İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Yayın Kuralları

1. Yayın Amaçları

 • Türkiye’de ve Uluslararası alanda yerbilimleri konularında bilimsel iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmak,
 • Türkiye’de yerbilimleri konularında yapılan araştırmaların yabancı ülkelere duyurulmasına aracı olmak,
 • MTA tarafından yerbilimleri konularında yapılan bilimsel araştırma ve uygulamaların kamuoyuna duyurulmasını sağlamak,
 • Dergiyi nitelik, kapsam ve biçim açısından yüksek düzeyde tutarak uluslararası yayım değişiminde etkili bir araç olarak kullanmak,
 • Türkçe’nin bilim dili olarak geliştirilmesi ve yabancı sözcüklerden arındırılması çabalarına katkıda bulunmaktır.

 

2.  Kapsam-Nitelik

Yazıların Maden Tetkik ve Arama Dergisi’nde yayımlanabilmeleri için aşağıdaki niteliklerden en az birini taşımaları gereklidir:

2.1. Araştırma Makaleleri ve Derlemeler

2.1.1. Özgün Bilimsel Araştırmalar

 • Bu tür makaleler, yerbilimlerinin temel konularına katkıda bulunan, yeraltı kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesini konu alan ve çevre sorunlarını yerbilimleri açısından inceleyen özgün bilimsel araştırma ve sonuçlarını,
 • Yerbilimleriyle ilgili herhangi bir sorunun çözümünde yeni yaklaşım ve yöntemleri uygulayan çalışmalar ve/veya MTA’da yapılmış mühendislik ve yerbilimleri ile ilgili herhangi bir sorunun çözümünde yeni yaklaşım ve yöntemleri uygulayan araştırmaları,

2.1.2. Derleme Makaleler

 • Yerbilimleri konularında yapılmış önceki araştırmaları eleştirici bir yaklaşımla derleyen ve o konuda yeni bir görüş ortaya koyan araştırmaları kapsar.

2.2. Eleştiri ve Yanıt Yazıları

 • Derginin yayımlanmış en son sayısında yer alan bir yazının tümünü ya da bir bölümünü eleştiren yazılar, yayımlanması isteği ile derginin dağıtıldığı tarihten sonra en geç altı ay içinde gönderildiğinde, izleyen ilk sayısında yayımlanır.
 • Eleştiri yazıları yayımlanmadan önce eleştirilen yazının yazar/yazarlarına yanıtlanması için gönderilir. Birden çok yazarlı yazılarla ilgili eleştiriler yazının sorumlu yazarına gönderilir.
 • Eleştirinin öngörülen süre içinde yanıtlanmaması durumunda eleştiri yazısı tek başına yayımlanır; sonradan gönderilen yanıtlar yayımlanmaz. Yanıtların yeniden eleştirilmesine olanak tanınmaz.
 • Eleştirme ve yanıtlamada bilimsel tartışma ve etik kurallarına uyulmalıdır. Eleştiri ve yanıt yazılarının her biri varsa şekiller ile birlikte dört sayfayı aşmamalıdır. Sayfaların boyutları ve kullanılışı " Yazım Kuralları" bölümüne uygun olmalıdır.

2.3. Kısa Notlar

 • Maden Tetkik ve Arama Dergisinin "Kısa Notlar" bölümünde, yerbilimleri alanında yapılmış ya da sürdürülmekte olan bilimsel araştırma ve uygulamalardan elde edilen veri ve Türkiye’de varlığı önceden bilinmeyen yerbilimleri ile ilgili yeni bulguları yansıtan kısa, somut ve öz yazılara yer verilir.
 • "Kısa Notlar" bölümünde yayımlanabilecek nitelikte düzenlenmiş yazılar, iletişimde çabukluk sağlanması amacıyla Redaksiyon Kurulu Başkanlığı’na yayımlanması istemi ile gönderildiği tarihten sonra çıkacak olan ilk ya da en geç ikinci sayıda sıra bekletilmeksizin yayımlanır.
 • Yazıların "Kısa Notlar" bölümünde yayımlanabilmesi için tüm şekiller ve çizelgeler ile birlikte dört sayfayı aşmamaları gereklidir.

 

3. Yayına Sunum ve Kabul

Maden Tetkik ve Arama Dergisi’ne yayımlanmak üzere sunulacak çalışmalar Maden Tetkik ve Arama Dergisi Yayın Kurallarına uygun olarak TÜRKÇE ve/veya İNGİLİZCE hazırlanarak, http://dergi.mta.gov.tr/index.php  internet adresinden elektronik başvuru ile gönderilir.

Yazı daha önce kısmen veya tamamen başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

 • Yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlarına geri verilmez, yayınlanmayan yazılar için yazarına yayınlanmamasının nedenini belirten bir yazı yazılır.
 • Nitelik ve biçim açısından Maden Tetkik ve Arama Dergisi Yayın Kuralları’ na uymayan yazılar, içerik açısından incelenmeden iade edilir.
 • Biçim açısından uygun görülen çalışmalar, Maden Tetkik ve Arama Dergisi Editörlüğü tarafından en az iki uzman hakeme incelemeye gönderilir. Hakemlerden gelen görüşler Editör ve Yardımcı Editörler tarafından değerlendirilir.
 • Düzeltilmesi gerekli görülen çalışmalar, düzeltme talebi ile yazar/yazarlarına geri gönderilir. Önerilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı Editörlük tarafından irdelenir.
 • Editörler ve Hakemler tarafından verilen düzeltme önerilerinde eğer yazar tarafından kabul edilmeyen ve düzeltme yapılmayan öneriler varsa, bu önerilerin yazar tarafından kabul edilmeme gerekçesini açıklayan bir raporun da düzeltilmiş kopyalar ile birlikte Editörlüğe gönderilmesi gereklidir.
 • Gelen makalede şekil ve çizelge sayısı ana metine orantılı olarak 1/3 oranında verilmelidir.
 • Maden Tetkik ve Arama Dergisi’nde yayımlanması isteği ile gönderilen yazılar, tüm resimlemeleri ile birlikte 30 sayfayı geçmemelidir. 30 sayfayı geçen makaleler, hakemler ve editörlerce uygun görülmesi halinde yayınlanabilir.
 • Yazarlar, kendilerine gönderilen hakem düzeltme ve önerilerini 60 gün içinde yapıp sisteme yüklemelidir.
 • Basım aşamasında son kontrolden sonra yazının ön basımı yazar/yazarlara pdf formatında iletilerek basım kontrolünün yapılması istenir.

 

4. Yayın Dili ve Periyodu

 • Maden Tetkik ve Arama Dergisi yılda üç kez olmak üzere, her sayı biri Türkçe, diğeri İngilizce olarak basılır.
 •  Türkçe sayı için yazım kurallarında Türk Dil Kurumu’nun yazım kuralları geçerlidir. Ancak yerbilimleri ile ilgili kelimelerin yazılışlarında, Redaksiyon Kurulu Kararı doğrultusunda teknik terimlerin yazım biçimleri kullanılır (Örneğin, yeraltı, yerüstü, yerkabuğu, yerbilimleri vb).

