İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Niğde ili civarında farklı ana materyaller üzerinde gelişen toprakların, litolojik birimler ile ilişkisi ve tarımsal amaçlı kullanıma uygunluklarının belirlenmesi
Başlık: Niğde ili civarında farklı ana materyaller üzerinde gelişen toprakların, litolojik birimler ile ilişkisi ve tarımsal amaçlı kullanıma uygunluklarının belirlenmesi
Yazarlar: Harun TORUNLAR, Abdurrahman LERMİ, Emin ÇİFTÇİ
Anahtar Kelimeler: Litolojik birimler, toprak, çok kriterli karar verme yöntemi
Özet:

Bu çalışma ile Niğde ilinin üç ayrı bölgesinde farklı ana materyaller üzerinde oluşmuş toprakların genel karakteristik özellikleri, bu toprakların litolojik birimler ile olan ilişkisi ve tarımsal amaçlı ne derece kullanıma uygun topraklar oldukları belirlenmiştir. Kaya ve toprak örneklerine ait fiziksel ve kimyasal analiz değerleri, litolojik birimler ile çalışma alanında oluşan toprakların birbirleriyle olan ilişkilerinin ortaya konulması amacıyla kullanılmış ve bunun için parametreler arasında Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Ana materyallere bağlı olarak oluşan bu toprakların tarımsal amaçlı kullanıma uygunluklarının belirlenmesinde, Çok Kriterli Karar Verme yöntemi kullanılmıştır. Toprak, topografya, iklim ve jeoloji ana kriterleri ile bunların alt kriterlerinin kullanıldığı faktörler arasındaki etki oranlarının belirlenmesinde ise Çok Kriterli Karar Verme yöntemine ait Analitik Hiyerarşi Süreci tekniği kullanılmıştır. Buna göre; litolojik birimlerin etkisine bağlı olarak Bor ilçesi civarında gelişmiş toprakların bazik karakterli, Çiftlik ve Gölcük ilçeleri civarında gelişmiş toprakların ise daha asidik karakterli oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, Çiftlik ilçesi ve civarı toprakların yerinde ve taşınarak geliştikleri, Gölcük ve Bor ilçeleri civarı toprakların ise yerinde gelişmiş topraklar oldukları tespit edilmiştir. Toprakların tarımsal amaçlı kullanıma uygunluklarının belirlenmesinde ise, jeoloji ana kriterinin % 5,5 ve bunun alt kriteri olan litolojik birimler kriterinin ise % 2,7 oranında etkili olduğu hesaplanmıştır.

10.19111/bulletinofmre.742137

Details

[English .pdf]
The relationship of soils developed on different parent materials in Niğde province with lithological units and determination of their suitability for usage agricultural purposes
Title: The relationship of soils developed on different parent materials in Niğde province with lithological units and determination of their suitability for usage agricultural purposes
Authors: Harun TORUNLAR, Abdurrahman LERMİ, Emin ÇİFTÇİ
Keywords: Lithological units, soil, multi criteria decision making method
Abstract:

In this study, general characteristics of soils formed on different parent materials in three different regions of Niğde province, their relationship with lithological units and the extent to which they are suitable for agricultural purposes were determined. Physical and chemical analysis values ​​of rock and soil samples were used to reveal the relationship between lithological units and soils formed in the study area and Correlation Analysis was applied among the parameters. Multi Criteria Decision Making method was used to determine the suitability of these soils which are formed depending on the parent materials for agricultural use. In order to determine the effect rates among the main criteria of soil, topography, climate and geology and their sub criteria, Analytical Hierarchy Process of Multi Criteria Decision Making method was applied. According to this; Depending on the influence of the lithological units, the soils developed around Bor district are of basic character and the soils developed in Çiftlik and Gölcük districts and their vicinity are more acidic reaction. In addition, it has been determined that the soils of the Çiftlik district and its vicinity are developed by accumulation and in situ, while the soils around Gölcük and Bor districts are developed in situ. In determining the suitability of soils for agricultural use, it was calculated that the main criteria of geology was 5.5% and the criteria of lithological units, which is the sub-criterion of this, was 2.7% effective.

10.19111/bulletinofmre.742137


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020