşmaktadır. MTD üzerine uyumsuz olarak Geç Paleosen-Kuvaterner aralığında sedimanter, volkanosedimanter birimler (Erenler, Kaplıca, Melyat, Pazar, Hamidiye formasyonları, Handüzü, Çağırankaya volkanitleri) gelmektedir. Çalışma alanında TTD’ye ait Turoniyen-Maastrihtiyen bazaltik andezitik lav, piroklastitler ile kumtaşı, mikritik kireçtaşı, kiltaşından oluşan birimler (Yağmurdere fm.) gözlenmektedir. Erken-Orta Eosen sedimanter, volkanosedimanter birimler (Yedigöze, Çoruh formasyonları) tarafından diskordansla örtülmektedir. Ar/Ar yaş tayinlerine göre Çayırbağ formasyonu 83.2±1.0 My, Melyat formasyonu 47.8±1.6 My, Handüzü volkanitlerinin andezit seviyesi 4.25±0.55 My, dasit seviyesi ise 3.93±0.46 My yaşındadır. MTD; Kretase-Paleosen Kaçkar granitoyidi I, Eosen Kaçkar granitoyidi II, Geç Eosen Ardeşen gabrosu tarafından kesilirken, TTD; Kretase-Paleosen Kaçkar granitoyidi I, Geç Eosen Güllübağ monzoniti tarafından kesilmiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.465317

 

Details

[English .pdf]
Tectonostratigraphic characteristics of the area between Çayeli (Rize) and İspir (Erzurum)
Title: Tectonostratigraphic characteristics of the area between Çayeli (Rize) and İspir (Erzurum)
Authors: İsmet ALAN, Veli BALCI, Halil KESKİN, İbrahim ALTUN, Nevzat BÖKE, Hünkar DEMİRBAĞ, Sedat ARMAN, Hasan ELİBOL, Mustafa SOYAKİL, Alican KOP, Nurullah HANİLÇİ
Keywords: Eastern pontides, Maçka tectonic slice, Taşköprü tectonic slice, tectono- stratigraphy, magmatism,
Abstract:

The study area is located in the Eastern Pontides between Rize, Çayeli, Arhavi, İspir and İkizdere. In this area, Maçka Tectonic Slice (MTS) and Taşköprü Tectonic Slice (TTS) are exposed. MTS is composed from old to young; Late Jurassic-Early Cretaceous limestone (Berdiga fm.); Turonian- Santonian conglomerate, sandstone, micritic limestone, siltstone, marl, basaltic, basaltic-andesitic lava, pyroclastites (Çatak fm.); Santonian rhyolitic, dacitic lava, pyroclastites, sandstone, clayey limestone (Kızılkaya fm.); late Santonian-Campanian basaltic, andesitic lava, pyroclastites, sandstone, clayey limestone (Caglayan fm.); Campanian-Mastrihtian rhyolitic, dacitic lava, pyroclastites, sandstone, clayey limestone (Çayırbağ fm.);late Maastrichtian-Danian sandstone, claystone, tuff, marl, clayey limestone (Cankurtaran fm.). Sedimentary, volcanosedimentary units in the Late Paleocene-Quaternary range (Erenler, Kaplıca, Melyat, Pazar, Hamidiye formations, and Handüzü, Çağırankaya volcanites) unconformably overlies the MTS. In the study area, Turonian- Maastrichtian basaltic andesitic lavaş, pyroclastites and sandstone, micritic limestone, claystone units (Yağmurdere fm.) belonging to TTS are observed, and Early-Middle Eocene sedimentary and volcanosedimentary units (Yedigöze, Çoruh formations) unconformably overlies the TTS. According to Ar/Ar dating, Çayırbağ formation was determined as 83.2±1.0 Ma, Melyat formation as 47.8±1.6 Ma, and Handüzü volcanics as 4.25±0.55 Ma for andesite level and as 3.93±0.46 Ma for dacite level. The MTS was intruded by Cretaceous-Paleocene Kaçkar granitoid I, Eocene Kaçkar granitoid II, Late Eocene Ardeşen gabbro, while the TTS was intruded by Cretaceous-Paleocene Kaçkar granitoid-I, Late Eocene Güllübağ monzonite.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.465317 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019