5. Yazım Taslağı

 • Maden Tetkik ve Arama Dergisi'nde yayınlanması isteği ile ilk incelemeye gönderilecek yazıların metni; A4 (29,7 x 21 cm) boyutunda, word formatında, bütün kelimelerin baş harfleri büyük, Times New Roman 10 punto, normal, çift aralıklı satır yazılmış olmalıdır.
 • Sayfanın alt, üst, sol ve sağ çevresinde 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Özel harfler ve simgelerin kullanılmasını gerektiren formüller bilgisayar ortamında sunulmalıdır.
 •  Alt başlıkların tamamında, bütün kelimelerin baş harfleri büyük olacaktır. Yazıda kullanılacak birinci derece başlıklar rakam verilerek sola hizalı ve Times New Roman, 10 punto, bold kullanılmalıdır. İkinci derece başlıklar rakam verilerek sola hizalı Times New Roman, 10 punto, normal yazı karakterinde yazılmalıdır. Üçüncü derece başlıklar, rakam verilerek sola hizalı Times New Roman 10 punto italik yazı karakterinde yazılmalıdır. Dördüncü derece başlıklarda ise rakam verilmeden, sola hizalı Times New Roman 10 punto italik yazı karakterinde olmalı ve başlıktan sonra iki nokta üst üste konulup, paragraf başı yapılmadan metin devam etmelidir (bkz: örnek makale: www.dergi.mta.gov.tr).
 • Metin içerisinde paragraflardan sonra bir satır aralık bırakılmalıdır.
 • Paragraf başları 0,5 mm girinti yapılarak yazılmalıdır.
 • Bir yazı sırasıyla;

-Başlık

-Yazar Adı ve Soyadı ve * işareti (Adresi, e-posta adresi sayfanın en altına yazılmalıdır)

- Öz    

- Anahtar Sözcükler

- Giriş

- Ana Metin

- Tartışma

- Sonuçlar

- Katkı Belirtme

- Değinilen Belgeler

 

bölümlerini kapsamalıdır.

 

5.1. Makalenin Başlığı

 • Başlık yazının konusunu olabildiğince kısa, açık ve yeterli bir biçimde yansıtmalıdır. Yazıda yeterince işlenmeyen konular başlık kapsamına sokulmamalıdır. Başlık ilk harfi büyük (diğer kelimeler küçük) harflerle ve Times New Roman 10 punto bold yazı karakterinde yazılmalıdır.

5.2. Yazar Adı, Adresi ve E-Posta Adresi

 • Yazar/yazarların ad ve soyadı ünvan belirtilmeden yazılmalıdır. Ön ad küçük, soyad büyük harfle yazılmalıdır.
 • Yazar/yazarların ad ve soyadından sonra yer alacak uğraşı adresinde yalnızca kuruluş adı belirtilmeli, görev belirtilmemelidir.
 • Adres bilgileri 10 punto ve italik olacak şekilde bir alt satırda yer almalıdır.
 • ORCİD numarası www.orcid.org adresinden alınarak adresin altında yer almalıdır.
 • İki ya da daha fazla yazarlı makalelerde, yazarların soyadları üzerine rakam konularak, adres bilgileri alt satırda ve tek satır boşluğu bırakılarak yer almalıdır. Ayrıca bu bölümde makalenin sorumlu yazarı da yıldız (*) işareti kullanılarak belirtilmeli ve sorumlu yazara ait e-posta, telefon ve/veya fax bilgileri de verilmelidir.
 • Yazar adı ve uğraşı adresinin yazılmasında kısaltmalar yapılmamalıdır. Adresler, Türkçe sayıda Türkçe verilmeli, İngilizce sayıda ise İngilizce olarak verilmelidir.
 • Metnin sonuna başvurulacak yazar ismi ve iletişim bilgileri eklenmelidir.

5.3. Öz

 • Öz, yazının diğer bölümlerine başvurulmadan anlaşılabilecek düzeyde yazılmalıdır.
 • Öz, yazının içindeki bölümlerin kısa bir sunuşu biçiminde düzenlenmeli, yazının amacını, bilinenlere katkısını, sağlanan yeni verileri ve yorumları yansıtacak biçimde yazılmalıdır.
 • Anlatımda kısa ve yalın tümceler kullanılmalıdır.
 • Öz kısmında yazının diğer bölüm ve resimlemelerine ya da başka yazılara değinme yapılmamalıdır.
 • Öz’de Ana Metin içinde işlenmemiş bilgilere özde yer verilmemelidir.
 • Öz yaklaşık 200 sözcüğü geçmemeli ve tek paragraf olarak yazılmalıdır.
 • Öz bölümü Times New Roman 10 punto normal ve tek aralıklı satır ile yazılmış olmalıdır.
 • "Kısa Notlar" bölümünde yer alacak yazılar için “Öz” verilmemelidir.
 • İngilizce öz “Abstract” başlığı altında verilmelidir.

5.4. Anahtar Sözcükler

Taramalarda kolaylık sağlaması amacı ile yazının genel içeriğini belirtecek beş anahtar sözcük seçilerek bu bölümde belirtilmelidir. 

5.5. Giriş                                                   

 • Bu bölümde araştırmanın amacı, yeri, araştırma yöntemleri, konu ile ilgili önceki incelemeler gibi yazıyı okumaya hazırlayıcı ve anlaşılmasını kolaylaştırıcı bilgilerden gerekli görülenler verilmelidir.
 • Yazıda adlandırma, sınıflama ve kısaltlamalarda olağan olmayan ya da alışılagelmişin dışında bir yol izlenmişse, gerekçesi bu bölümde belirtilmelidir. Bu bölümde yer alacak konulardan her biri ayrı birer paragraf oluşturabileceği gibi, gerek görüldüğünde her biri için birer alt başlık da verilebilir (örneğin, yöntem, materyal, terminoloji vb.).
 • Yazının anlaşılmasını kolaylaştıracak anımsatıcı bilgilere gerek duyulduğunda, yine bu bölüm kullanılabilir (örneğin, istatistik bilgileri, formüllerin çıkarılışı, deney ya da uygulama yöntemleri vb.).

5.6. Ana Metin

 • Bu bölümde okuyucuya konu ile ilgili olarak aktarılmak istenen veriler, bulgular ve görüşler işlenir. Yazının ana bölümünü oluşturur.
 • "Öz", "Tartışmalar", "Sonuçlar" gibi yazının diğer bölümlerinde kullanılan veriler bu bölümden kaynaklanır.
 • Konuların işlenmesinde yazının "Giriş" bölümünde vurgulanan amacın dışına çıkmamaya özen gösterilmelidir. Yazının amacının gerçekleştirilmesinde katkısı olmayan ya da sonuca gitmede yararlanılmayan bilgilere yer verilmemelidir.
 • Bu bölümde kullanılan her verinin ve ileri sürülen her görüşün, çalışmalardan elde edilen bulgularla kanıtlanması ya da değinme yoluyla bir kaynağa dayandırılması gerekir.
 • Konuların işlenmesinde izlenecek yol ve yöntem ele alınan konuların özelliklerine göre değişir. Gerektiği sayıda ve değişik aşamalı konu başlıkları bu bölümde kullanılır.

5.7. Tartışmalar

 • Yazının Ana Metin bölümünde nesnel olarak aktarılan veri ve bulguların yazarı tarafından tartışılması bu bölümde yapılmalıdır. Tartışmalar, sonuçlar bölümünden ayrı olmalıdır.

5.8. Sonuçlar

 • Yazı konusunu oluşturan incelemeden sağlanan yeni veri ve bulgular bu bölümde öz ve somut biçimde belirtilmelidir.
 • Ana Metin içinde yeterince değinilmemiş ve/veya işlenmemiş konulara bu bölümde yer verilmemelidir.
 • Araştırma sonuçlarının vurgulanması ve anlatımın anlaşılabilir olması bakımından sonuçlar maddeler halinde de verilebilir.

5.9. Katkı Belirtme

Bu bölümde yazının konusunu oluşturan araştırmanın gerçekleştirilmesinde önemli yeri olan katkılar belirtilir. Katkı belirtmede bu bölümü asıl amacından uzaklaştıracak tutuma girilmemelidir. Katkı belirtme aşağıda belirtilen örneklere göre yapılmalıdır.

