İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Ankara kilinin yapısal özelliklerinin elektrokinetik özelliklerine etkisi
Başlık: Ankara kilinin yapısal özelliklerinin elektrokinetik özelliklerine etkisi
Yazarlar: Güzide KALYONCU ERGÜLER
Anahtar Kelimeler: Ankara kili, Elekrokinetik, SEM, EDS, Zeta potansiyeli
Özet:

Bu çalışmada farklı özellikleri bünyesinde bulunduran Ankara kili olarak bilinen kilin yapısal özelliklerinin elektrokinetik davranışlara etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, fazla miktarda çakıl ve karbonat yumruları içermedikleri gözlenen Yüzüncüyıl ve Karakusunlar bölgelerinin farklı lokasyonlarından 8 adet örselenmiş örnekler alınmıştır. Derlenen bu örneklerin elektrokinetik davranış şekli, plastik limit, likit limit, metilen mavisi, şişme, XRD, XRF, SEM, EDS ve BET ölçüm ve analizleri ile zeta potansiyeli deney sonuçları değerlendirilmiştir. Yapılan bu deneysel çalışmalarla, Ankara kili farklı kil mineralleri içermesi nedeniyle tam anlamıyla tek bir kil minerallinin davranışına bürünmeyip tüm kayaç doğrultusunda elektrokinetik davranış sergilediği belirlenmiştir. NaCl gibi tek değerlikli ve CaCl2 gibi iki değerlikli elektrolitler Ankara kilinin zeta potansiyelini negatif yönde artırmaktadır. Ancak, yapılan analizlerde, FeCl3 üç değerlikli elektrolitin zeta potansiyelini tayin edici elektrolitler olduğu, kil minerallerinin zeta potansiyellerini derişime bağlı olarak negatiften pozitife çevirme eğilimi içinde oldukları ve konsantrasyon artışı ile durumun söz konusu olabileceği belirlenmiştir.

10.19111/bulletinofmre.770990

Details

[English .pdf]
The effect of structural properties of Ankara clay on the electrokinetic propertıes
Title: The effect of structural properties of Ankara clay on the electrokinetic propertıes
Authors: Güzide KALYONCU ERGÜLER
Keywords: Ankara clay, Electrokinetic, SEM, EDS, Zeta potential
Abstract:

The aim of this study is to investigate the effect of structural properties of soil known as Ankara clay, which contains different properties, on its electrokinetic behavior. For this purpose, the 8 disturbed samples from Ankara clay were collected from the different locations of Yüzüncüyıl and Karakusunlar areas, which were observed to contain no excess gravel and carbonate concretions. The electrokinetic behavior of these collected samples were evaluated by using the results of plastic limit, liquid limit, methylene blue, swelling, XRD, XRF, SEM, EDS and BET measurements and analyses as well as zeta potential tests. By these experimental studies, it has been determined that Ankara clay exhibits electrokinetic behavior in line with the whole rock composition since it contains different clay minerals. The monovalent and divalent electrolytes such as NaCl and CaCl2, respectively, increase the zeta potential of Ankara clay negatively. However, in the analyses, it was determined that FeCl3 trivalent electrolyte is the electrolytes determining the zeta potential, tend to convert zeta potential of clays from negative to positive depending on the concentration, and this could be the case with increased concentration.

10.19111/bulletinofmre.770990


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020