İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Burdur ve Isparta arasında kalan bölgedeki toprak örneklerinin nadir yer elementi içerikleri, jeokimyası ve kökensel değerlendirilmesi
Başlık: Burdur ve Isparta arasında kalan bölgedeki toprak örneklerinin nadir yer elementi içerikleri, jeokimyası ve kökensel değerlendirilmesi
Yazarlar: Ebru TAT, Mustafa Gürhan YALÇIN
Anahtar Kelimeler: Nadir yer elementi, Jeokimya, Köken, Gölcük Volkanizması, Burdur, Isparta.
Özet:

Bu çalışma, Isparta Büklümü’nün iç güney kesimlerinde, Burdur ve Isparta arasında yer alan 5 farklı lokasyonda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, araziden alınan toprak örneklerinin nadir yer elementi (NYE) konsantrasyonlarının belirlenmesi ve tespit edilen yüksek konsantrasyonların kökeninin yorumlanmasıdır. Bu kapsamda çalışma sahasından; Çanaklı Köyü (19 örnek), Çobanisa Köyü (34 örnek), Kuyubaşı Köyü (17 örnek), Kuzca Köyü (17 örnek) ve Yılanlı Köyü (17 örnek) olmak üzere toplam 104 örnek toplanmıştır. Toplanan örneklerin ortalama ∑NYE (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) konsantrasyonları sırasıyla; Çobanisa (821,88 ppm) > Yılanlı (723,39 ppm) > Kuzca (692,54 ppm) > Çanaklı (583,46 ppm) > Kuyubaşı (484,04 ppm) şeklindedir. Tüm lokasyonlardan alınan örneklerin hafif nadir yer elementi (HNYE) konsantrasyonu (La 229 ppm, Ce 378 ppm gibi), yer kabuğu nadir yer elementi konsantrasyonundan fazladır. Kondrite normalize edilmiş nadir yer elementi diyagramına göre bu 5 farklı lokasyonun nadir yer elementi dağılımları birbirine çok benzer olup tespit edilen yüksek konsantrasyonların benzer koşullarda oluştuğu ya da benzer kaynaktan geldiği düşünülmektedir. Bu bağlamda yüksek konsantrasyonların kaynağı olabileceği düşüncesi ile bölgenin kuzeybatısında yer alan Gölcük Volkanizması’na ait nadir yer elementi konsantrasyonları çalışma alanından alınan örneklerle karşılaştırılmış ve değerlerin birbiri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.687929

Details

[English .pdf]
Rare earth element contents, geochemistry of soil samples between Burdur and Isparta region and assessment of their origin
Title: Rare earth element contents, geochemistry of soil samples between Burdur and Isparta region and assessment of their origin
Authors: Ebru TAT, Mustafa Gürhan YALÇIN
Keywords: Rare Earth Element, Geochemistry, Origin, Gölcük Volcanism, Burdur, Isparta.
Abstract:

This study was carried out in 5 locations between Burdur and Isparta in the inner southern part of Isparta Bend. The study aims to determine the rare earth element (REE) concentrations in the soil samples collected from the field and to interpret the origin of the high concentrations detected. In this context, a total of 104 samples were collected from Canakli Village (19 samples), Cobanisa Village (34 samples), Kuyubasi Village (17 samples), Kuzca Village (17 samples), and Yilanli Village (17 samples) in the study field. The average ∑REE (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) concentration values of the samples by their locations were determined to be Çobanisa (821.88 ppm) > Yılanlı (723.39 ppm) > Kuzca (692.54 ppm) > Çanaklı (583.46 ppm) > Kuyubaşı (484.04 ppm). The average light rare earth element (LREEs) concentration (such as La 229 ppm, Ce 378 ppm) of the samples collected from all locations is higher than the average rare earth element concentration in the Earth’s crust. According to the Chondrite-normalized Rare Earth Elements diagram, the distributions of the rare earth elements in these 5 locations were determined to be very similar and the high concentrations were considered to occur under similar conditions or originated from similar sources. In this context, based on the idea that Gölcük Volcanism may be the source of high concentrations, the rare earth element concentrations of Gölcük Volcanism in the northwest of the zone were compared to those taken from the study area and the values were found to be consistent with each other.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.687929 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020