 • Bu çalışma ……………..………projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
 • Bu makalenin geliştirilmesinde eleştirileri ile katkı koyan ………'a teşekkür ederim(ederiz).
 • Olağan görev gereği yapılan katkılarda akademik ve/veya makam unvanları yazılır.

Örneğin:

"Prof. Dr. İ. Enver Altınlı çalışmaları yönetmiştir."

 "Krom minerallerinin kimyasının saptanmasında Dr. Tandoğan Engin’in görüş ve uyarıları gözetilmiştir."

 • Olağan görevi dışı yapılan katkılar:

Örneğin:

"Yayınlanmamış arazi notlarından yararlanma olanağını veren Prof. Dr. Melih Tokay'a teşekkür ederim."; "Sondaj karotlarının incelenmesi olanağını tanıyan DSİ 5. Bölge Etüt-Plan Baş Mühendisi Ethem Göğer'e teşekkür ederim." Bu tür katkılarda akademik ve/veya görev-meslek ünvanları belirtilir.

 • Olağan görev gereği yapılmış olup, yapana sorumluluk yüklenmeyen katkılar belirtilmemelidir.

Örneğin:

"bana araştırma olanağı sağlayan Genel Müdürümüz, Daire Başkanımız ya da Bölüm Başkanımız Sayın ……………'a teşekkür ederim." gibi tümceler kullanılmamalıdır.

 5.10. Değinilen Belgeler

 • Bu bölümde yalnızca yazıda değinilmiş olan belgeler eksiksiz olarak yer almalıdır.
 • Değinilen Belgeler ile ilgili bilgilerin verilmesinde yanlış yapmamaya özen gösterilmelidir. Yayın ve dergi adlarında kısaltma kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Değinilen belgeler Times New Roman, 9 punto yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Belgeler yazar soyadları göz önünde tutularak alfabe sırasına göre dizilmelidir.
 • Bir yazarın birden çok çalışmasına yer veriliyorsa, sıralama yayım yılına göre eskiden yeniye doğru yapılmalıdır.
 • Bir yazarın aynı yıl için birden çok çalışmasının yer alması durumunda yayım yılından hemen sonra küçük alfabe harfleri kullanılmalı ve harfler italik olmalıdır (örneğin; Saklar, 2011a, b).
 • Aynı yazarın birden fazla (örneğin; iki, üç veya daha çok) yazar ile yayımı var ise; önce iki  yazarlı olanlar (örneğin; Sirel ve Acar, 2008; Sirel ve Gündüz, 1976), ikinci yazarlar alfabe  ve tarih sırasına göre  sıralanır, sonra (üç veya daha) çok yazarlı olanlarda da; yine (önce) ikinci yazarlar alfabe sırasına konur, daha sonrada üçüncü yazarlar (eğer var ise diğer yazarlar da) alfabe sırasına konur ve tarih sırasına göre sıralanır.
 • Aşağıdaki örneklerde, değinilen belgelerle ilgili bilgiler değişik belge türlerine göre, noktalama işaretleri de gözetilerek düzenlenmiştir.
 • Belge süreli (periyodik) bir yayında yer alıyorsa (bir makale ise), belge ile ilgili bilgiler şu sıraya göre verilir: Yazar(ın/ların) soyadı, yazar(ın/ların) ön ad (lar)ının baş harf(ler)i. Yayım yılı. Belgenin adı. Belgenin yayımlandığı yayının adı, cilt numarası ve/veya sayı numarası, belgenin ilk ve son sayfasının numaraları.

Örneğin:

Gürsoy, M. 2017. Munzur Dağları Alt Miyosen çökelleri mollusk topluluğu ve paleoekolojisi (Doğu Anadolu, Türkiye). Maden Tetkik ve Arama Dergisi 155, 75-99.

Pamir, H. N. 1953. Türkiye kurulacak bir Hidrojeoloji Enstitüsü hakkında rapor. Türkiye Jeoloji Bülteni, 4, 1, 63-68.

Robertson, A. H. F. 2002. Overview of the genesis and emplacement of Mesozoic ophiolites in the Eastern Mediterranean Tethyan region. Lithos, 65, 1-67.

 • Aynı yazarın birden çok belgesine değinilmişse önce kendisinin (tek isimli) yayınları tarih sırasına konmalı, daha sonra iki isimliler ikinci yazarın soyadı ve tarih sırasıyla ve daha sonra da çok isimliler üçüncü yazarın soyadı ve tarih sırasına göre verilmelidir.

Belge bir kitap ise sırasıyla yazar(ın/ların)  soyadı, yazar(ın/ların)  ön ad(lar)ının harf(ler)i. Yayım yılı. İlk harfleri büyük olacak şekilde kitabın adı. Yayımlayan kuruluşun adı veya belgenin yayımlandığı yayının adı, cilt ve/veya sayı numarası, kitabın toplam sayfa sayısı belirtilir. Örneğin:

Einsele, G. 1992. Sedimentary Basins. Springer Verlag, 628 p.

Ketin, İ., Canıtez, N. 1956. Yapısal Jeoloji. İTÜ, 308 s.

Meriç, E. 1983. Foraminiferler. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Eğitim Serisi, 26, 280 s.

 • Belge çeşitli yazarların yazılarının yer aldığı bir kitapta yayımlanmış ise belge adının sonuna kadar, süreli (periyodik) bir yayında yer alan belge için uygulanan olağan sıra izlenir. Daha sonra editörün/editörlerin, soyadı ve adının/adlarının baş harfleri ve editör sözcüğünün kısaltılmışı olan "Ed." parantez içinde yazılır. Sonra, ilk harfleri büyük olacak şekilde belgenin yer aldığı kitabın adı yazılır. Yayımlayan kuruluşun adı. Yayım yeri, belgenin yayımlandığı yayının cilt numarası (ve varsa sayı numarası), belgenin ilk ve son sayfalarının numaraları yazılır.

Örneğin:

Anderson, L. 1967. Latest information from seismic observations. Gaskell, T. F. (Ed.).  The Earth’s Mantle. Academic Press. London, 335-420.

Göncüoğlu, M. C., Turhan, N., Şentürk, K., Özcan, A., Uysal, Ş.,Yalınız, K. 2000. A geotraverse across northwestern Turkey. Bozkurt, E., Winchester, J. A., Piper, J. D. A. (Ed.). Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society of London. Special Publication, 173, 139-162.

 • Belge olarak, çeşitli yazarların yazılarının toplandığı bir kitabın adı belirtilmek istenirse; yazar adlarının yazımına uygulanan düzene uyularak, kitabın editörünün/editörlerinin soyadı/soyadları ve adından/adlarından sonra parantez içinde, editör sözcüğünün kısaltılmışı olan “Ed.” ifadesi yazılır. Yayım yılı. İlk harfleri büyük olacak şekilde kitabın adı. Yayımlayan kuruluşun adı veya belgenin yayımlandığı yayının adı, cilt ve/veya sayı numarası, kitabın toplam sayfa sayısı belirtilir.

Örneğin:

Gaskel, T. F. (Ed.). 1967. The Earth’s Mantle. Academic Press, 520 s.

 • Belge "yayımlanmış bildiri özü" ise belge ile ilgili bilgiler sıraya göre verilir:  Yazar(ın/ların) soyadı, yazar(ın/ların) ön ad(lar)ının baş harf(ler)i. Yayım yılı. Belgenin (bildirinin) adı. Bildirinin yayınlandığı toplantının adı, tarihi, yeri, kitap içerisinde bildiri özünün yer aldığı ilk ve son sayfa numaraları yazılır.

