İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
İzmir-Ankara-Erzincan Sutur Zonu’ndaki (Sivas Kuzeydoğusu) Eosen yaşlı Karataş volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri
Başlık: İzmir-Ankara-Erzincan Sutur Zonu’ndaki (Sivas Kuzeydoğusu) Eosen yaşlı Karataş volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri
Yazarlar: Oktay CANBAZ, Ahmet GÖKCE, Taner EKİCİ, Hüseyin YILMAZ
Anahtar Kelimeler: Karataş volkanitleri, Sivas-Zara, Eosen, Jeokimya.
Özet:

Karataş volkanitleri, Neo-Tetis Okyanusu’nun kapanması ile gelişen İzmir-Ankara-Erzincan Sütur Zonu’nun kuzey ve güney sınırları boyunca iki ayrı kuşak halinde yüzlekler oluşturan Eosen yaşlı volkanizmanın ürünleridir. Jeokimyasal verilere göre, bu volkanitler, genellikle alkalin karakterli bazik-ortaç magma ürünleri olup bazaltik trakiandezit, trakiandezit ve trakitlerden oluşmaktadır. Fraksiyonel kristallenme süreçleri ile kontrol edilen bu volkanizmada, bazaltik trakiandezitlerden trakite doğru kabuksal kirlenme etkileri izlenmektedir. Örneklerin, Rb/Sr-Ba/Rb oran diyagramında amfibol alanına yönelimleri,  Zr/Ba oran değerlerinin  (0,08-0,33) litosferik manto aralığındaki dağılımları, Ba/Rb oranındaki artış, MgO, Ni ve Cr içeriklerindeki fakirleşmeler, bu volkanizmanın astenosferik mantodan ziyade zenginleşmiş litosferik mantodan itibaren oluştuğunu işaret etmektedir. Jeokimyasal veriler, zenginleşmenin önemli bir kısmının dalım ile ilişkili sıvılarla ve az da olsa sedimanter malzeme katkısıyla geliştiğini göstermektedir. Bu durum, çarpışma öncesi, olası N-OOSB veya OAB’den itibaren gelişen ve kıtasal kabuk içine yükselen eriyiklerin, çarpışma sonrası açılmalı tektonizma ve/veya delaminasyon süreçleri ile yeniden aktif hale gelerek, genellikle üst kıtasal kabuk içerisinde olası kısmi ergimelere neden olduğu ve Karataş volkanitlerini oluşturduğu şeklinde açıklanabilmektedir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.669717

Details

[English .pdf]
Geochemical characteristics of the Eocene Karataş volcanics (Northeast Sivas, Turkey) in the İzmir-Ankara-Erzincan Suture Zone
Title: Geochemical characteristics of the Eocene Karataş volcanics (Northeast Sivas, Turkey) in the İzmir-Ankara-Erzincan Suture Zone
Authors: Oktay CANBAZ, Ahmet GÖKCE, Taner EKİCİ, Hüseyin YILMAZ
Keywords: Karataş volcanics, Sivas-Zara, Eocene, Geochemistry.
Abstract:

Karataş volcanics, is the product of Eocene volcanics crop out in the form of two belts along the northern and southern boundaries of the İzmir-Ankara-Erzincan Suture Zone. According to geochemical data, these volcanics have alkaline basic-intermediate character and consist of basaltic trachyandesite, trachyandesite and trachyte. This volcanic activity has been controlled by fractional crystallization and crustal contamination from basaltic trachyandesite to trachyte. Orientation of the samples towards amphibole area on the Rb/Sr - Ba/Rb ratio diagrams, dispersion of the Zr/Ba ratios (0.08 - 0.33) in the lithospheric mantle range, increase in the Ba/Rb ratio, decreases in the MgO, Ni and Cr contents point out that this volcanism originated from enriched lithospheric mantle rather than asthenospheric mantle. Geochemical data show that this enriched lithospheric mantle material is upper continental crustal material, main part of enrichment resulted by the subduction related fluids and also the contribution of the sedimentary materials. This situation may be explained that; the melts, derived from N-MORB or OIB bearing material ascended into the continental crust in a pre-collisional period and were reactivated by extensional tectonic and/or delamination processes during the post-collisional period, possibly caused the partial melting within the upper continental crust and produced the Karataş volcanics.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.669717 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020