İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Elgaab, Dum el Tor ve Sodri - Um Bader (Sudan) makaslama zonları boyunca gelişen bazı altın cevherleşmelerinin metalojenik özellikleri
Başlık: Elgaab, Dum el Tor ve Sodri - Um Bader (Sudan) makaslama zonları boyunca gelişen bazı altın cevherleşmelerinin metalojenik özellikleri
Yazarlar: Mohamed Osman ELGIZOULI, Badr El Din KHALIL, Mohammed Y. ABEDELGALIL
Anahtar Kelimeler: Makaslama, Altın, Pan - Afrika Orojonezi, Metalojeni, Sudan
Özet:

Çalışma alanı, Bayuda Kıtası’nın batısı ve Sodri - Um Badir makaslama zonlarının güneybatısını kaplayan Sahara metakratonunun doğusunda yer almaktadır. Çalışma alanında klorit - şist, kuvarsit, kalk - silikat ve mermer ile temsil edilen metasedimanter ve metavolkanik - sedimanter birimler yüzlek vermektedir. Düşük dereceli metamorfik yay - ilişkili volkano - sedimanter istifi ince dar bantlar halinde oluşmuş ve Geç Proterozoyik dönemde (900 - 550 Ma) Pan - Afrika Orojonezi esnasında tektono - termal olaylarına maruz kalmıştır. Tüm bu kaya topluluklarına orojonez sırasında (sin - orojonez) ve geç evresinde granitoyit, orojonez sonrasında halka şeklinde kompleks ve felsik dayklar sokulmuştur. Bu  sokulumların,  altın  oluşumunda  etkili  olan  hidrotermal  sıvılara  kaynaklık  ettiği düşünülmektedir. Jeolojik koşullar ve tektonik ortamların benzer özellikleri, altın cevherleşmelerinin makaslama zonları arasında uzanma olasılığını desteklemektedir. Üç altın cevherleşmesi arasındaki karşılaştırma, mineral birliktelikleri, kılavuz iz elementler ve altın tenöründeki farklılıkları ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın sonucunda Nil Nehri’nin batısında Fanerozoyik çökeller ile örtülü, çok geniş bir alanı kaplayan yeni bir metalojenik provens tanımlanmıştır. Makaslama zonları ve ilgili çatlak ve faylar boyunca ekonomik potansiyele sahip çok sayıda maden yatakları hedeflenmiştir. Bu potansiyel yataklardan beş tanesi gelecekteki altın arama ve değerlendirme çalışmaları için hedef olarak seçilmiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.695138

Details

[English .pdf]
Metallogenic characteristics of some localities of gold mineralization along shear zones of Elgaab, Dum el Tor and Sodri - Um Bader, (Sudan)
Title: Metallogenic characteristics of some localities of gold mineralization along shear zones of Elgaab, Dum el Tor and Sodri - Um Bader, (Sudan)
Authors: Mohamed Osman ELGIZOULI, Badr El Din KHALIL, Mohammed Y. ABEDELGALIL
Keywords: Shear, Related, Gold, Pan - African Orogeny, Metallogeny, Sudan
Abstract:

Study area is located in the eastern sector of Saharan Meta - Craton that includes the western part of Bayuda Terrane and extend southwest to Sodri - Um Badir shear zones. The sector is dominated by metasediments, metavolcanic - sedimentary series represented by chlorite - schist, quartzite, calc - silicate, and marble. Low - grade metamorphic arc - related volcano - sedimentary sequence occurs as thin narrow bands and subjected to tectono - thermal events of Pan - African orogeny during the Late - Proterozoic era (900 - 550 Ma). All these rock sequences have been intruded by syn to Late Orogenic Granitoids and post - orogenic ring - shaped complex and felsic dykes. The intrusions are thought to be the source of hydrothermal fluids that caused the precipitation of gold. Similar characteristics of geological features and tectonic settings support the possibility of the extension of gold mineralization between shear zones. The comparison between the three gold mineralizations reveals variations in minerals assemblages, pathfinders and gold grade. The result of this study defines a new metallogenic province in the west of the River Nile, which occupies a very large area covered by Phanerozoic sediments. Numerous mineral deposits of economic potentiality have been targeted along the shear zones and related fractures and faults. Among those potential deposits, five of them have been chosen as targets for future gold exploration and evaluation.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.695138 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021