Örneğin:

   Öztunalı, Ö., Yeniyol, M. 1980. Yunak (Konya) yöresi kayaçlarının petrojenezi. Türkiye Jeoloji Kurumu 34. Bilim Teknik Kurultayı, 1980, Ankara, 36.

Yılmaz, Y. 2001. Some striking features of the Anatolian geology. 4. International Turkish Geology Symposium, 24-28 Eylül 2001, Adana, 13-14.

Belgeler rapor, ders notları, vb. gibi yayımlanmamış belgeler ise, belge ile ilgili bilgiler, süreli (periyodik) bir yayında yer alan belge için uygulanan olağan düzen içinde verildikten sonra, belge ile ilgili bilgilerin sonuna parantez içinde "yayımlanmamış" sözcüğü yazılır.

Örneğin:

Akyol, E. 1978. Palinoloji ders notları. EÜ Fen Fakültesi Yerbilimleri Bölümü, 45 s., İzmir (yayımlanmamış).

Özdemir, C., Biçen, C. 1971. Erzincan ili, İliç ilçesi ve civarı demir etütleri raporu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Rapor No: 4461, 21 s., Ankara (yayımlanmamış).

 • Yayımlanmamış kurs, seminer, vb. notlar için belge adından sonra kursu düzenleyen kuruluş. Toplantının yeri.  kitabın adı, ilgili sayfa numaraları verilmelidir.

Örneğin:

Walker, G.R., Mutti, E. 1973. Turbidite facies and facies associations. Society for Sedimentary Geology Pasific Section Short Course. Annaheim. Turbitides and Deep Water Sedimantation, 119-157.

 • Belge bir tez ise;  yazarın soyadı, yazar ön adının baş harfi. Yayım yılı. Tezin adı. Tezin türü, verildiği üniversite, toplam sayfa sayısı, kenti ve parantez içinde “yayımlanmamış” sözcüğü yazılır.

Örneğin:

Akıllı, H. 2019. Polatlı-Haymana (Ankara) civarı sıcak sularının izotop jeokimyası (δ18O, δD, 3H, δ13C, δ34S, 87Sr/86Sr) ve ana iz element bileşimleri ile incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 255 s., Ankara (yayımlanmamış).

Argun Aktan, Ö. 2019. Marmara Denizi Batı Kıta Sahanlığı Yüzeysel Çökellerinde Jeojenik ve Antropojenik Ağır Metal Zenginleşmesine Yönelik Araştırmalar (Şarköy Kanyonu, KB Türkiye). Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 179 s., Ankara.

 • Anonim eserler, yayımlayan kuruluşa göre düzenlenmelidir.

Örneğin:

MTA. 1964. 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, İstanbul Paftası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Baskıda olan belgeler için yazar adından sonra tarih konulmaz, yazının adı ve yayımlanacağı kaynak belirtilmeli ve en sonuna (parantez içerisinde) “baskıda” ve/veya “incelemede” sözcüğü yazılmalıdır.

Örneğin:

İshihara, S. The granitoid and mineralization. Economic Geology 75 th Anniversary (in press).

 • İnternetten indirilen bilgiler kurumun adı, web adresi, web adresine girildiği tarih şeklinde verilmelidir. Türkçe kaynaklar doğrudan Türkçe olarak verilmeli ve Türkçe karakterlerle yazılmalıdır.

Örneğin:   

ERD (Earthquake Research Department of Turkey). http:// www.afad.gov.tr. 3 Mart 2013.

 • Kaynak belirtilirken, orijinal dile bağlı kalınmalı, makale başlığının çevirisi yapılmamalıdır.

6. Resimlemeler

 • Yazıda kullanılan çizim, fotoğraf, levha ve çizelgelerin tümü “resimleme” adıyla anılmaktadır.
 • Resimlemeler, kullanılmalarının kaçınılmaz olduğu ya da konunun anlaşılmasını kolaylaştırdıkları durumlarda kullanılmalıdır.
 • Resimlemelerin biçim ve boyutlarının seçimi ve düzenlemesinde, derginin sayfa boyu ve düzeni göz önünde tutularak, yer kaybını olabildiğince önleyecek tutum içinde bulunulmalıdır.
 • Resimler kaliteli, basıma uygun yüksek çözünürlükte olmalıdır.
 •  Kullanılan resimleme sayısı metnin boyutuyla orantılı olmalıdır.
 • Tüm resimlemeler metinden bağımsız olarak ayrı dosyalar halinde gönderilmelidir.
 • Metin içerisinde resimleme açıklamalarında kısaltmalar kullanılmamalı ve metin içindeki anılma sırası ile numaralandırılmalıdır.
 • Fotoğraf ve levhalar yazının incelenme aşaması için tüm ayrıntıların görülebildiği bilgisayar dosyası olarak EPS, TIFF veya JPEG uzantılı, 600 dpi ve üzeri çözünürlülükte (1200 dpi tercih edilir)  verilmelidir. 

6.1. Şekiller

 • Yazıda yer alacak levha dışındaki çizim ve fotoğraflar birlikte “Şekil” olarak değerlendirilecek ve metin içindeki anılma sırası ile numaralandırılacaktır. 
 • MTA Dergisinde yayımlanacak şekiller bilgisayar ortamında tek kolon genişliği 7,4 cm veya çift kolon genişliği 15,8 cm boyutları dikkate alınarak hazırlanmış olmalıdır. Şekil alanı en fazla alt yazıyla birlikte 15,8x21 cm’yi geçmemelidir.
 • Şekiller hazırlanırken gereksiz ayrıntılara yer verilmemeli ya da bilgi aktarımı için gerektiğinden çok yer kullanılmamaya özen gösterilmelidir.
 • Şekiller siyah-beyaz veya renkli basılacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Şekil açıklamaları şeklin kenarlarını taşmayacak, iki yana yaslı olarak aşağıdaki gibi oluşturulacaktır.

Şekil 1- Sandıklı İlçesinin (Afyon); a) güneybatısının jeolojik haritası, b) İnceleme alanının genel dikme kesiti (Seymen 1981), c) Türkiye’nin önemli neotektonik yapıları (Koçyiğit 1994’den değiştirilerek).

 

Şekil 1- a) Sandıklı ilçesinin güneybatısının jeolojik haritası, b) İnceleme alanının genel dikme kesiti (Seymen 1981), c) Türkiye’nin önemli neotektonik yapıları (Koçyiğit 1994’den değiştirilerek).

 

 • Çizimler çok bilinen bilgisayar programları ile düzgün, temiz ve özenli çizilmiş olmalıdır.
 • Şekiller küçüldüğünde kaybolabilecek ince çizgiler kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Tüm çizimlerde, kullanılan simge ya da harflerin Times New Roman yazı karakterinde, küçültme yapıldığında 2 mm den küçük olmayacak büyüklükte olmalıdır.
 • Çizimlerde kullanılan standartlaşmış tüm simgeler tercihen çizim içinde, bunların çok uzun olması halinde ise şekil altı yazısında açıklanmalıdır.
 •  Tüm çizimlerde çizgisel ölçek kullanılmalıdır. Çizim içinde yazar adı, şekil açıklaması, şekil numarası yer almamalıdır.
 • Fotoğraflar konunun amaçlarını yansıtacak nitelikte ve sayıda olmalıdır.

6.2. Levhalar

 • Levhalar, birden çok sayıda fotoğrafın bir arada ve özel nitelikte bir kâğıda basımının gerektiği durumlarda kullanılmalıdır.
 • Levha boyutları derginin sayfasının kullanılabilir alanının boyutlarına eşit olmalıdır.
 • Levha üzerinde yer alan şekillerden her birinin altına şekil numaraları ve çizgisel ölçek yazılmış olmalıdır.
 • Orijinal levhalar yazının kabulü durumunda sunulacak son kopyaya eklenmelidir.
 • Şekiller ve levhalar kendi aralarında ve birbirinden bağımsız olarak numaralanmalıdır. Şekiller Latin rakamları ile levhalar ise Romen rakamlarıyla numaralanmalıdır (örneğin, Şekil 1, Levha I).
 • Şekiller üzerinde açıklama yazısı bulunmamalıdır.

6.3. Çizelgeler

 • Tüm çizelgeler, tercihen word formatında düzenlenmeli, Times New Roman yazı karakterinde hazırlanmalıdır.
 • Çizelgeler çizelge üst yazısı ile birlikte 15x8 cm boyutunu geçmemelidir.
 • Çizelge açıklamaları şeklin kenarlarını taşmayacak, iki yana yaslı olarak aşağıdaki gibi oluşturulacaktır.

Çizelge 1- İnceleme alanındaki jeotermal suların hidrojeokimyasal analiz sonuçları. 

   

7. Adlama ve Kısaltma

 • Yazıda alışılmışın dışında adlandırma ve standartlaşmamış kısaltmalar yapmaktan kaçınılmalıdır. Bu türden adlandırma ve kısaltmaların kullanılmasının zorunlu görüldüğü durumlarda izlenen yol ve yöntem açıklanmalıdır.
 • Standart kısaltmalarda kullanılan sözcük baş harfleri arasına nokta konulmamalıdır (MTA, DSİ gibi).
 • Coğrafya yönlerinin kısaltmaları Türkçelerine göre yapılmalıdır (K, G, D, B, KD).
 • Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz. 
 • Ölçü birimi olarak metre sistemi kullanılmalıdır.
 • Yazı içinde geçen şekil, levha ve çizelge adlarında kısaltma yapılmamalıdır. Örneğin "Bölgenin genelleştirilmiş stratigrafik kesitinde (Şekil 1) görüldüğü gibi……."

7.1. Stratigrafi Adlamaları

Stratigrafi adlamaları Türkiye Stratigrafi Komitesi’nce hazırlanmış Stratigrafi Sınıflama ve Adlama Kuralları’na uygun olarak yapılmalıdır. Resmileştirilmiş formasyon adlarının kullanılmasına özen gösterilmelidir.

7.2. Paleontoloji Adlamaları ve Fosil Adlarının Yazılışı

 •  Fosil adları tamlamalarda aşağıdaki gibi yapılmalıdır:
 1. Fosilin orjinal adı kullanıldığında;

Örnek: Nummulites'li kireçtaşı

 1. Fosilin orjinal adı kullanılmadığında;

Örnek: nummulitli kireçtaşı

 1. Diğer kullanım örnekleri;

Örnekler: Alveolina’nın türleri ve cinsleri veya alveolin cinsleri ve türleri

 • Sistematik tanımlamalarda değinmeler aşağıdaki kurallar dikkate alınarak yapılmalıdır;

 

 

Takım/Ordo: Foraminiferida Eichwald, 1830

Üst Aile/Süper Family: Alveolinacea Ehrenberg, 1839

 

 

 

 Sistematik bölümde yer alan bunlar, atıf değildir, “Değinilen Belgeler” bölümünde yer almazlar.

Aile/Family: Alveolinidae Ehrenberg, 1839  

Tip Cins/Type Genus: Borelis de Montfort, 1808

Tip Tür/Type Species: Borelis melenoides de Montfort, 1808= Nautilus melo Fichtel and Moll, 1798

Borelis vonderschmitti (Schweighauser, 1951) (Levha/Plate, Şekil/Figure , Ana Metin içi Şekil/ Figure or Text-figure).

      (Schweighauser, 1951) atıf değildir.

1951 Neoalveolina vonderschmitti Schweighauser, sayfa 468, şekil 1-4. Benzer veya eş anlamlılar (sinonim) listesidir.

Schweighauser (1951)’e atıf yapılmıştır. “Değinilen Belgeler” de yer alır.

1974 Borelis vonderschmitti (Schweighauser), Hottinger, sayfa 67, levha 98, şekil 1-7. Benzer veya eş anlamlılar (sinonim) listesidir.

Hottinger (1974)’e atıf yapılmıştır.

“Değinilen Belgeler” de yer alır.

 

 • Fosil adlarının yazılışı aşağıdaki kurallara uygun olarak yapılmalıdır:
 1. Fosil adlarının ilk defa yazılışlarında; cins ve tür isimleri İtalik ve yazar adları (kısaltmadan) tam, sene/yıl ve (cf., aff. ve gr.) dik olarak yazılmalıdır.

Alveolina aragonensis Hottinger, 1960          atıf değildir.

Alveolina cf. aragonensis Hottinger, 1960     atıf değildir.

Alveolina aff. aragonensis Hottinger, 1960    atıf değildir.

Alveolina gr. aragonensis Hottinger, 1960    atıf değildir. 

 

 1. Aynı türün, metin içerisinde sonraki kısaltılmış yazılışı/yazılışları (cf., aff. ve gr.) dik olmalıdır.

A. aragonensis    atıf değildir.

A. cf. aragonensis   atıf değildir.

A. aff. aragonensis atıf değildir.

A. gr. aragonensis şeklinde olmalıdır. Atıf değildir.

 

   c. Alveolina aragonensis Hottinger (1960) yazılış şekli bir atıftır ve “Değinilen Belgeler” de yer alır.

   . Levha/Plate, Şekillerin/figüre açıklamalarında: Cins/Altcins veya Tür/Alttür adları bold ve İtalik, yazar soyadı/soyadları ve yıl normal yazılmalıdır.

Örn. Parahaymanella hakyemezae Acar, 2019;

Pseudohottingerina burdurensis Acar, 2019.

Levhaların/Plate, Şekillerin/Figure (özellikle paleontoloji makalelerinde) yazılışı

 1. Metin içinde (yer alan) bir türün tanımında

Borelis vonderschmitti (Schweighauser, 1951)

(Levha, Plate, Şekil, Figure, Ana Metin içi Şekil/Figure or Text-figure). Ortalanır.

 

 1. Benzer veya eş anlamlılar (sinonim/synonym) listesi (sola yaslı yazınız)

1951 Neoalveolina vonderschmitti Schweighauser, sayfa 468, şekil 1-4.

      1974 Borelis vonderschmitti (Schweighauser), Hottinger, sayfa 67, levha 98, şekil 1-7.

     c. Başka makalelere metin içi değinmeler:

(Schweighauser, 1951, sayfa/page, levha/plate, şekil/figure, Ana Metin içi Şekil/Figure or Text-figure).

(Hottinger, 1974, sayfa/page, levha/plate, 97, şekil/figure 67, levha 98, şekil/figure 1-7, Ana Metin içi Şekil/Figure or Text-figure).

 

8. Değinmeler

Ana Metin içinde yapılacak değinmelerde yazar/yazarların yalnızca soyad/soyadları ve yayının yayım yılı belirtilmelidir. Değinmeler ifade şekline göre aşağıdaki örneklerden birine uygun olarak düzenlenmelidir:

 • Tek yazarlı bir yayına (tarih sırasına göre) değinme:

-Altınlı (1972, 1976), Bilecik kumtaşını ayrıntılı olarak tanımlamıştır.

-İstanbul dolayında Devoniyen ve Karbonifer yaştaki birimlerin kıvrım eksenlerinin K-G yönlü olduğu bilinmektedir (Ketin, 1953,1956; Altınlı, 1999).

 • İki yazarlı bir yayına değinme:

Birimin üst kesimleri İlerdiyen fosillerini kapsamaktadır (Sirel ve Gündüz, 1976; Keskin ve Turhan, 1987, 1989).

 • İkiden çok yazarlı bir yayına değinme:

- Caner vd. (1975)’ne göre Alıcı formasyonu akarsu ortam koşullarını yansıtmaktadır.

- Birim D’ya doğru kamalanarak kaybolmaktadır (Tokay vd., 1984).

 • Bir başka yayın içindeki değinmeye değinme:

Lebling’in Çakraz dolayında Liyas’ın varlığından söz ettiği bilinmektedir (Lebling, 1932: Charles, 1933’ten).

 

9. Yazarlara Gönderilen Baskılar

Maden Tetkik ve Arama Dergisi’nde yayımlanmış olan eserlerin yazarlarına, derginin ilgili sayısından 2’şer adet gönderilir.

 

10. Yayın Koşulları ve Telif Hakları

 • MTA Dergisinde yayımlanacak yazıların bir kısmının veya tamamının daha önceden yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • MTA Dergisine yayın gönderen yazarlar Derginin yayın kurallarını önceden kabul etmiş sayılır.
 • Yayımlanması kabul edilerek yayın haline dönüştürülen yazıların telif hakkı MTA’ya aittir. Çalışmanın yazarı/yazarları telif hakkının devredildiğine ilişkin olarak Redaksiyon Kurulu Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler kapsamında ilgili formları imzalayarak Redaksiyon Kurulu’na sunar. MTA, makalenin yayımlanmasının ardından, makalenin yazar/yazarlarına, beyanları üzere “Redaksiyon Kurulu Yönetmeliği” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında telif ücreti ödeyebilir.

NOT: MTA Dergisi ile ilgili bilgiler ve formlara: http://dergi.mta.gov.tr/index.php web sayfasından ulaşılabilir.


Dokümanlar:


Publication Rules

1. Aims of Publication

 • To announce and share researches in all fields of geoscientific studies in Turkey with geoscientists worldwide.
 • To announce scientific researches and practices on geoscientific surveys carried out by the General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) to the public.
 • To use the journal as an effective media for international publication exchange by keeping the journal in high quality, scope and format.
 • To contribute to the development of Turkish language as a scientific language.

2. Scope

At least one of the following qualifications is required for publishing the papers in the Bulletin of Mineral Research and Exploration.

2.1. Research Articles

2.1.1. Original Scientific Researches

 • These articles cover and contribute to the main subjects of the earth sciences, the original scientific researches and its results related to all aspects of disciplines in geoscience like exploration and evaluation of the underground sources and environmental problems, and
 • The studies, which apply new aspects and methods for the solution of problems about the earth sciences and researches, which apply new aspects and methods for the solution of the problems, in the engineering sciences carried out in MTA.

2.1.2. Review articles

These papers include comphrehensive scholarly review articles that summarize and critically assess previous geoscientific researches with a new perspective and reveal a new approach.

2.2. Discussion/Reply

 • This type of article is intended for the discussion of papers that have already been published in the latest issue of the Bulletin. The discussion/reply type articles, which criticize all or a part of a recently published article, are published in the following first issue if it is submitted within six months after the publication of the Bulletin.
 • The discussions are sent to the corresponding author of the original paper to get their reply before publication. The discussions abut the paper with two or more authors are sent only to the corresponding author.
 • If the review article is not published within the prescribed preiod then it is published alone. Later sent replies are not published. Re-criticising of the replies is not allowed.
 • The authors should obey the rules of scientific ethics and discussions in their discussion/reply papers. The papers in this category should not exceed four printed pages of the journal including figures and tables etc. The format of the papers should be compatible with the “Spelling Rules” of the Bulletin.

2.3. Short Notes

 • The short notes part of the Bulletin covers short, brief and concisely written research reports for papers including the data obtained from ongoing and/or completed scientific researches and practices related to geoscience and new and/or preliminary factual findings from Turkey and worldwide.
 • The short notes will follow a streamlined schedule and will normally be published in the following first or second issue shortly after submission of the paper to the Bulletin.
 • This type of articles should not exceed four printed pages of the journal including figures, tables and an abstract.

3. Submission and Reviewing of Manuscripts

 • Manuscript to be submitted for publishing in the Journal must be written clearly and concisely in Turkish and/or English and prepared in the Bulletin of Mineral Research and Exploration style guidelines. All submissions should be made online at the http://.dergi.mta.gov.tr website.
 • The manuscript submitted for reviews must not have been published partially or completely previously in another journal.
 • The rejected manuscripts are not returned back to author(s) whereas a letter of statement indicating the reason of rejection is sent to the corresponding author.
 • Submitted manuscripts must follow the Bulletin style and format guidelines. Otherwise, the manuscript which does not follow the journals’ style and format guidelines, is given back to corresponding author without any reviewing.
 • Every manuscript which passes initial Editorial treatise is reviewed by at least two independent reviewers selected by the Editors. Reviewers’ reports are carefully considered by the Editors and associated editors.
 • The manuscript that need to be corrected with the advices of reviewer(s) is sent back to corresponding author(s) to assess and make the required corrections suggested by reviewer(s) and editors. The authors should prepare a letter of well-reasoned statement explaining which corrections are considered or not.
 • If there are any suggestions given by editors and referees that are not accepted and corrected by the author, then it should be sent to the Editor's Office with corrected copies of the report explaining the reason for not accepting these suggestions and corrections.
 • Figures and tabless should be 1/3 of the main text.
 • To be published in the Bulletin of Mineral Research and Exploration, the printed lenght of the manuscript should not exceed 30 printed pages of the journal including an abstract, figures and tables. The publication of longer manuscripts will be evaluated by Editorial Board if it can be published or not.
 • The authors must do the reviewer’s corrections and proposals in 60 days and must upload to the system.
 • At the printing stage after the last control, the first print of the manuscript are sent to the author/authors in pdf version and asked from the author/authors to make the press control.

4. Publication Language and Periods

 • The Bulletin of Mineral Research and Exploration is published at least twice a year and each issue is published both in Turkish and English. Thus, the manuscripts are accepted in Turkish or English. The spelling and punctuation guidelines of Turkish Language Institution are preferred for the Turkish issue. However, the technical terms related to geology are used in accordance with the decision of the Editorial Board.

5. Spelling Draft

Manuscripts should be written in word format in A4 (29.7 x 21 cm) size and double-spaced with font size Times New Roman 10-point, margins of 25 mm at the sides, top and bottom of each page.

The formulas requiring the use of special characters and symbols must be submitted by the symbols part of the Microsoft Office Word Program on computer.

Initial letters of the words in sub-titles must be capital. The first degree titles in the manuscript must be numbered and left-aligned, 10 point bold Times New Roman must be used. The second degree titles must be numbered and left-aligned, they must be written with 10 point normal Times New Roman. The third degree titles must be numbered and left-aligned, they must be written with 10 point italic Times New Roman. The fourth degree titles must be left-aligned without having any number; 10 point italic Times New Roman must be used. The text must continue placing a colon after the title without paragraph returns (See: Sample article: http://bulletin.mta.gov.tr).

One line spacing must be left after paragraphs within text.

Paragraphs must begin with 0.5 mm indent.

The manuscript must include the below sections respectively;

o Title Page

o The Name and Surname of the author and * sign (Adress, e-mail adres must be given at the bottom of the page)

o Abstract

o Key Words

o Introduction

o Body

o Discussion

o Conclusion

o Acknowledgements

o References

5.1. Title Page

 

The title must be short, specific and informative and written with small letters font size Times New Roman 10-point bold. The title mustn’t contain the subjects insufficiently processed in the article.

 

 

5.2. Author(s)’s name, addresses and email address

 •  The name and surname of the author/authors must be written without affiliations. Name must be written in small letters, the surname must be written in capital letters.
 • At the affiliation (work adres) written after the name and the surname of the author/authors only the name of the company must be written, the author’s job mustn’t be written.
 • Information about the adresses must be given at the next line as 10-point and italic.
 • At the articles with two or more than two authors, the numbers must be written above the surnames of the authors, the informations about their adresses must be given at the next line by leaving one space line. Also, at this part the corresponding author must be indicated by the (*) symbol and the telephone, FAX and e-mail address of the corresponding author must be given.
 • Abbreviations must not be made while writing the name of the uthor and the affiliation adres. Adresses must be given in Turkish in the Turkish version, in English in the English version.
 • At the end of the article the name of the corresponding author and contact informations must be added.

 

5.3. Abstract

 • The abstract must be understandable before having a look at the text.
 • The abstract should state briefly the overall purpose of the research, the aim of the article, its contributions to the known theories, new data, principle results and major conclusions.
 • Tha abstract must contain short and brief sentences.
 • Addressing other sections and illustrations of the text or other writings must be avoided.
 • The information, which have not been mentioned in the text, must not be in the abstract.
 • The article must be written as one paragraph, preferably. Please provide an abstract which doesn’t exceed 200 words.
 • The abstract must be written with 10-point, normal Times New Roman in single-spaced lines.
 • "Abstract" must not be given for the writings that will be located in "Short Notes" section.
 • The English abstract must be under the title of "Abstract".

5.4. Key Words

Immediately after the abstract, please provide up to 5 key words and with each words seperated by comma. These key words will be used for indexing purposes.

5.5. Introduction

 • The introduction section should state the objectives of the work, research methods, location of the study area and provide an adequate and brief background by avoiding a detailed literature survey.
 • Non-standard or uncommon classifications or abbreviations should be avoided. But if essential, then they must be defined at their first mention and used consistently thereafter. Seperate paragraphs could be organized for each of the subjects at the introduction part. If it is necessary, the subtitle can be given for each of them (for example method, material, terminology etc.).
 • When pre-information is needed for facilitating the understanding of the text, this section can also be used (for example, statistical data, bringing out the formulas, experiment or application methods, and others).

5.6. Body

 • In this chapter, there must be data, findings and opinions that are intended to convey to the reader about the subject. The body section forms the main part of the article.
 • The data used in other sections such as "Abstract", "Discussions", and “Results" are caused by this section.
 • While processing the subject, the care must be taken not to go beyond the objective highlighted in the "Introduction" section. The knowledge, which do not contribute to the realization of the purpose of the article or are useless for conclusion, must not be included.
 • All data used and the opinions put forward in this section must prove the findings obtained from the studies or they must be based on a reference by citation.
 • The guidance and methods to be followed in processing subjects vary according to the characteristics of the subjects mentioned. Various topic titles can be used in this section as many as necessary.

5.7. Discussions

 • Discussion of the data and findings that are objectively transferred in the Main Text section of the article should be done in this section. This must be written as a seperate section from the results section.

5.8. Conclusions

 • The main conclusion of the study provided by data and findings of the research should be stated concisely and concretely in this section.
 • The subjects that are not mentioned sufficiently and/or unprocessed in the body section must not be included in this section.
 • The conclusions can be given in the form of substances in order to emphasize the results of the research and to make the expression understandable.

5.9. Acknowledgements

 • In this section, the significant contributions made in the realization of investigation that form the topic of the paper is specified. While specifying contributions, the attitude diverted the original purpose of this section away is not recommended. Acknowledgements must be made according to the following examples.
 • This study was carried out within scope of ...........................project.
 • I/we would like to thank to ……… for contributing to the development of this article with his/her critiques.
 • Academic and/or authoritorial affiliations are written for the contributions made because of requirement of ordinary task.
 • For example:
 • "Prof. Dr. İ. Enver Altınlı has led the studies".
 • "The opinions and warnings of Dr. Tandoğan Engin are considered in determining the chemistry of chrome minerals."
 • The contributions made out of the requirement of ordinary task:
 • For example:
 •  “I would like to thank to Professor Dr. Melih Tokay who gives the opportunity to benefit from unpublished field notes"; “I would like to thank to the preliminary-Plan Chief Engineer Ethem Göğer, State Hydraulic Work, 5th Zone". Academic and /or task-occupational titles are indicated for such contributions.
 • The contributions, which are made because of requirement of ordinary task but do not necessitate responsibility of the contributor mustn’t be specified.
 • For example:
 • Sentences such as “I would like to thank to our General Manager, Head of Department or Mr. /Mrs. President ……………who has provided me the opportunity to research” must not be used.

5.10. References

 • All references cited in the text are to be present in the reference list.
 • The authors must be sure about the accuracy of the references. If abbreviations are made in publication and journal names, dot and comma should not be used in abbreviations of journal names.
 • Reference list must be written in Times New Roman, 9-point type face.
 • The reference list must be alphabetized by the last names of the first author of each work.
 • If an author’s more than one work is mentioned, ranking must be made with respect to publication year from old to new.
 • In the case that an author’s more than one work in the same year is cited, lower-case alphabet letters must be used right after publication year (for example; Saklar, 2011a, b).
 • If the same author has a publication with more than one co-author, firstly the ones having single author are ranked in chronological order, then the ones having multiple authors are ranked in chronological order.
 • In the following examples, the information related to works cited is regulated in accordance with different document/work types, considering punctuation marks as well.
 • If the document (periodic) is located in a periodical publication (if an article), the information about the document must be given in the following order: surnames of the author/authors, initial letters of author’s/ authors’ first names. Year of publication. Name of the document. Name of the publication where the document is published, volume and/ or the issue number, numbers of the first and last pages of the document.

For example:

  • Barnes, F., Kaya, O. 1963. İstanbul bölgesinde bulunan Karbonifer’in genel stratigrafisi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi 61,1-9.
  • Pamir, H.N. 1953. Türkiye’de kurulacak bir hidrojeoloji enstitüsü hakkında rapor. Türkiye Jeoloji Bülteni 4, 1, 63-68.
  • Robertson, A.H.F. 2002. Overview of the genesis and emplacement of Mesozoic ophiolites in the Eastern Mediterranean Tethyan region. Lithos 65, 1-67.
 • If more than one document by the same authors is cited, firstly the ones having single name must be placed in chronological order, then the ones having two names must be listed in accordance with chronological order and second author’s surname, finally the ones having multiple names must be listed in accordance with chronological order and third author’s surname.
 • If the document is a book, these are specified respectively: surnames of the author/authors, initial letters of author’s/authors’ first names. Year of publication. Name of the book (initial letters are capital). Name of the organization which has published the book, name of the publication wherethe document is published, volume and/ or the issue number, total pages of the book.

 

For example;

  • Einsele, G. 1992. Sedimentary Basins. Springer-Verlag,  628.
  • Meric, E. 1983. Foraminiferler. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Eğitim Serisi 23, 280.
 • If the document is published in a book containing the writings of various authors, the usual sequence is followed for the documents in a periodic publication. Then the editor’s surname andinitial letters of their name /names are written. "Ed." which is an abbreviation of the editor word is written in parentheses. Name of the book containing the document (initial letters are capital). Name of the organization which has published the book. Place of publication, volume number (issue number, if any) of the publication where the document is published, numbers of the first and last page of the document.

For example:

  • Göncüoğlu, M.C., Turhan, N., Şentürk, K., Özcan, A., Uysal, Ş., Yalınız, K. 2000. A geotraverse across northwestern Turkey. Bozkurt, E., Winchester, J.A., Piper, J.D.A. (Ed.). Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society of London Special Publication 173, 139-162.
  • Anderson, L. 1967. Latest information from seismic observations. Gaskell, T.F. (Ed.). The Earth’s Mantle. Academic Press. London, 335-420.
 • If name of a book where various authors’ writings have been collected is specified, those must be indicated respectively: book’seditor/editors’ surname/surnames, and initial letters of their name/names. "Ed." which is an abbreviation of the editor word must be written in parentheses. Year of Publication. Name of the book (initial letters are capital). Name of the organization which has published the book, total pages of the book.

For example:

  • Gaskel, T.F.(Ed.)1967. The Earth's Mantle. Academic Press, 520p.
 • If the document is an abstract published in a Proceedings Book of a scientific activity such as conference/symposium/workshop …etc. , information about the document must be given in the following order: surnames of the author/authors, initial letters of author’s/authors’ first names. Year of publication. Title of the abstract. Name, date and place of the meeting where the Proceedings Book is published, numbers of the first and last pages of the abstract in the Proceedings Book.

For example:

  • Öztunalı, Ö., Yeniyol, M. 1980. Yunak (Konya) yöresi kayaçlarının petrojenezi. Türkiye Jeoloji Kurumu 34. Bilim Teknik Kurultayı, 1980, Ankara, 36
  • Yılmaz, Y. 2001. Some striking features of the Anatolian geology. 4. International Turkish Geology Symposiums 24-28 September 2001, London, 13-14.
 • If the document is one of the unpublished documents as report, lecture notes, and so on., information about the document must be given by writing the word "unpublished" in parentheses to the end of information about the document after it is specifiedin accordance with usual order which is implemented for a document included in a periodic publication.

For example:

  • Akyol, E. 1978. Palinoloji ders notları. EÜ Fen Fakültesi Yerbilimleri Bölümü, 45 p., İzmir (unpublished).
  • Özdemir, C. Biçen, C. 1971. Erzincan ili, İliç ilçesi ve civarı demir etütleri raporu. General Directorate of Mineral Research and Exploration Report No: 4461, 21 p. Ankara (unpublished).
 • The followings must be specified for the notes of unpublished courses, seminars, and so on: name of the document and course organizer. Place of the meeting. Name of the book, corresponding page numbers.

For example:

  • Walker, G. R. Mutti, E. 1973.Turbidite facies and facies associations. Pacific Section Society for Sedimentary Geology Short Course. Annaheim. Turbitides and Deep Water Sedimantation, 119-157.
 • If the document is a thesis, the following are written: surname of the author, initial letter of the author’s first name. Year of Publication. Name of the thesis. Thesis type, the university where it is given, the total number of pages, the city and "unpublished" word in parentheses.

For example:

  • Seymen, İ. 1982. Kaman dolayında Kırşehir Masifi’nin jeolojisi. Doçentlik Tezi, İTÜ Maden Fakültesi, 145 s.İstanbul (unpublished).
 • Anonymous works must be regulated according to publishing organization.

For example:

  • MTA. 1964. 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, İstanbul Paftası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • The date, after the name of the author, is not given for on-printing documents; "in press" and / or "on review" words in parenthesis must be written. The name of the article and the source of publication must be specified, volume and page number must not be given.

For example:

  • Ishihara, S. The granitoid and mineralization. Economic Geology 75th Anniversary (in press).
 • Organization name, web address, date of access on web address must be indicated for the information downloaded from the Internet. Turkish sources must be given directly in Turkish and they must be written with Turkish characters.

For example:

 • While specifying work cited, the original language must be used; translation of the title of the article must not be done.

6. Illustrations

 • All drawings, photographs, plates and tables of the article are called "illustration".
 • Illustrations must be used when using of them is inevitable or they facilitate the understanding of the subject.
 • While selecting and arranging the illustrations’ form and dimensions, page size and layout of the Bulletin must be considered, unnecessary loss of space must be prevented as much as possible.
 • The pictures must have high quality, high resolution suitable for printing.
 • The number of illustrations must be proportional to the size of the text.
 • All illustrations must be sent as separate files independent from the text.
 • While describing illustrations in the text, abbreviations must be avoided and descriptions must be numbered in the order they are mentioned in the text.
 • Photographs and plates must be given as computer files containing EPS, TIFF, or JPEG files in 600 dpi and higher resolutions (1200 dpi is preferred) so that all details can be seen in the stage of examination of writing.

6.1. Figures

 • Drawings and photos (except for the plates in the text) will be evaluated together as "Figure" and they must be numbered in the order they are mentioned in the text.
 • The figures published in the Bulletin of Mineral Research and Exploration must be prepared in computer considering the dimensions of single-column width 7.4 m or double-column width 15.8 cm. Figure area together with the writing at the bottom should not exceed 15.8x21in maximum.
 • Unnecessasry details must not be given in figures or care must be taken not to use much space for information transfer.
 • Figures must be arranged in such a way to be printed in black/white or colored.
 • The figure explanations being justified in two margins must be as follows:

For example;

 • Figure 1- a) Tectonic map of the Anatolia showing Pontid and Taurus Orogenic Belts, and Menderes and Kırşehir massifs (Leren et al., 2007) and b) Simplified geological map of the Central Taurides showing Tertiary Units (modified after Şenel, 2002 and Ulu, 2002).
 • Drawings must be made by well-known computer programs painstakingly, neatly and cleanly.
 • Using fine lines, which can disappear when figures shrinks, must be avoided. Symbols or letters used in all drawings must be in Times New Roman and not less than 2 mm in size when shrink.
 • All standardized icons used in the drawings must be explained preferably in the drawing or with figure caption if they are too long.
 • Linear scale must be used for all drawings. Author’s name, figure description, figure number must not be included into the drawing.
 • Photos must be in quality and quantity that will reflect the objectives of the subject.

6.2. Plates

 • Plates must be used when needed a combination of more than one photo and the publication on a special quality paper.
 • Plate sizes must be equal to the size of available magazine pagespace.
 • Figure numbers and linear scale must be written under each of the shapes located on the Plate.
 • The original plates must be added to the final copy which will be submitted if the article is accepted.
 • Figures and plates must be independently numbered. Figures must be numbered with Latin numerals and plates with Roman numerals (e.g., Figure1, Plate I).
 • There must be no description text on Figures.

6.3.Tables

 • All tables must be prepared preferably in word format in Times New Roman fonts.
 • Tables together with table top writing must not exceed 15x8 cm in size.
 • The table explanations being justified in two margins must be as follows:

 

Table 1- Hydrogeochemical analysis results of geothermal waters in the study area.

7. Nomenclature and Abbreviations

 • Non-standard and uncommon nomenclature abbreviations should be avoided in the text. But if essential, they must be described as below: In cases where unusual nomenclatures and unstandardized abbreviations are considered to be compulsory, the followed way and method must be described.
 • Full stop must not be placed between the initials of words for standardized abbreviations (MER, SHW, etc.).
 • Geographical directions must be abbreviated in English language as follows: N, S, E, W, NE …etc.
 • The first time used abbreviations in the text are presented in parenthesis, the parenthesis is not used for subsequent uses.
 • The metric system must be used as units of measurement.
 • Figure, plate, and table names in the article must not be abbreviated. For example, �


Documents:
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021